Domov / Aktuality / Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Mesto Zlaté Moravce podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta- nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 3 14/8 (budova Župného domu)

Predmetom OVS je výber najvýhodnejšej ponuky na prenájom nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve mesta Zlaté Moravce, v k.ú. Zlaté Moravce a uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na nehnuteľný majetok mesta a to:

nebytový priestor o výmere 78,21 m²  nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 314/8 (budova Župného domu), postavenej na pozemku KN reg. „C“, číslo parcely 658/1 o výmere 3 841 m² , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na OU Zlaté Moravce, katastrálnom odbore, okres Zlaté Moravce, k. ú. Zlaté Moravce na LV č. 3453

zdroj: Mestský web 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE (OVS)

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …