AktualitySamosprávaVideo

Video prenos z 13. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

trojkoncert
poradna

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2024 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-13MZ-2024)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …….. /2024 o určení názvu ulice v meste Zlaté Moravce (mat. č.2-13MZ-2024)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. …./2024 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.13/2023 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.3-13MZ-2024)
 13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. /2024 o úprave verejnej zelene (mat. č.4-13MZ-2024)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2024 , ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 16/2022 o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-13MZ-2024)
 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce na II. polrok 2024 (mat. č.6-13MZ-2024)
 2. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2023 a Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2024 (mat. č.7-13MZ-2024)
 3. Návrh na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve rodiny Šindlerovej (mat. č.8- 13MZ-2024)
 4. Návrh na prevzatie investičného splátkového úveru na refinancovanie kapitálových výdavkov mesta čerpaných z univerzálneho kontokorentného úveru a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2024 (mat. č.9-13MZ-2024)
 5. Návrh na financovanie odkúpenia nehnuteľností vo vlastníctve rodiny Šindlerovej a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.13/2024 (mat. č.10-13MZ-2024)
 6. Návrh na zvýšenie bežného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2024 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce nar rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2024 (mat. č.11-13MZ-2024)
 7. Návrh na financovanie prevádzky útulku pre zvieratá od 01.07.2024 do 31.12.2024 a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2024 (mat. č.12-13MZ-2024)
 8. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2024 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.13-13MZ-2024)
 9. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra pre Základnú školu sv. Don Bosca (mat. č.14-13MZ-2024)
 10. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mestom Zlaté Moravce a Biskupstvom Nitra pre Materskú školu sv. Alžbety (mat. č.15-13MZ-2024)
 11. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o., pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č.16-13MZ-2024)
 12. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mestom Zlaté Moravce a detským zariadením Viktorka n. o., pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č.17-13MZ-2024)
 13. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024 medzi Mestom Zlaté Moravce a Moja škôlka o. z., pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č.18-13MZ- 2024)
 1. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova 1, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.19-13MZ-2024)
 2. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná umelecká škola, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.20-13MZ- 2024)
 3. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Vonkajšie osvetlenie – verejné osvetlenie pre SO 108 Komunikácie a chodníky – Polyfunkčná zóna ViOn Zlaté Moravce“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.21-13MZ-2024)
 4. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia budovy kvetinárstva a správa cintorína, Zlaté Moravce“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.22-13MZ- 2024)
 5. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Technických služieb mesta Zlaté Moravce“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č.23-13MZ-2024)
 6. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obcí na rok 2024 z Ministerstva financií SR na projekt „Dom smútku, Zlaté Moravce – Chyzerovce“ (mat. č.24-13MZ-2024)
 7. Návrh na úpravu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Zlaté Moravce Dodatkom č. 2 (mat. č.25-13MZ-2024)
 8. Návrh na prenájom pozemkov pre spoločnosť TONEX stavby s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26-13MZ-2024)
 9. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou TONEX stavby s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-13MZ-2024)
 10. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi mestom Zlaté Moravce a NSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-13MZ-2024)
 11. Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi mestom Zlaté Moravce a NSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-13MZ-2024)
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti pozemku na Továrenskej ulici pre Henricha Krúpu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.30-13MZ-2024)
 13. Návrh na opätovné schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a Otom Virágom (mat. č.31-13MZ-2024)
 14. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľného majetku pre spoločnosť MARIMA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-13MZ-2024)
 15. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu časti fasády nehnuteľného majetku pre BenátCentrum spol. s.r.o z dôvodu hodného zreteľa (mat. č.33-13MZ-2024)
 16. Návrh na uzavretie Dodatku č. 7 týkajúci sa predĺženia doby nájmu pre spoločnosť Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34- 13MZ-2024)
 1. Návrh na uzavretie Dodatku č. 8 týkajúceho sa predĺženia doby nájmu pre spoločnosť Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-13MZ-2024)
 2. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pri Hostianskom potoku pre Mgr. Martinu Jelínkovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36-13MZ-2024)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button