Bonanza ran─Ź
AktualitySamosprávaVideo

­čö┤ VIDEO prenos z 25. zasadnutia Mestsk├ęho zastupite─żstva

prenos budeme vysiela┼ą 28. apr├şla 2022

Pozva╠ünka na 25. zasadnutie Mestske╠üho zastupitel╠îstva v Zlaty╠üch Moravciach ktore╠ü sa uskutoc╠îni╠ü dn╠îa 28. apri╠üla 2022 (s╠îtvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultu╠üry a s╠îportu v Zlaty╠üch Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-25MZ-2022)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …./2022 o pridel╠îovani╠ü na╠üjomny╠üch bytov vo vlastni╠üctve mesta Zlate╠ü Moravce (mat. c╠î.2-25MZ- 2022)
 12. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. ……/2022, ktory╠üm sa meni╠ü Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 9/2018 o poskytovani╠ü socia╠ülnych sluz╠îieb Dodatkom c╠î. 2 (mat. c╠î.3-25MZ-2022)
 13. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. ……/2022, ktory╠üm sa meni╠ü a dopl╠ün╠îa Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 6/2020 o preva╠üdzkovom poriadku pohrebi╠üsk na u╠üzemi╠ü Mesta Zlate╠ü Moravce (mat. c╠î.4-25MZ- 2022)
 14. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Zlaté Moravce z auditu účtovnej závierky mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.30-25MZ-2022)
 15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Mestské stredisko kultúry a športu p. o. k 31. 12.2021 (mat. č.31-25MZ-2022)
 16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2021 (mat. č.32-25MZ-2022)
 17. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.33-25MZ-2022)
 18. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova k 31.12.2021 (mat. č.34-25MZ-2022)
 19. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova k 31.12.2021 (mat. č.35-25MZ-2022)
 20. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.36-25MZ-2022)
 21. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2021 (mat. č.37-25MZ-2022)
 22. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie dobrovol╠înej zbierky ,,Fond pomoci mesta Zlate╠ü Moravce pre UkrajinuÔÇť a ustanovenie podmienok zbierky (mat. c╠î.6-25MZ-2022)
 23. Na╠üvrh na schva╠ülenie financovania za╠üva╠łzkov Mesta Zlate╠ü Moravce vyply╠üvaju╠ücich z Rozsudku Krajske╠üho su╠üdu v Nitre c╠î. k. 8Co/34/2021 ÔÇô 879 zo dn╠îa 17.03.2022 a Rozsudku Okresne╠üho su╠üdu v Nitre c╠î. k. 19C/171/2011 ÔÇô 804 zo dn╠îa 29.03.2021 a na╠üvrh na pouz╠îitie Rezervne╠üho fondu mesta a na╠üvrh na zmenu Rozpoc╠îtu Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2022 vra╠ütane programov a podprogramov rozpoc╠îtovy╠üm opatreni╠üm c╠î. 10/2022 (mat. c╠î.5-25MZ-2022)
 24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2022 (mat. č.40-25MZ-2022)
 25. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …/2022 o urc╠îeni╠ü vy╠üs╠îky financ╠îny╠üch prostriedkov na mzdy a preva╠üdzku na z╠îiaka za╠ükladnej umeleckej s╠îkoly, diet╠îa materskej s╠îkoly a z╠îiaka s╠îkolske╠üho zariadenia zriadeny╠üch mestom Zlate╠ü Moravce, ktory╠üm sa dopl╠ün╠îa Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 2/2022 (mat. c╠î.41-25MZ-2022)
 26. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre rozpoc╠îtovu╠ü organiza╠üciu mesta Za╠ükladna╠ü s╠îkola Pribinova 1, Zlate╠ü Moravce v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2022 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtu v rozpoc╠îtovej organiza╠ücii mesta na rok 2022 (mat. c╠î.42-25MZ-2022)
 27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2022 (mat. č.43-25MZ-2022)
 28. Návrh na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Ulici J. Jesenského a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2022 (mat. č.44-25MZ-2022)
 29. Na╠üvrh na zabezpec╠îenie pri╠üpadnej budu╠ücej pohl╠îada╠üvky Poskytovatel╠îa nena╠üvratne╠üho financ╠îne╠üho pri╠üspevku na projekt ÔÇ×Vy╠üstavba komposta╠ürne v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.7-25MZ-2022)
 30. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o dota╠üciu z rozpoc╠îtovej kapitoly Ministerstva kultu╠üry SR na projekt : ÔÇ×Obnova a rekons╠îtrukcia Kas╠îtiel╠îa Migazziovcov v Zlaty╠üch MoravciachÔÇť (mat. c╠î.8-25MZ-2022)
 31. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok z Ministerstva z╠îivotne╠üho prostredia SR na projekt : ÔÇ×Triedeny╠ü zber komuna╠ülnych odpadov v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.9-25MZ-2022)
 32. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ×Triedeny╠ü zber komuna╠ülnych odpadov v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.10-25MZ-2022)
 33. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ×Oprava a rekons╠îtrukcia kanaliza╠ücie v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.11-25MZ-2022)
 34. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ×Zabezpec╠îenie zberu a likvida╠ücie kuchynske╠üho biologicke╠üho odpadu v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.12-25MZ-2022)
 35. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na projekt :ÔÇťRevitaliza╠ücia vnu╠ütroblokov v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.13-25MZ-2022)
 36. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na mestskom trhovisku pre spoločnosť Lekáreň ZLP, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.14- 25MZ-2022)
 37. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na Ulici 1. mája pre Katarínu Herdovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15-25MZ-2022)
 38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu budovy na Tekovskej ulici pre spoločnosť REVYKA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-25MZ-2022)
 39. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku na nádvorí Župného domu pre Mgr. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17-25MZ-2022)
 40. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúceho sa odkúpenia budovy bývalej osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach od štátu (mat. č.18-25MZ-2022)
 41. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 18 (D3) na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Erika Rumanka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.19-25MZ-2022)
 42. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Palárikovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Galabových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-25MZ-2022)
 43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-25MZ-2022)
 44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestských pozemkov bez prístupu od Kraskovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkovičových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-25MZ-2022)
 45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana Kubalu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-25MZ-2022)
 46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre manželov Blakčoriových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.24-25MZ-2022)
 47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-25MZ-2022)
 48. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017 v znení neskorších dodatkov (mat. č.26-25MZ- 2022)
 49. Návrh na schválenie odkúpenia vonkajšieho osvetlenia v Polyfunkčnej zóne ViOn Zlaté Moravce od stavebníka ViOn-REALITY, s.r.o. (mat. č.27-25MZ-2022)
 50. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2021 (mat. č.28- 25MZ-2022)
 51. Návrh Prevádzkového poriadku verejných toaliet (mat. č.29-25MZ-2022)
 52. Rôzne
 53. Diskusia
 54. Interpelácie poslancov
 55. Schválenie uznesenia
 56. Záver

S├║visiace ─Źl├ínky

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *

T├íto webov├í str├ínka pou┼ż├şva Akismet na redukciu spamu. Z├şskajte viac inform├íci├ş o tom, ako s├║ va┼íe ├║daje z koment├írov spracov├ívan├ę.

Back to top button