AktualityTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 16-2023

Zasadala finančná komisia

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Hovorí o tom zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §15. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. V Zlatých Moravciach je zriadených 9 komisii. (link). Na najbližšom zastupiteľstve 27. apríla bude novelizovaný rokovací poriadok komisií pri mestskom zastupiteľstve, kde je dopracovaná novovzniknutá komisia pre riešenie sťažností, petícií a podnetov občanov.

Dňa 18. apríla zasadala finančná komisia. Jedným z bodov bol aj rozpočet mesta Zlaté Moravce, ktorý bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva. Na rokovanie komisie boli pozvaní všetci poslanci, aby predložili svoje návrhy a pripomienky, poprípade sa pýtali na jednotlivé položky. Výstupom komisie sú navrhované úpravy v rámci pripomienkového konania. Okrem uvedeného bodu komisia prerokovala aj návrhy všeobecne záväzných nariadení Mesta a aj dotácie z rozpočtu Mesta pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu a oblasť rozvoja vedy a vzdelávania na rok 2023. Komisia odporučila predložiť návrh dotácii do MZ a schváliť uvedené dotácie.

Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky MŠ

Mesto Zlaté Moravce zastúpené primátorom mesta v súlade § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vy

hlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky Materskej školy, Parková 2, Zlaté Moravce – Prílepy. Bližšie informácie sú uvedené na stránke mesta Zlaté Moravce – link.

Zápis detí do materských škôl

Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ MŠ Kalinčiakova 12, MŠ Žitavské nábrežie 1, MŠ Štúrova 15, MŠ Slnečná 2, MŠ Parková 2 Zlaté Moravce – Prílepy po dohode s riaditeľkami materských škôl oznamuje, že termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je od 1. mája 2023 do 15.mája 2023. Bližšie informácie o zápise do MŠ a Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy sú zverejnené na stránke Mesta Zlaté Moravce link.

Žiaci základných škôl na „Ekofilme“

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia. Rozvíja sa počas neho diskusia o možných riešeniach.

Pri príležitosti Dňa Zeme – 22.apríl, zorganizovalo Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s MsKŠ v Zlatých Moravciach premietanie „Ekofilmu“, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2023 v MsKŠ. Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Mojmírova, ZŠ Robotnícka , ZŠ Pribinova a ZŠ sv. Don Bosca. Žiaci mali možnosť sa zapozerať do filmu o živote Medveďa hnedého vo voľnej prírode na Slovensku a započúvať sa do zaujímavého a poučného rozprávania pána Stanislava Kováča a panej Jany Dunčičovej. Obaja vo filme atraktívnym spôsobom priblížili dianie a život nielen medveďa hnedého, ale aj iných zvierat v prírode, ktoré bežný človek nemá šancu zažiť. Na záver odpovedali na otázky zvedavých žiakov. Tohto zaujímavého podujatia sa zúčastnil aj Ing. Radimír Siklienka, PhD – riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Súčasťou podujatia bola aj súťažná výstava výtvarných prác detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce a žiakov základných škôl na tému „Deň Zeme“. Autori najzaujímavejších výtvarných prác budú ocenení 26. apríla 2023 na vyhodnotení výtvarnej súťaže.

Najkrajšie veľkonočné vajíčko v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu (MSKŠ) v Zlatých Moravciach vyhlásilo túto jar prvý ročník súťaže o najkrajšie veľkonočné vajíčko nášho mesta. Súťaž trvala od 21. marca 2023 do 9. apríla 2023. S myšlienkou zorganizovať takúto súťaž prišlo vedenie MSKŠ. „Nakoľko máme peknú vŕbu na nádvorí Kaštieľa Migazziovcov, rozhodli sme sa, že ju túto jar ešte viac skrášlime – krásnymi ozdobenými vajíčkami. Inšpirovali sme sa aj okolitými obcami, ktoré každoročne robia takéto súťaže pre deti,“ vysvetľuje Simona Holubová, riaditeľka MSKŠ. Do súťaže sa zapojilo 16 jednotlivcov, tri materské školy a dve triedy jednej základnej školy. Deti vytvorili ozdobené vajíčka, odfotografovali sa s nimi a zavesili ich na vŕbu na nádvorí kaštieľa. Víťazmi sa nakoniec stali všetci. Odmenu dostal každý, kto sa zapojil. V pondelok 17. apríla 2023 šiel osobne odovzdať ocenenia pre školy viceprimátor Zlatých Moraviec Marek Holub. Každá zapojená škola dostala chutnú tortu.

škôlka

 

V Parku Janka Kráľa sa uskutočnil Požitavský trh – Tvorivých bytostí

V areáli Parku Janka Kráľa, pri Kaštieli Migazziovcov v Zlatých Moravciach, sa v sobotu 22. apríla 2023 uskutočnil Požitavský trh – Tvorivých bytostí. Predávalo sa všeličo, od domácich klobások a džemov až po ručne robené kabelky a ďalšie remeselné výrobky.

Trh sa začal o 9.00 hodine a trval do 14.00 hodiny. Predávať mohol prísť ktokoľvek, kto mal záujem o predaj svojich vlastných výrobkov, prípadne bazárových vecí. Stačilo prísť do parku, rozložiť si stôl a zaplatiť poplatok mestu jedno euro. Po jednej hodine od otvorenia bolo na mieste 23 predajcov a stále pribúdali ďalší.

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní postupne doručuje listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Do elektronických schránok už boli zaslané všetky rozhodnutia pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v bytových domoch. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote adresát nepotvrdí notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 17. apríla 2023 do 21. apríla 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • 1. mája 21 – 76
  • Hviezdoslavova 36-48
  • Hviezdoslavova 50-87
  • Hviezdoslavova 73/A, B, C

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 05. mája 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Majetkovo-právne oddelenie pripravuje

Mesto Zlaté Moravce, mestský úrad, majetkovo-právne oddelenie pripravuje na 4. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 27. apríla 2023  dve obchodné verejné súťaže v zmysle ustanovenia § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Prvá obchodná verejná súťaž sa bude týkať odpredaja pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Chyzeroveckej ulici za minimálnu kúpnu cenu spolu 276 472,-€.

Druhá obchodná verejná súťaž sa bude týkať odpredaja pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Zlatých Moravciach na Nábreží za majerom za minimálnu kúpnu cenu spolu 304 000,- €.

Mestské stredisko kultúry a športu pozýva

stavanie mája
Láslov týždeň

LÁSLOV  TÝŽDEŇ. Dňa 4. mája 2023 o 19:00  sa bude v divadelnej sále MSKŠ  konať super show s Andy Krausom a naším rodákom Števkom Martinovičom. Ešte máme lístky v predaji!

Technické služby mesta informujú

Zber komunálneho odpadu, ktorý sa pravidelne vyváža v pondelok, sa presúva zo dňa 01. mája 2023 (štátny sviatok) na utorok 02. mája 2023.

Jedná sa o ulice: Čajkovského, Dobšinského, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slov.armády, Stanica – závody, Šoltésovej, Tichá, Továrenská, Vionská, Zelená.


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button