AktualityOznamy

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

poradna

Obec Čaradice, zastúpená starostom obce, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Čaradiciach

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov,

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.)

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania
 • profesijný životopis (vrátane písemného a telefonického kontaktu)
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho
 • pedagogického zamestnanca
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona
 • č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke do 08.06.2022 do 14.00 hod. na adresu:
Obec Čaradice
Hlavná ulica 157/16, 953 01 Čaradice

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ“. „ Neotvárať

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button