Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Meno nového kontrolóra sa dozvieme 25. augusta
www.zlatemoravce.info

Meno nového kontrolóra sa dozvieme 25. augusta

20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 25. augusta 2016 o 15:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • Otvorenie a procedurálne veci
 • Určenie zapisovateľky
 • Určenie overovateľov zápisnice
 • Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • Schválenie návrhovej komisie
 • Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-20MZ-2016)
 • Odpovede na interpelácie poslancov
 • Vystúpenia občanov
 • Schválenie volebnej komisie
 • Voľba hlavného kontrolóra (mat. č.2-20MZ-2016)
 • Návrh na novelizáciu VZN č.1/2013 VZN mesta Zlaté Moravce  č.12/2013 o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-20MZ-2016)
 • Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na úhradu záväzkov po lehote splatnosti pre príspevkovú organizáciu Mestská  nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.4-20MZ-2016)
 • Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na kapitálové výdavky (mat. č.5-20MZ-2016)
 • Návrh na vloženie finančného majetku do novozaloženej akciovej spoločnosti mesta Mestská nemocnica Zlaté Moravce a.s. a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18 (mat. č.6-20MZ-2016)
 • Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestská  nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na  rok 2016 na úhradu záväzkov po lehote splatnosti (mat. č.7-20MZ-2016)
 • Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16 (mat. č.8-20MZ-2016)
 • Návrh na vysporiadanie záväzkov Mesta Zlaté Moravce voči spoločnosti IMEXFIN s.r.o. (mat. č.9-20MZ-2016)
 • Návrh na 2. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na  rok 2016 (mat. č.10-20MZ-2016)
 • Návrh na 3. zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce na  rok 2016 (mat. č.11-20MZ-2016)
 • Návrh na   schválenie   prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časť pozemku v k.ú. Zlaté Moravce parcely KN registra „C“ číslo 2537/1 pre investora stavby ViOn, a.s.,  na účely výstavby nájomného bytového domu, z dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona  č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.12-20MZ-2016)
 • Návrh na   schválenie predĺženia doby prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – nebytové priestory v budove „Strediska občianskej vybavenosti“ Duklianska 2B pre Alenu Hudákovú NATALY BAR z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods. 9  písm.  c) zákona  č.   138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.13-20MZ-2016)
 • Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ (mat. č.14-20MZ-2016)
 • Informácia o zmene sekretára Komisie školstva, kultúry a športu a informácia o zmene sekretára Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií (mat. č.15-20MZ-2016)
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Interpelácie poslancov
 • Schválenie uznesenia
 • Záver

Neprehliadnite

Deti z MŠ Kalinčiakova na kurze korčuľovania

„Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať, hľaďte, už nám začína klzisko zamŕzať.“ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.