Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018
www.zlatemoravce.info

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018

 

Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. Decembra 2017 bol Uznesením č. 759/2017 schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet v celkovej výške 11 425 878 eur a vo výdavkovej časti tiež v celkovej výške 11 425 878 eur.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy vo výške 7 990 295 eur sú rozdelené na daňové príjmy, nedaňové príjmy a príjmy z darov a transferov. Daňové príjmy predstavujú 62,72% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Ďalej medzi hlavné vlastné príjmy patrí  daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 15,61% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, príjmy zo správnych poplatkov, pokút, poplatkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka v školskom zariadení, za sociálne služby a ostatné príjmy. Príjmy z transferov predstavujú 21,67% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré sa rozpočtujú vo výške predpokladu na základe oznámení správcov kapitol zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, úseku matriky, bývania, stavebného poriadku a dopravy, starostlivosti o životné prostredie, hlásenia pobytu občanov a registra adries.

Kapitálové príjmy vo výške 1 248 471 eur sú rozpočtované  na základe schváleného nenávratného finančného príspevku z MPaRV SR prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, na spolufinancovanie realizácie stavby „Okružná križovatka pri mestskom úrade“ a úverové zdroje a nenávratný finančný príspevok z MDVaRR na financovanie obstarania 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája.

Príjmové finančné operácie vo výške 2 187 112 eur sú rozpočtované z použitia fondov mesta a z nedočerpaných prijatých úverov.

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 7 637 795 eur na nevyhnutné výdavky všetkých správcov rozpočtových kapitol vrátane príspevkov pre príspevkové organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky na školské zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri MŠ)transfer cirkvi pre školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca, transfer cirkevnej a súkromným materským školám, a výdavky na sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, Opatrovateľskej služby a prevádzky Denného centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3 244 083 eur na financovanie investícií: obstaranie 32 nájomných bytov v bytovom dome na Ul. 1. mája, uzatvorenie skládky komunálneho odpadu1. časť prvej etapy, výstavbou druhej kazety skládky komunálneho odpadu, spolufinancovanie okružnej križovatky pri mestskom úrade, financovanie projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, rozšírenie cintorína, rekonštrukcie miestnych komunikácií, vybudovanie športového areálu pri ZŠ Mojmírova, vypracovanie konceptu, návrhu a čistopisu Územného plánu mesta, ako aj iných investícií menšieho rozsahu.

Výdavkové finančné operácie vo výške 544 000 eur sú rozpočtované na splácanie istín z bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí.

Ekonomické oddelenie Mestského úradu Zlaté Moravce

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

Neprehliadnite

Slávnostný rozprávkový zápis do 1. ročníka v ZŠ Pribinova 1

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce oznamuje rodičom budúcich prváčikov nasledovné informácie +10

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.