Aktuality

Rozpočtové provizórium

obed
poradna

Dňa 13. decembra sa konalo 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, počas ktorého boli stiahnuté všetky body týkajúce sa mestského rozpočtu na rok 2013.

Dôvodom na nerokovanie o rozpočte mesta, ktorým argumentovali poslanci Viliam Rumanko a Milan Galaba, bol vraj nedostatočný čas na oboznámenie sa s materiálmi kvôli oneskorenému zaslaniu z Mestského úradu.

Vyjadrenie k tomuto problému podala právnička MsÚ Mária Vozárová:

„Podľa Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva:  „Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ zabezpečuje mestskú úrad, predkladá ich príslušným komisiám a MsR na zaujatie stanoviska. Materiály s pozvánkou na prerokovanie v MsZ  musí mestský úrad doručiť poslancom najneskôr 7 dní pred termínom zasadnutia MsZ.“ – Toto aj vždy dodržujeme.

Avšak v decembri bola situácia taká, že Mestská rada, ktorá sa mala vyjadriť k predkladaným materiálom (keďže sme povinní si vyžiadať k materiálom aj jej stanovisko), sa opakovane nezišla  z dôvodu neuznášaniaschopnosti. A keď sa nakoniec zišla, čo bolo 7.12.2012, tak Rada sa k ničomu nevyjadrila. Preto úrad mohol distribuovať materiály až v pondelok 10.12.2012. Materiály ale boli predtým posunuté a prerokované na rokovaniach príslušných komisií, ktorých členmi sú aj poslanci. Príprava rozpočtu sa začala už v septembri a jeho návrh bol dva týždne pred rokovaním MsZ zverejnený na úradnej tabuli. To, že materiály na decembrové MsZ neboli zaslané všetkým poslancom včas, bolo v dôsledku nečinnosti a obštrukcií samotných poslancov.“

Od 1. januára 2013 pracuje mesto v rozpočtovom provizóriu

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 až 2015 bol zostavený a predložený na rokovanie MsZ dňa 13.12.2012. Rozpočet mesta na rok 2013 nebol MsZ prerokovaný a tak mesto od 1.1.2012 vstupuje do rozpočtového provizória. Nie každý má predstavu a vie, čo to znamená a aký dopad má toto rozhodnutie poslancov na mesto.

Informácie poskytla hlavná ekonómka MsÚ Iveta Szobiová:

V prípade, ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok neschváli Mestské zastupiteľstvo do 31. decembra bežného roka, bude mesto hospodáriť podľa rozpočtu predchádzajúceho roka. To znamená, že nakoľko rozpočet na rok 2013 nebol schválený MsZ do konca roka 2012, v roku 2013 bude mesto hospodáriť podľa rozpočtu 2012 až do schválenia rozpočtu na rok 2013. Počas rozpočtového provizória musí mesto dodržiavať zákonnú podmienku – čerpané výdavky v každom rozpočtovom mesiaci nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu mesta v roku 2012.

Neschválením rozpočtu na rok 2013 mesto:

1. 

– je povinné dodržiať maximálnu výšku výdavkov na základe skutočnosti roku 2012, pričom výška a štruktúra výdavkov nemusí byť zhodná s návrhom výdavkov v na rok 2013

– je povinné po skončení rozpočtového provizória zúčtovať rozpočtové príjmy a uskutočnené výdavky so schváleným rozpočtom mesta na rok 2013

– nakoľko predpoklad príjmov na rok 2013 je nižší ako v roku 2012, nie je možné uskutočňovať výdavky v maximálnej výške 1/12 celkových výdavkov mesta za rok 2012.

Z uvedených dôvodov je náročnejšia evidenčná a administratívna činnosť pri sledovaní výdavkov počas rozpočtového provizória. Výdavky je možné uskutočňovať len v prípade, ak sú kryté príjmami, pričom z rozpočtu mesta sa v prvom rade musia uhradiť:

záväzky z prevzatých úverov, splátky istín a úrokov

záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv v súlade s termínmi splácania (energie, mzdy a iné)

nevyhnutné výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

●MsZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2012 schválilo zosúladenie hospodárenia a činnosti príspevkovej organizácie Službyt, m. p. tak, aby mestský podnik spĺňal podmienky zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Jednou z podmienok zosúladenia právnych pomerov v tejto príspevkovej organizácii je zapojenie príspevkovej organizácie na rozpočet mesta príspevkom. Službytu v predchádzajúcich rokoch nebol poskytovaný príspevok z rozpočtu zriaďovateľa. V návrhu rozpočtu na rok 2013 bol na základe uvedeného uznesenia navrhnutý príspevok na hlavnú  činnosť. Do schválenia rozpočtu však mesto nesmie poukázať tejto Príspevkovej organizácii príspevok, nakoľko v roku 2012 tento výdavok nebol čerpaný.

Podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov. K predloženiu žiadosti na ŠFRB je povinnou prílohou návrh rozpočtu mesta schválený zastupiteľstvom.

Schválený rozpočet je povinnou prílohou aj k žiadostiam o poskytnutie dotácií zo štátnych fondov a prostriedkov z rozpočtu EÚ.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button