AktualityOznamy

MsKŠ poskytne do priameho podnájmu nebytové priestory

obed
poradna

I N F O R M Á C I A  o podnájme   voľných  nebytových priestorov
Mestské stredisko kultúry a športu p. o. mesta  Zlaté Moravce, ako nájomca priestorov  určených na podnájom, na základe  § 9a ods. 9  zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v nadväznosti  na zákon  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v   znení neskorších právnych predpisov   a   Zásady hospodárenia  s majetkom mesta
poskytne  do  priameho  podnájmu
nebytové priestory (bývalého zariadenia „Espresso Štadión“),ktoré sú umiestnené v budove Hlavnej tribúny /parc.č. 3407/09/  o rozmere 150 m2 a vonkajšie priestory priliehajúce k prenajatým nebytovým priestorom o rozlohe 250 m2 , na adrese Továrenská 46, Zlaté Moravce.

  •  Minimálna   cena   za  podnájom  nebytových priestorov   určená v súlade so Zásadami hospodárenia  s majetkom mesta Zlaté Moravce
  •  Predpokladaná  doba  podnájmu Doba   u r č i t á  – neurčitá
  •  Ostatné  podmienky  podnájmu. V cene  podnájmu nie sú  zahrnuté  energie.
  •  Podmienky  predloženia  cenovej  ponuky MSKŠ,   m. p.   Zlaté Moravce, ako nájomca, stanovuje lehotu na doručenie    návrhov   podnájomných  zmlúv  rešpektujúcich  uvedené    podmienky pre záujemcov  o   podnájom   uvedeného   majetku   Mesta  Zlaté Moravce do   22.1.2016,  najneskôr do 10.00  hod., a to do kancelárie mestského strediska kultúra a športu Nám. A. Hlinku  č.1,  953 01 Zlaté Moravce.
Ponuka musí obsahovať

a) Presné označenie účastníka:

→ Fyzická osoba – podnikateľ: meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, miesto   podnikania , IČO, zápis v registri, telefonický kontakt

→ Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický  kontakt

b) Výška  podnájomného za 1 m²/rok

c) Účel  podnájmu

d) Dátum  a podpis oprávnenej osoby

Návrhy  podnájomných  zmlúv obsahujúce najmä konkrétny  účel podnájmu a konkrétnu výšku nájomného  je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme   v   zalepenej  obálke označenej heslom „Podnájom- MSKS,     Espresso štadión /2016 – Neotvárať!“ na  m. p. Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce, nám. A. Hlinku č.1 (rozhodujúci je čas prijatia obálky do  22.1.2016 do 10.00 hod..  Informácie na tel. č. 037/6426421,0911 660515 ,0948 016610.

V   Zlatých Moravciach, dňa 14.12.2015

                                                                                                      Simona Holubová

                                                                                                       riad. podniku 


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button