Aktuality

V Ý Z V A

obed
poradna

Usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov

SPOLUPRÁCA MESTO ZLATÉ MORAVCE – OBČAN

Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta Ing. Petrom Lednárom, CSc. ponúka možnosť všetkým občanom, ktorí užívajú pozemkové nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce /netýka sa užívania pozemkových nehnuteľností na podnikateľské účely/, požiadať  Mesto Zlaté Moravce o odkúpenie nižšie špecifikovaných pozemkových nehnuteľností vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce do osobného vlastníctva za kúpnu cenu schválenú pre tento účel /podľa jednotlivých lokalít/ uznesením Mestského zastupiteľstva č. 333/2012 z 16. zasadnutia  konaného dňa 28.06.2012.

Jedná sa o nasledovné užívané pozemkové nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce:

pozemky, ktoré sú buď priľahlé – funkčne prislúchajúce k pozemkom v ich vlastníctve, resp. ktoré užívajú a taktiež si ich oplotili, ale nemajú ich usporiadané na svojom LV /liste vlastníctva/, čiže sú užívané bez právneho vzťahu

uvedená pozemková nehnuteľnosť je využívaná ako prístup na pozemok v osobnom vlastníctve,  predzáhradka, alebo je súčasťou dvora, prípadne sa nachádza pod stavbou v ich vlastníctve

výmera týchto pozemkových nehnuteľností je do 150 m² /v ojedinelých prípadoch do 250 m²/

Mesto Zlaté Moravce nemá v súčasnosti záujem, resp. plánovaný zámer využiť vyššie uvedené pozemkové nehnuteľnosti iným spôsobom.

Náklady spojené s geometrickým zameraním vyššie uvedených pozemkových nehnuteľností   a vyhotovením geometrického plánu ako aj náklady súvisiace s úhradou správneho poplatku  /Správa katastra/ pri prevode vlastníckych práv hradí kupujúci.

PLATNOSŤ uvedenej ponuky je len v roku 2012, t.j. do 31.12.2012.

URČENIE LOKALÍT PRE STANOVENIE KÚPNEJ CENY PRE UVEDENÝ ÚČEL

Lokalita č. 1 – centrum mesta

Nám. A. Hlinku, Ul. A. Kmeťa, Bernolákova ul. (po Robotnícku ul.), Robotnícka ul., Župná ul., Poštová ul., Migazziho ul., Ul. S. Chalupku,  Ul. J. Kráľa, Hviezdoslavova ul. (po Dukliansku), Duklianska  ul. a časť Ul. 1. mája (po Dukliansku), Nám. Hrdinov

Lokalita č. 2 – okolie centra mesta

zvyšná časť Bernolákovej ul., Ul. Tekovská, Lúčna ul., Ul. SNP, Štúrova ul., Ul. M. Urbana, Štefánikova   ul.,   Tolstého   ul., Kollárova ul. , Vajanského  ul., Dlhá ul.  a Ul. J. Jesenského;

zvyšná časť ulice Hviezdoslavovej, Ul. E. M. Šoltésovej, Hečkova ul.,  Ul. Slovenskej armády, Krátka ul., Inovecká ul., Krížna ul., Rázusova ul., Dobšinského ul., Potočná ul., Nitrianska ul., Murgašova ul., Čajkovského ul., Hollého ul., Továrenská  ul. (po futbalové ihrisko vo vlastníctve mesta), Mojmírova ul., Ul. Mládeže, Brezová ul., Školská ul., Kalinčiakova ul., Ul. Obrancov mieru, Rovňanova ul., Staničná ul.,  Ul. M. Benku, Radlinského ul. a zvyšná časť Ul. 1. mája (od Duklianskej  ul. po Staničnú ul.), Ul. Prílepská,

Ul. Ľ. Podjavorinskej, Spojovacia ul., Tribečská ul., Poľná ul., Slnečná ul., Tajovského ul., Pod dielami, Sládkovičova ul., Pribinova ul., Svätoplukova ul., Moyzesova ul., Smetanova ul., Ul. J. C. Hronského, Kukučínova ul., Ul. T. Vansovej, Záhradnícka ul., Železničiarska ul. a Nábrežie za majerom;

Lokalita č. 3 – širšie okolie

Ulice – Martinský breh, Do Remanancií, Pod hájom, Hájová, Za hájom, Do Pelúsok, Nad Šafranicami, Šafranická ul., Viničná ul., Do Kratín, Dolné vinice;

Lokalita č. 4 – širšie okolie, priemyselná časť mesta

zyšná časť ulice Továrenská (od zimného štadióna po obec Žitavany), Ul. Hoňovecká, Zelená, Priemyselná a Tehelná;

Lokalita č. 5 – ostatná časť mesta

extravilán mesta – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda;

Lokalita č. 6 – mestaká časť Chyzerovce

intravilán mestskej časti – ulice Chyzerovecká, Slavianska, M. Pružinského, Baničova, Bottova, M. M. Hodžu, Hurbanova, Karola Kuzmányho, Janka Matúšku, Kraskova, Družstevná, B. S. Timravy a Palárikova;

extravilán mestskej časti – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda;

Lokalita č. 7 – mestská časť Prílepy

intravilán mestskej časti – ulice Hlavná, Nová, Obecná a Parková;

extravilán mestskej časti – poľnohospodárska, lesná a ostatná pôda vrátane Čiernej doliny, Horného   majera a Beňadickej cesty;

Tabuľka kúpnych cien podľa lokalít:

 

 
Lokalita číslo Kúpna cena do výmery 150 m2  Kúpna cena od výmery 151
m2 do 250 m2
1 11,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30%(podľa veľkosti pozemku)
2 9,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30%

(podľa veľkosti pozemku)

3, 4, 5, 6, 7 7,00 €/m² možnosť navýšenia až o 30%

(podľa veľkosti pozemku)

V prípade, že vyššie uvedené pozemky  vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce tvoria okrajové časti využiteľných pozemkov /nevhodné na výstavbu/ – okrajové časti pri potokoch, bez možného prístupu autom,  okrajové časti mesta →  možnosť zníženia kúpnej ceny max. do 30 %, pokiaľ mesto Zlaté Moravce neplánuje využiť  uvedené pozemky iným spôsobom.

 

Ing. Peter Lednár, CSc. – primátor mesta

[hr]
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button