AktualityŠkoly

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2021/ 2022 sa uskutoční v zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle VZN Mesta Zlaté Moravce č. 1/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných  školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce

v  stredu    7.apríla 2021 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
vo štvrtok   8. apríla 2021 od 08.00 hod. do 12.00 hod.

Zákonní zástupcovia  sú povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok.

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí: 

  •  prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na stránke školy. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov po ukončení mimoriadnej situácie( rodný list dieťaťa a OP zákonného zástupcu).
  •  papierovou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, vyzdvihne si formulár v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Zákonní zástupcovia dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v zmysle VZN Mesta Zlaté Moravce č. 7/2016, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak pre svoje dieťa nevyberú inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

osobné údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresu trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu ,

osobné údaje o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti rodičov a písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Neprihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa považuje za priestupok, za ktorý možno v súlade s § 37 ods. 3 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uložiť pokutu do výšky 331,50 €.

Proces zápisu detí do základných škôl na základné vzdelávanie organizačne zabezpečuje každá základná škola v našom meste. Bližšie informácie o zápise (vrátane interných podmienok prijímania detí do základnej školy) sa dozviete na riaditeľstve školy alebo na webovej stránke školy.

Základná škola, Mojmírova 2,        https://zsmojzm.edupage.org/

Základná škola, Pribinova 1,          https://pribinka.edupage.org/

Základná škola, Robotnícka 25,     https://zsrobzm.edupage.org/


Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button