Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Dobrá rada na nezaplatenie: Ako podať trestné oznámenie ?

Dobrá rada na nezaplatenie: Ako podať trestné oznámenie ?

 

Michal Cimmermann

V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

Boli ste poškodený trestným činom a neviete, akým spôsobom sa podáva trestné oznámenie? Podoba trestného oznámenia nezávisí na tom, pre aký trestný čin ho podávate.

Rovnako nie ste povinný kvalifikovať, o aký trestný čin ide, pretože policajt, prípadne prokurátor, posudzuje oznámenie podľa obsahu.  

Čo je však trestným činom? Je ním protiprávny čin, ak má znaky uvedené v Trestnom zákone. Podľa škodlivosti a závažnosti rozlišujeme trestné činy na prečiny a zločiny.

 

Aký je rozdiel medzi priestupkom a trestným činom?

Od trestných činov treba odlišovať priestupky, ktorých nebezpečnosť a závažnosť je v porovnaní s trestnými činmi nižšia. Podľa zákona priestupkom je konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo iných zákonoch.

Komu podať trestné oznámenie

Spáchanie trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor. Môžete tak urobiť na najbližšom policajnom oddelení alebo na okresnej prokuratúre. Treťou možnosťou je oznámenie na súde, a to ústne do zápisnice, ktoré súd následne pošle príslušnému prokurátorovi.

Trestné oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom.

Podať trestné oznámenie môže ktokoľvek

Trestné oznámenie nemusí podať iba poškodený alebo obeť trestného činu. Môže tak urobiť ktokoľvek, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie o spáchaní trestného činu. Polícia je povinná prešetriť aj anonymný podnet, ak z neho vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu. V prípade závažnejších trestných činov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody na najmenej desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie, má ten, kto sa o ňom dozvedel,dokonca povinnosť, takýto trestný čin oznámiť. Inak sa môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu, za ktorý vám hrozia až 3 roky vo väzení.

O trestnom oznámení sa musí rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osoby. Policajt je následne povinný upovedomiť oznamovateľa, poškodeného a zároveň do 48 hodín doručiť uznesenie o začatí trestného stíhania prokurátorovi.

Pozor na premlčanie trestného činu                                                                           

Možnosť začať trestné stíhanie proti páchateľovi trestného činu nie je možné neobmedzenú dobu, pretože plynutím času dochádza k znižovaniu nebezpečnosti spáchaného trestného činu alebo slabne i sila dôkazných prostriedkov.

Trestné oznámenie nemožno zobrať spať

V prípade, ak podáte trestné oznámenie, nemôžete ho zase „zobrať späť“. Orgány v trestnom konaní postupujú z úradnej povinnosti a sú povinné stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedia. Z tohto dôvodu neprichádza do úvahy ani dohoda poškodeného s páchateľom, ktorej obsahom bude prehlásenie, že poškodený zoberie trestné oznámenie späť, s tým že mu páchateľ spôsobenú škodu nahradí.

Hrozia nejaké sankcie, ak o trestný čin nakoniec nepôjde

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné poučovať o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov. To znamená, že ak oznamovateľ úmyselne klamal, či uvádzal polopravdy, hrozí mu trestné stíhanie pre trestný čin krivého obvinenia a až päť rokov trestu odňatia slobody.

Michal Cimmermann

V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zaspievaj si ľudovku naživo

  V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym popoludním pod záštitou externej redaktorky a …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.