Aktuality

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

trojkoncert
poradna

OBEC ČARADICE vypisuje výberové konanie na funkciu HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE ČARADICE

V súlade s § 18a ods. 4 zák. č. 369/1990 Z. z.  o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia č. 39/2023 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Obci Čaradice

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Čaradice zašle alebo odovzdá

písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie)

do 25.07.2023

na adresu: Obec Čaradice, Hlavná ulica 157/16, 953 01 Čaradice,

v uzavretej obálke označenej 

„Voľba hlavného kontrolóra –  NEOTVÁRAŤ!“

Výberové konanie sa uskutoční  8. augusta 2023

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • znalosť základných noriem samosprávy 

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1x polročne podáva správu o svojej činnosti, 
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce, 
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený, 
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade, 
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu, 
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií, 
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami, 
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce, 
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce, 

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce, 
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom, 
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu, 
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom. 

Zverejnené na:

 • vývesnej tabuli obce dňa ..17.7.2023……………….
 • webovej stránke obce: ..17.7.2023……………….

Vladislav Uličný
starosta obce


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button