AktualitySamosprávaVideo

Video prenos z 3. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Pozvánka na 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2023 (utorok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-3MZ-2023)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp (mat. č. 2-3MZ-2023)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ……../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 3-3MZ- 2023)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……../2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 4-3MZ- 2023)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2023 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č.5-3MZ-2023)
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2021 o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík“ a návrh Zmluvy o spolupráci medzi Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č. 6-3MZ-2023)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.8/2022 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č.2 (mat. č. 7-3MZ-2023)
 3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. /2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzným nariadením č.12/2022 a Všeobecne záväzným nariadením č.15/2022 (mat. č. 8-3MZ-2023)
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2023 o určení spádových materských škôl (mat. č. 9-3MZ-2023)
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2023 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č. 10-3MZ-2023)
 6. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023.
 • 20.01  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú základnú školu sv. Don Bosca (mat. č. 11.1-3MZ-2023)
 • 20.02  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre Cirkevnú materskú školu sv. Alžbety (mat. č. 11.2-3MZ-2023)
 • 20.03  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č. 11.3-3MZ-2023)
 • 20.04  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č. 11.4-3MZ-2023)
 • 20.05  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi mestom Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č. 11.5-3MZ-2023)
 1. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia prestrešenia chodníkov v areáli ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“ do rozpočtovej organizácie Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 12-3MZ-2023)
 2. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 13-3MZ-2023)
 3. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“
  (mat. č. 14-3MZ-2023)
 4. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 15-3MZ-2023)
 1. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 16-3MZ-2023)
 2. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 17-3MZ-2023)
 3. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na projekt „Modernizácia telocvične na ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce“ (mat. č. 18- 3MZ-2023)
 4. Návrh na ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BND7-72-74 na projekt „Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce“
  (mat. č. 19-3MZ-2023)
 5. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektových dokumentácií pre mesto Zlaté Moravce (mat. č. 20-3MZ-2023)
 6. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na čistiace a hygienické potreby pre mesto Zlaté Moravce (mat. č. 21-3MZ-2023)
 7. Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine mestského podniku Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 22-3MZ-2023)
 8. Návrh na schválenie prevádzky vodnej stavby – rozšírenie verejného vodovodu vybudovaného v rámci stavby ,,Nájomné bytové domy Robotnícka ulica“ (mat. č. 23-3MZ-2023)
 9. Návrh na zmenu člena Komisie výstavby, územného plánovania a ŽP pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach (mat. č. 24-3MZ-2023)
 10. Návrh na zmenu člena Redakčnej rady Tekovských novín (mat. č. 25-3MZ-2023)
 11. Návrh na mimosúdne urovnanie sporu medzi Ing. Milan Skyva a Mestom Zlaté Moravce (mat. č. 26-3MZ-2023)
 12. Návrh na ukončenie Zmluvy o dielo uzavretej medzi Mestom Zlaté Moravce a spol. Metrostav Slovakia a.s. (mat. č. 27-3MZ-2023)
 13. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre AGRO Hosťovce, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 28-3MZ-2023)
 14. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre TERRA BONA, o.z. v Budove SOV z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č. 29-3MZ-2023)
 15. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Blaženu Nagyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 30-3MZ-2023)
 16. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod časťou záhradky v lokalite pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú z dôvodu hodného osobitného (mat. č. 31- 3MZ-2023)
 17. Návrh na schválenie spôsobu prevodu spoluvlastníckych podielov mesta na pozemku pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú a manželov Opálených z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 32-3MZ-2023)
 18. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pod záhradkou pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33-3MZ-2023)
 1. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod záhradkou v lokalite pri Hostianskom potoku pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34- 3MZ-2023)
 2. Návrh na zmenu uznesenia č. 800/2022 týkajúceho sa spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú v časti kúpnej ceny a dôvodov hodného osobitného zreteľa (mat. č. 35-3MZ-2023)
 3. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod garážami na Hviezdoslavovej ulici pre Ing. Milana Peňažku (mat. č. 36-3MZ-2023)
 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Koprdových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 37-3MZ-2023)
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- častí pozemkov na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre Michala Frajku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 38-3MZ-2023)
 6. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach Zlaté Moravce (mat. č. 39-3MZ- 2023)
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce na I. polrok 2023 (mat. č. 40-3MZ-2023)
 8. Návrh na schválenie Monitorovacej správy za rok 2021 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 (mat. č. 41-3MZ-2023)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button