AktualitySamosprávaVideo

? VIDEO prenos z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

prenos budeme vysielať 28. apríla 2022

Pozvánka na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-25MZ-2022)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-25MZ- 2022)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. ……/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 2 (mat. č.3-25MZ-2022)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. ……/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-25MZ- 2022)
 14. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu a primátorovi mesta Zlaté Moravce z auditu účtovnej závierky mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.30-25MZ-2022)
 15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Mestské stredisko kultúry a športu p. o. k 31. 12.2021 (mat. č.31-25MZ-2022)
 16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky organizácie k 31.12.2021 (mat. č.32-25MZ-2022)
 17. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky Technické služby mesta Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.33-25MZ-2022)
 18. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova k 31.12.2021 (mat. č.34-25MZ-2022)
 19. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova k 31.12.2021 (mat. č.35-25MZ-2022)
 20. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce k 31.12.2021 a Správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky Základnej školy Robotnícka 25, Zlaté Moravce k 31.12.2021 (mat. č.36-25MZ-2022)
 21. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2021 (mat. č.37-25MZ-2022)
 22. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky ,,Fond pomoci mesta Zlaté Moravce pre Ukrajinu“ a ustanovenie podmienok zbierky (mat. č.6-25MZ-2022)
 23. Návrh na schválenie financovania záväzkov Mesta Zlaté Moravce vyplývajúcich z Rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 8Co/34/2021 – 879 zo dňa 17.03.2022 a Rozsudku Okresného súdu v Nitre č. k. 19C/171/2011 – 804 zo dňa 29.03.2021 a návrh na použitie Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2022 (mat. č.5-25MZ-2022)
 24. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2022 (mat. č.40-25MZ-2022)
 25. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2022 (mat. č.41-25MZ-2022)
 26. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu mesta Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtovej organizácii mesta na rok 2022 (mat. č.42-25MZ-2022)
 27. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2022 (mat. č.43-25MZ-2022)
 28. Návrh na financovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie na Ulici J. Jesenského a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2022 (mat. č.44-25MZ-2022)
 29. Návrh na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na projekt „Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.7-25MZ-2022)
 30. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na projekt : „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ (mat. č.8-25MZ-2022)
 31. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR na projekt : „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.9-25MZ-2022)
 32. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Triedený zber komunálnych odpadov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.10-25MZ-2022)
 33. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Oprava a rekonštrukcia kanalizácie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.11-25MZ-2022)
 34. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zabezpečenie zberu a likvidácie kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.12-25MZ-2022)
 35. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na projekt :“Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.13-25MZ-2022)
 36. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na mestskom trhovisku pre spoločnosť Lekáreň ZLP, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.14- 25MZ-2022)
 37. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti pozemku na Ulici 1. mája pre Katarínu Herdovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15-25MZ-2022)
 38. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu budovy na Tekovskej ulici pre spoločnosť REVYKA, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-25MZ-2022)
 39. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku na nádvorí Župného domu pre Mgr. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17-25MZ-2022)
 40. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva týkajúceho sa odkúpenia budovy bývalej osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach od štátu (mat. č.18-25MZ-2022)
 41. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 18 (D3) na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Erika Rumanka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.19-25MZ-2022)
 42. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Palárikovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Galabových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-25MZ-2022)
 43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-25MZ-2022)
 44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestských pozemkov bez prístupu od Kraskovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkovičových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-25MZ-2022)
 45. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana Kubalu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-25MZ-2022)
 46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre manželov Blakčoriových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.24-25MZ-2022)
 47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-25MZ-2022)
 48. Návrh na schválenie Dodatku č. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce SM_001/2017 v znení neskorších dodatkov (mat. č.26-25MZ- 2022)
 49. Návrh na schválenie odkúpenia vonkajšieho osvetlenia v Polyfunkčnej zóne ViOn Zlaté Moravce od stavebníka ViOn-REALITY, s.r.o. (mat. č.27-25MZ-2022)
 50. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2021 (mat. č.28- 25MZ-2022)
 51. Návrh Prevádzkového poriadku verejných toaliet (mat. č.29-25MZ-2022)
 52. Rôzne
 53. Diskusia
 54. Interpelácie poslancov
 55. Schválenie uznesenia
 56. Záver

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button