Aktuality

Prečo nová organizačná štruktúra

poradna

 Organizačný poriadok MsÚ v Zlatých Moravciach nebol kompletne menený od roku 2005 a navyše už nezodpovedal súčasnému trendu vývoja samosprávy. Niektoré oddelenia a pracovné pozície mali nelogické procesné toky, pracovné pozície boli zdvojené a pracovné činnosti nesúrodé. Preto bolo potrebné jednotlivé činnosti na oddeleniach zosúladiť tak, aby na seba logicky nadväzovali a tvorili jednotný proces. Nemá zmysel, aby sa na jednom oddelení Mestského úradu vykonávalo až sedem rôznych činností. Oddelenie výstavby a komunálnych služieb bolo potrebné posilniť, nakoľko nové vedenie mesta prikladá veľkú váhu na budúce zabezpečovanie investícii.

Všetko toto odzrkadľuje nová organizačná štruktúra:

Oddelenie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie sa premenováva na Oddelenie výstavby a komunálnych služieb. Z Oddelenia pre ľudské zdroje  na Oddelenie výstavby a komunálnych služieb sa presúva agenda  projektov a aktivačnej činnosti a agenda Štátneho fondu rozvoja bývania, pričom dochádza k presunu zamestnancov pracujúcich na týchto pozíciách. Na tomto oddelení nedochádza k znižovaniu počtu zamestnancov.

Oddelenie bytové, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky sa premenováva na Oddelenie správy majetku mesta. Agenda na úseku dane za užívanie verejného priestranstva prechádza z tohto oddelenia do náplne Oddelenia financií a rozpočtu.  Vymáhanie pohľadávok v súvislosti s touto daňou sa presúva do pôsobnosti právnika mesta na referát vymáhania pohľadávok. Agenda týkajúca sa vydávania rybárskych lístkov, vydávania osvedčení o samostatne hospodáriacich roľníkoch sa presúva na Oddelenie vnútornej správy a evidencií do Kancelárie prvého kontaktu. Z oddelenia vnútornej správy a evidencií prechádza na toto oddelenie agenda inventarizácie majetku mesta vrátane MsÚ, školských zariadení a mestských podnikov. Na tomto oddelení nedochádza k znižovaniu počtu zamestnancov.

Oddelenie finančné, ekonomické a plánovacie sa premenováva na Oddelenie financií a rozpočtu. Agenda na úseku  vymáhania pohľadávok prechádza do pôsobnosti právnika mesta do referátu vymáhania pohľadávok, pričom dochádza k presunu zamestnanca pracujúceho na tejto pozícii. Agenda dane za psa a dane za ubytovanie prechádzajú do referátu pre správu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Agenda na úseku dane za užívanie verejného priestranstva prechádza z Oddelenia správy majetku mesta do náplne Oddelenia financií a rozpočtu. Do náplne Oddelenia financií a rozpočtu prechádza aj agenda miezd a personalistiky spolu s presunom zamestnanca vykonávajúceho tieto činnosti. Na tomto oddelení nedochádza k znižovaniu počtu zamestnancov.

Oddelenie správne a organizačné sa premenováva na Oddelenie vnútornej správy a evidencií. Zlučuje sa agenda evidencie stavieb, budov a domov a evidencia obyvateľov do jednej funkcie, ktorú bude zabezpečovať iba jeden zamestnanec. Agenda CO a obrany sa presúva pod toto oddelenie. Správa registratúrneho strediska a agenda CO a obrany sa zlučujú pod jedno pracovné miesto, ktoré bude zabezpečovať jeden zamestnanec, pričom sa ruší miesto  referenta registratúrneho strediska. Agenda miezd a personalistiky sa presúva spolu so zamestnancom z tohto oddelenia na Oddelenie financií  a rozpočtu. Agenda personálnych pracovných činností vrátane evidencie spisov zamestnancov sa presúva do referátu personalistiky a miezd na Oddelenie financií a rozpočtu, v dôsledku čoho sa ruší miesto referenta vykonávajúceho personálne pracovné činnosti a evidenciu stavieb, domov a budov. Agenda inventarizácie majetku mesta vrátane MsÚ, školských zariadení a mestských podnikov prechádza na Oddelenie správy majetku mesta. Matričný úrad sa presúva pod Oddelenie vnútornej správy a evidencií. Prerozdeľujú sa pracovné úlohy na úseku KPK a zastupovania matriky (zlúčenie činností), pričom na KPK pribudne agenda  vydávania rybárskych lístkov, známok na psa a vydávanie osvedčení o samostatne hospodáriacich roľníkoch. Ruší sa jedno miesto v KPK. Z pracovnej náplne vedúcej Oddelenia vnútornej správy a evidencií sa presúva agenda centrálnej evidencie zmlúv k právnikovi MsÚ, pričom do pracovnej náplne vedúcej tohto oddelenia sa presúva agenda vybavovania správ o povesti. Uvedené organizačné zmeny sa  zrealizujú znížením počtu zamestnancov na tomto oddelení o troch zamestnancov (referent evidencie domov, bytov a stavieb + agendy personálnych pracovných činností, referent registratúrneho strediska a referent KPK).

Oddelenie pre ľudské zdroje sa ruší celé. Agenda projektov a aktivačnej činnosti sa spolu so zamestnancom vykonávajúcim tieto činnosti presúva na Oddelenie výstavby a komunálnych služieb. Agenda sociálnych vecí vrátane Klubu dôchodcov, ZOS a DOS sa spolu so zamestnancami vykonávajúcimi tieto činnosti presúvajú priamo pod prednostu MsÚ. Ostatné pracovné miesta, a to miesto vedúceho tohto oddelenia, miesto odborného referenta pre technickú pomoc pre projekty a miesto referenta pre školstvo (t.č. personálne neobsadené), sa rušia. Uvedené organizačné zmeny sa  zrealizujú znížením počtu zamestnancov na tomto oddelení o dvoch zamestnancov.

Na právnom referáte sa ruší miesto referenta (asistenta) pre právnika úradu, ktoré je personálne neobsadené. Agenda na úseku vymáhania pohľadávok prechádza z Oddelenia financií a rozpočtu do pôsobnosti referátu vymáhania pohľadávok, ktorý bude patriť pod právnika mesta, pričom dochádza k presunu zamestnanca pracujúceho na tejto pozícii. Z pracovnej náplne vedúcej oddelenia vnútornej správy a evidencií sa presúva agenda centrálnej evidencie zmlúv k právnikovi MsÚ.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button