AktualitySamosprávaVideo

Video prenos z 9. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

obed
poradna

Pozvánka na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-9MZ-2023)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-9MZ-2023)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje (mat. č.3-9MZ-2023)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  (mat. č.4-9MZ-2023)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023, ktorým sa mení VZN č.13/2023 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.5-9MZ-2023)
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 11/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2023 v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č. 16/2023 (mat. č.6-9MZ-2023)
 2. Návrh na prevzatie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie nehnuteľností „Nájomné bytové domy Robotnícka ulica”- 2x 16 b.j., SO 101- 16 b.j./A a SO 201- 16 b.j./B” a technickej vybavenosti (mat. č.7-9MZ-2023)
 3. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce (mat. č.8-9MZ-2023)
 4. Návrh Dodatkov k Zmluvám o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
   • 18.01  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre cirkevnú Základnú školu sv. Don Bosca (mat. č.9.1-9MZ- 2023)
   • 18.02  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre cirkevnú Materskú školu sv. Alžbety (mat. č.9.2-9MZ-2023)
   • 18.03  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č.9.3-9MZ-2023)
   • 18.04  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č.9.4-9MZ-2023)
   • 18.05  Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 medzi Mestom Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č.9.5-9MZ-2023)

19. Návrhy Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024

   • 19.01  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre cirkevnú Základnú školu sv. Don Bosca (mat. č.10.1-9MZ-2023)
   • 19.02  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra, pre cirkevnú Materskú školu sv. Alžbety (mat. č.10.2-9MZ-2023)
   • 19.03  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č.10.3-9MZ-2023)
   • 19.04  Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi mestom Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č.10.4-9MZ- 2023)
   • 19.05 Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi mestom Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č.10.5-9MZ-2023)
 1. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Zlaté Moravce (mat. č.11- 9MZ-2023)
 2. Návrh rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2025 a 2026 (mat. č.12-9MZ-2023)
 3. Návrh na navýšenie úverového rámca prevzatého preklenovacieho úveru č. 148/CC/20 na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválenej investičnej aktivity mesta a schváleného projektu „Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce“ a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2023 (mat. č.13-9MZ-2023)
 4. Návrh Uznesenia na navýšenie úverového rámca prevzatého preklenovacieho úveru č. 236/CC/21 na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválenej investičnej aktivity mesta a schváleného projektu „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce“ a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2023 (mat. č.14-9MZ-2023)
 5. Návrh na prijatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2023 (mat. č.15-9MZ-2023)
 6. Návrh na poskytnutie kapitálového transferu pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2023 (mat. č.16- 9MZ-2023)
 7. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2023 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.17-9MZ-2023)
 8. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtových organizácii
   • 27.01  Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.18.1-9MZ-2023)
   • 27.02  Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.18.2-9MZ-2023)
   • 27.03  Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.18.3-9MZ-2023)
   • 27.04 Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná umelecká škola, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola, Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.18.4-9MZ- 2023)

28. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkové organizácie mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov príspevkových organizácii

   • 28.01  Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4/2023 (mat. č.19.1-9MZ-2023)
   • 28.02  Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 3/2023 (mat. č.19.2-9MZ-2023)
 1. Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2022 a Správa nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2022 (mat. č.20-9MZ-2023)
 2. Návrh Monitorovacej správy za rok 2022 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 (mat. č.21-9MZ-2023)
 3. Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku v k.ú. Prílepy na základe obchodnej verejnej súťaže (mat. č.22-9MZ-2023)
 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a Otom Virágom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23- 9MZ-2023)
 5. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pod garážou pre Petra Katinu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.24-9MZ-2023)
 6. Návrh na schválenie výpožičky pozemku a nebytových priestorov na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pre Útulok Zlaté Moravce, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-9MZ-2023)
 7. Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstvav Zlatých Moravciach na rok 2024 (mat. č.26-9MZ-2023)
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Interpelácie poslancov
 11. Schválenie uznesenia
 12. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button