AktualitySamospráva

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

obed
poradna

 

Program:

 • Otvorenie a procedurálne veci
 • Určenie zapisovateľky
 • Určenie overovateľov zápisnice
 • Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • Schválenie návrhovej komisie
 • Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015)
 • Odpovede na interpelácie poslancov
 • Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.2-12MZ-2015)
 • Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2015 (mat. č.3-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Zlaté Moravce na roky 2015-2025 (mat. č.4-12MZ-2015)
 • Návrh VZN mesta č. …/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-12MZ-2015)
 • Návrh rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.6-12MZ-2015)
 • Návrh rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.7-12MZ-2015)
 • Návrh rozpočtu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.8-12MZ-2015)
 • Návrh rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (mat. č.9-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu Rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach na rok 2015 a zmenu záväzného ukazovateľa pre rozpočtovú organizáciu Základnú umeleckú školu v Zlatých Moravciach na rok 2015 (mat. č.10-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20 (mat. č.11-12MZ-2015)
 • Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2015 a na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2015 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.21 (mat. č.12-12MZ-2015)
 • Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.13-12MZ-2015)
 • Návrh na zverenie majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce (mat. č.14-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu rozpočtu Mestského strediska kultúry a športu p.o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4 (mat. č.15-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu rozpočtu Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.16-12MZ-2015)
 • Návrh Mestskej nemocnice Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc Zlaté Moravce na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok (mat. č.17-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.18-12MZ-2015)
 • Návrh na zmenu rozpočtu Záhradníckych služieb mesta, mestský podnik Zlaté Moravce na rok 2015 (mat. č.19-12MZ-2015)
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce (mat. č.20-12MZ-2015)
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce (mat. č.21-12MZ-2015)
 • Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.22-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemkov nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach pod stavbami spoločnosti ALTIZ s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.23-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej v Zlatých Moravciach pod stánkom pána Bali Blakčoriho, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.24-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Juraja Miklera, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.25-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Bernolákovej v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov(mat. č.26-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Ulici Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach pod letnou záhradou podnikateľa Ing. Romana Geiszlera, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.27-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu pozemku nachádzajúceho sa na Hviezdoslavovej ulici v Zlatých Moravciach pod stánkom podnikateľa Miroslava Záchenského SIMONA, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Prílepy pre samostatne hospodáriaceho roľníka Ing. Milana Horného, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.30-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN  INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, v.o.s. na základe Zmluvy o prenájme pozemku  – (stavba „HYPERMARKET  Zlaté Moravce – vybudovanie  dopravného napojenia, dopravných ostrovčekov a preložky verejného osvetlenia“) (mat. č.31-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie Zmluvy o prevode práv a povinností medzi QUEEN  INVESTMENT ZM s.r.o. , Mestom Zlaté Moravce a Kaufland Slovenská republika, v.o.s. na základe Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  – (stavba „HYPERMARKET  Zlaté Moravce – vodovodná a kanalizačná prípojka“) (mat. č.32-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu pozemku v k. ú Zlaté Moravce pre manželov Kobesových podľa § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prevod podielu majetku mesta Zlaté Moravce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (mat. č.33-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlté Moravce a manželmi Staroveckými zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.34-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Zlaté Moravce – pozemku v k. ú.  Zlaté Moravce parcely registra „E“ číslo 1853 o výmere 22 m2 v kultúre záhrady,  pre Mesto Zlaté Moravce v zmysle Čl. 15 písm. f)  platného VZN č. 6/2011 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Zlaté Moravce v znení neskorších novelizácií (mat. č.35-12MZ-2015)
 • Návrh na Zverenie majetku mesta do správy Mestského strediska kultúry a športu p. o. Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č.36-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Nitrianskym samosprávnym krajom – Ponitrianske múzeum v Nitre, z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.37-12MZ-2015)
 • Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a užívania športových plôch a zariadení a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestským strediskom kultúry a športu p.o. a Požitavskou futbalovou akadémiou FC ViOn, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.38-12MZ-2015)
 • Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy s podnikateľom Stanislav Orovnický VODOSTAV, s miestom podnikania Hviezdoslavova č. 4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 17685541 (nástupca spoločnosti STARS, s. r. o. na základe Zmluvy o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností z 10. 04. 2012) (IBV – Mlynský potok Zlaté Moravce, I. etapa) (mat. č.39-12MZ-2015)
 • Vystúpenia občanov
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Interpelácie poslancov
 • Schválenie uznesenia
 • Záver

Zlaté Moravce 11.12.2015

                                                                                                             MVDr. Marta Balážová

                                                                                                             zástupca primátora mesta

príslušné materiály k 12.MZ

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button