Domov / Aktuality / Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach
ilustračné foto

Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

 

Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-29MZ-2017)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh na schválenie novej kronikárky mesta (mat. č.2-29MZ-2017)
 • 12. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Zlaté Moravce na  roky 2016- 2025 (mat. č.3-29MZ-2017)
 • 13. Návrh Konsolidovanej výročnej správy Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 a Správa nezávislého audítora pre primátora mesta a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej  účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce (mat. č.4-29MZ-2017)
 • 14. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2017 (mat. č.5-29MZ-2017)
 • 15. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 24/2017 (mat. č.6-29MZ-2017)
 • 16. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.7-29MZ-2017)
 • 17. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou č. VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt „Obnova požiarnej zbrojnice v Zlatých Moravciach, mestská č.1sť Chyzerovce“ (mat. č.8-29MZ-20I 7)
 • 18. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na projekt „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Robotnícka“ (mat. č.9-29MZ-2017)
 • 19. Návrh na opravu Uznesenia č. 665/2017 zo dňa 22.06.2017 k Predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje na projekt „Dobudovanie systému Tel.: +421 37 69 239 O1 IČO: 00308676 Fax: +421 37 69 239 45 DIČ:2021058787 E-mail: sekretariat@zlatemoravce.eu triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 10 –  29MZ-2017)
 • 20. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi IMEXFIN s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.11-29MZ-2017)
 • 21. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.12-29MZ-2017)
 • 22. Návrh na schválenie Zmluvy o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti uzavretej medzi Mestom Zlaté Moravce a Nitrianskym samosprávnym krajom, predmetom ktorej je združenie finančných prostriedkov a vzájomná spolupráca na dosiahnutie spoločného
  diela – realizácie stavby: ,,Úprava križovatky ciest II/511, IIl/1626 a MK ul. 1. mája  Zlaté Moravce“ (mat. č.13-29MZ-2017)
 • 23. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS n. o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.14-29MZ-2017)
 • 24. Návrh na schválenie Dohody o vyrovnaní uzatvorenej medzi účastníkmi: 1/ Jozef Šindler, 2/ Doc. Dr. Frank Šindler, PhD., 3/ Ing. Milan Šindler, 4/ Ing. Ladislav Šindler a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.15-29MZ-2017)
 • 25. Návrh na zaradenie Výdajnej školskej kuchyne, Prílepská 4, Zlaté Moravce ako súčasť Materskej školy sv. Alžbety, Prílepská 4, Zlaté Moravce do siete škôl a školských zariadení (mat. č.16-29MZ-2017)
 • 26. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach pre Mgr. Ladislava Šinku a Mgr. Janu Šinkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17-29MZ-2017)
 • 27. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Adamca a Margitu Adamcovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. l 8- 29MZ-20 l 7)
 • 28. Návrh na schválenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou REVITAL STAV s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č.l9-29MZ-2017)
 • 29. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Hoňoveckej ulici pre spoločnosť PARILLA SOUND, s.r.o z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-29MZ-2017)
 • 30. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Dobšinského a Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre rodinu Frajkovú- z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-29MZ-2017)
 • 31. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 16 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku pánovi Marcelovi Gažimu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-29MZ-20I 7)
 • 32. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Jána Zachariaša a Zdenku Zachriašovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-29MZ-2017)
 • 33. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre SPOLBYT – Spoločenstvo vlastníkov bytov, 1. mája 10,12,14, 953 01 Zlaté Moravce – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 24-29MZ-2017)
 • 34. Návrh ponuky PhDr. Jozefa Tonkoviča na darovanie alebo predaj za 1,- € pozemku na Továrenskej ulici parcely C-KN číslo 3408/44 o výmere 116 m2 druh pozemku orná pôda (mat. č.25-29MZ-2017)
 • 35. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v Dome služieb pre OZ Šípkarsky klub Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26-29MZ-2017)  
 • 36. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre vlastníkov bytov na ulici l .mája 45 v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-29MZ-2017)
 • 37. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Ing. Mariána Bernáta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-29MZ-2017)
 • 38. Rôzne
 • 39. Diskusia
 • 40. Interpelácie poslancov
 • 41. Schválenie uznesenia
 • 42. Záver

čítajte tiež...

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb – 2018

Deň otvorených dverí v SOŠ obchodu a služieb - 2018