AktualityPoslanciSamospráva

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-13MZ-2020)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2020 v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.2-13MZ- 2020)
 12. Návrh na schválenie Územného plánu mesta Zlaté Moravce, Zmeny a doplnky č. 9 (mat. č.3-13MZ-2020)
 13. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.59-13MZ-2020)
 14. Vyhlásenie voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Zlaté Moravce a spôsob vykonania voľby (mat. č.60-13MZ-2020)
 15. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2020 (mat. č.4-13MZ-2020)
 16. Návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na
  zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2020 (mat. č.5-13MZ-2020)
 17. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2020 (mat. č.6-13MZ-2020)
 18. Návrh na schválenie prevzatia návratnej finančnej výpomoci poskytovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a uzatvorenie Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21/2020 (mat. č.7- 13MZ-2020)
 19. Návrh na schválenie Dodatku k Zmluve o dielo GEN_228/2020 zo dňa 03.06.2020 uzavretej medzi Mestom Zlaté Moravce a spol. VKF s.r.o., so sídlom Olichov 646/63, 951 87 Volkovce, IČO: 43876323, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ (mat. č.9-13MZ- 2020)
 20. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2020 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.10-13MZ-2020)
 21. Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2019 (mat. č.11-13MZ-2020)
 22. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2020 (mat. č.12-13MZ-2020)
 23. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2020 (mat. č.13-13MZ-2020)
 24. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 (mat. č.14-13MZ-2020)
 25. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik k 30.06.2020 (mat. č.15-13MZ-2020)
 26. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 (mat. č.16-13MZ-2020)
 27. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 2/2020 (mat. č.17-13MZ-2020)
 28. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Technické služby mesta k 30.06.2020 (mat. č.18-13MZ-2020)
 29. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 3/2020 (mat. č.19-13MZ-2020)
 30. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 4/2020 (mat. č.20-13MZ-2020)
 31. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Mojmírova 2 k 30.06.2020 (mat. č.21-13MZ-2020)
 32. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Pribinova 1 k 30.06.2020 (mat. č.22-13MZ-2020)
 33. Správa plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 30.06.2020 (mat. č.23-13MZ-2020)
 34. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná umelecká škola k 30.06.2020 (mat. č.24-13MZ-2020)
 35. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Stavebné práce na budove ZUŠ Zlaté Moravce – 1. časť a 2. časť“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná umelecká škola, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce (mat. č.25-13MZ-2020)
 36. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Mojmírova ul. č. 2, Zlaté Moravce (mat. č.26-13MZ-2020)
 37. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Zlaté Moravce, skládka KO, I. etapa, SO-20 Uzatvorenie a rekultivácia“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.27- 13MZ-2020)
 38. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje na projekt : „Podpora prístupu k pitnej vode v Zlatých Moravciach“ (mat. č.28-13MZ- 2020)
 39. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva Kultúry SR na projekt „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ (mat. č.29-13MZ-2020)
 40. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán na projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v Zlatých Moravciach“ (mat. č.30-13MZ- 2020)
 41. Návrh na schválenie dokumentu Systému bývania s prvkami postupného bývania pre Mesto Zlaté Moravce pre projekt „Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.31-13MZ-2020)
 42. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce“ na základe Výzvy Enviromentálneho fondu pre rok 2021 v rámci Oblasti B: Ochrana a využívanie vôd, činnosť BP2 Opatrenia mimo vodného toku (mat. č.32-13MZ-2020)
 43. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Oprava kanalizácie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.33-13MZ-2020)
 44. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti možnosti čerpania dotácií, grantov a eurofondov“ (mat. č.34-13MZ-2020)
 45. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Poradenské služby konzultácie vo verejnom obstarávaní“ (mat. č.35-13MZ-2020)
 46. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.36-13MZ-2020)
 47. Návrh na schválenie prevádzky elektronabíjacej stanice v Meste Zlaté Moravce (mat. č.37-13MZ-2020)
 48. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 32 (E4) na Tekovskej ulici č. 53 v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Juraja Komlošiho z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-13MZ-2020)
 49. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemkov na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Valkovičových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-13MZ-2020)
 50. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Ivetu Čekmeovú (mat. č.40- 13MZ-2020)
 51. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Františka Šaba (mat. č.41- 13MZ-2020)
 52. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a Západoslovenskou distribučnou, a.s. a 1. JUDr. Igor Ďuráček, 2. Mário Šimko pre stavebné objekty stavby NA_Zlaté Moravce, Mlynský potok 3, NNK (mat. č.42- 13MZ-2020)
 53. Návrh na schválenie zmeny splatnosti nájomného pre Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.43-13MZ-2020)
 54. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Flóru Masárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.44-13MZ-2020)
 55. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.45-13MZ-2020)
 56. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Blaženu Nagyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.46-13MZ-2020)
 57. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Helenu Dubayovú s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.47-13MZ-2020)
 58. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Mgr. Janu Martinovičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.48-13MZ-2020)
 59. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Štefan Bako BYSTRINA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.49-13MZ-2020)
 60. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Annu Minárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.50-13MZ-2020)
 61. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Helenu Havettovú BUTIK HELKA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.51-13MZ-2020)
 62. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre Annu Hornú, POTRAVINY MLIEKAREŇ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.52-13MZ-2020)
 63. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre JOM-HED s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.53-13MZ-2020)
 64. Návrh na schválenie rozšírenia prenájmu nebytových priestorov pre Spojenú školu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.54-13MZ-2020)
 65. Návrh na schválenie zľavy 50% na nájomnom za obdobie sťaženého užívania (COVID-19) v zmysle zákona 155/2020 Z.z (mat. č.55-13MZ-2020)
 66. Návrh na schválenie prenájmu a oplotenia pozemku pre spoluvlastníkov bytového domu 1. mája 41,43 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.56-13MZ-2020)
 67. Návrh na rozšírenie predmetu činnosti spol. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. a informácia o zmene názvu spoločnosti (mat. č.57-13MZ-2020)
 68. Návrh na voľbu prísediaceho pre Okresný súd Nitra (mat. č.58-13MZ-2020)
 69. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení (mat. č.61- 13MZ-2020)
 70. Rôzne
 71. Diskusia
 72. Interpelácie poslancov
 73. Schválenie uznesenia
 74. Záver

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button