AktualitySamosprávaTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 18-2023

poradna

Dane a poplatky

Oddelenie miestnych daní postupne doručuje listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Do elektronických schránok už boli zaslané všetky rozhodnutia pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v bytových domoch. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 02. mája 2023 do 05. mája 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Chyzerovecká
  • Pribinova

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 12. mája 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Neplatíte daň za psa?  Za neprihláseného psa hrozí vysoká pokuta

Mesto Zlaté Moravce obnovuje evidenciu všetkých psov, ktoré sa na nachádzajú na území mesta. Aktualizovaná evidencia psov bude zverejnená na webovom sídle mesta prostredníctvom mapovej aplikácie GIS, kde každý obyvateľ môže skontrolovať, či zverejnené údaje o psoch súhlasia s realitou.

Mesto k tomuto kroku pristúpilo na základe skutočnosti, že počet prihlásených psov v meste každoročne klesá. Niektorí majitelia chovajú psov trvale v meste(,) alebo v bytovom dome, ale prihlásených ich majú v  niektorej z okolitých obcí alebo v rodinných domoch, kde sú dane za psa podstatne nižšie. Mnohí chovatelia psov ich však nemajú zaregistrovaných vôbec.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých držiteľov psov, aby  v náhradnom termíne do 30. júna 2023

prihlásili psa do evidencie a podali priznanie k dani za psa (riadny termín na podanie priznania je 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom predmetom dane za psa, je pes starší ako 6 mesiacov  chovaný fyzickou alebo právnickou osobou_ zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach).  Povinnosť podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti majú aj tí daňovníci, ktorým pes uhynul, alebo už nie je chovaný na území mesta. Priznanie sú povinní podať aj držitelia psov, ktorí sú v zmysle zákona alebo VZN č. 13/2022 oslobodení od platenia dane. Zároveň vyzývame aj k ohláseniu všetkých zmien, ktoré majú vplyv na výšku daňovej povinnosti (zmena miesta držania psa, nový pes, plemeno, strata evidenčnej známky a pod.).

Daňovníci, ktorí majú psa riadne prihláseného a nedošlo u nich k žiadnym zmenám, priznanie nepodávajú.

Evidencia psov na stránke mesta

mapkaPo náhradnom termíne na prihlásenie psov do evidencie a aktualizovaní všetkých zmien budú údaje z databázy premietnuté do mapovej aplikácie, v ktorej bude zobrazená vizualizácia požadovaných informácií a bude zverejnená na stránke mesta.

Z dôvodu ochrany osobných údajov budú zverejnené údaje v rozsahu: ulica a orientačné číslo, kde je pes prihlásený, počet psov na uvedenej adrese,  počet  psov vo vchode bytového domu a plemeno psa. Každý obyvateľ tak bude môcť skontrolovať, či uvedené údaje odrážajú skutočnosť.

Od zverejnenia zoznamu očakávame väčšiu prehľadnosť v evidencii psov, ale aj väčšiu zodpovednosť a platobnú disciplínu chovateľov psov.

Ako podať priznanie k dani za psa?

Priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke mesta v sekcii Dane a poplatky alebo priamo na  mestskom úrade, oddelenie miestnych daní.  Priznanie je možné podať aj elektronicky cez  sprístupnenú službu všeobecnej agendy na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (občan-financie-daň za psa). Prihlásenému psovi bude pridelená evidenčná známka psa, kde je uvedené evidenčné číslo psa a názov mesta, kde je pes registrovaný. Evidenčná známka je neprenosná na iného psa a držiteľ ňou preukazuje totožnosť psa.

Sankcie za porušenie povinností

Ak pes nebude  prihlásený do evidencie psov do 30. júna 2023 a následne bude kontrolou zistené porušenie tejto povinnosti, držiteľovi psa  budú po tomto termíne udelené dve pokuty:

– za priestupok pokuta do výšky 165 eur v zmysle zák. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,

– za nepodanie priznania k dani za psa pokuta vo výške min. 5 eur, max. do výšky daňovej povinnosti podľa zák. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).

 

Všetky informácie o dani za psa sú uvedené vo VZN č. 13/2022  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje a sú uverejnené na webovom sídle mesta www.zlatemoravce.eu.

V prípade otázok kontaktujte referentov oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok, Mestský úrad Zlaté Moravce

 

Rodičom predškolákov pripomíname.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dovŕši ku dňu 31. augusta 2023 päť rokov veku, je  povinný prihlásiť dieťa do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie. Bližšie informácie o prihlásení detí do materských škôl formou žiadosti sa dozviete na webovej stránke mesta Zlaté Moravce, na ozname, ktorý zverejní pani riaditeľka v každej materskej škole alebo na webovej stránke MŠ Kalinčiakova, MŠ Žitavské nábrežie, MŠ Štúrova. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca doručí do materskej školy prednostne do 15. mája 2023 alebo najneskôr do 31. mája 2023.

Rodičov budúcich prvákov upozorňujeme , že ak ešte nezapísali do základnej školy svoje dieťa, ktoré dovŕši ku dňu 31. augusta 2023  šesť rokov veku, nech tak urobia čo najskôr, pretože pre tieto deti je podľa § 19 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školská dochádzka povinná.

Do zlatomoraveckej knižnici zavítal Braňo Jobus

Spisovateľ, spevák a hudobník Braňo Jobus prišiel do Zlatých Moraviec v stredu 3. mája 2023. V priestoroch Mestskej knižnice uviedol svoj kultúrno hudobný program.

Na Braňa Jobusa sa prišli pozrieť deti zo základných škôl okolitých obcí – Slepčany, Martin nad Žitavou a Velčice. Spisovateľ deťom predstavil svoje knihy a zároveň im spieval svoje veselé pesničky. Jeho knihy sú plné zábavy a recesie, no mnohé v sebe skrývajú aj rôzne ponaučenia, ktoré sa pre deti vždy hodia.

Výstava vín spojená s degustáciou

V sobotu 6. mája 2023 sa na nádvorí Kaštieľa Migazziovcov uskutočnil 15. ročník výstavy vín spojený s degustáciou, ktorý zorganizoval Zlatomoravecký vinohradnícky spolok a Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Výber vín bol úctyhodný. „Organizačný výbor zozbieral v našej oblasti 202 vzoriek vín: 145 bielych vín, 31 červených vín, 24 ružových vín a dve vína ovocné a samorodé,“ informoval Zlatomoravecký vinohradnícky spolok. Počas výstavy vín boli sprístupnené unikátne pivničné priestory pod kaštieľom, kde sa nachádza sieť pivníc s rozlohou 400 metrov štvorcových.

kultúrne akcie


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button