Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

Prípravné práce na spracovanie územného plánu

Mesto Zlaté Moravce VÝZVA Prípravné práce na spracovanie územného plánu (ÚPN) mesta Zlaté Moravce Oznamujeme Vám, že dňom 29. 01. 2016 sme zahájili prípravné práce pre obstaranie územno-plánovacej dokumentácie – územného plánu mesta Zlaté Moravce. Prípravné práce sú úvodnou etapou celého ďalšieho procesu spracovania a schválenia územného plánu mesta, ktorý sa po prerokovaní a schválení …

Čítajte viac

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE NOVÉ VOĽBY

PREBERANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN PRE NOVÉ VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ. Kandidátne listiny pre nové voľby do orgánov samosprávy obcí je možné predkladať zapisovateľke miestnej volebnej komisie (Mgr. Kováčovej) priebežne v úradných hodinách na Mestskom úrade, Ul. 1. mája 2 v Zlatých Moravciach a v dňoch: na Mestskom úrade, Ul. 1. mája 2 v Zlatých Moravciach na prízemí, číslo …

Čítajte viac

Poslanci jednohlasne schválili rozpočet na rok 2016, alebo ako to vyzerá v číslach

Dvanáste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v duchu schvaľovania rozpočtu na rok 2016. Sedemnásty decembrový štvrtok starého roka sa stal dňom, keď prítomní poslanci jednohlasne schválili najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet mesta na rok 2016.  V nasledujúcich riadkoch vám prinášame niekoľko dôležitých čísel, ktoré poskytol Mestský úrad Zlaté Moravce. Bežné výdavky …

Čítajte viac

Vyjadrenie k odmenám za rok 2015

Vyjadrenie k odmenám za rok 2015, vyplateným zamestnancom mestského úradu v Zlatých Moravciach V decembri 2015 bolo Mestu Zlaté Moravce doručených niekoľko žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov týkajúcich sa výšky miezd a odmien zamestnancov mestského úradu za rok 2015. Výška odmien zamestnancov mestského úradu v roku 2015 …

Čítajte viac

Trojkráľový punč

Vážení občania, milí priatelia,  Blíži sa sviatok Troch kráľov, ktorý bol posledným dňom obchôdzok a kolied vianočno-novoročného obdobia. Týmto dňom taktiež končí pre väčšinu z nás vianočné obdobie. Preto by sme Vás chceli pozvať na „Trojkráľový punč“, ktorý sa bude konať 6 januára 2015 o 8:30 hod v Prílepoch pri kostole a o 15:45 hod pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v …

Čítajte viac

Teplo domova

V dnešnej dobe je normálne, že si potrpíme na nejaký ten životný štandard, za ktorý považujeme teplú vodu a vykurovanie obydlí počas chladných dní v roku. Ale smutným faktom je, že nie každý má také šťastie, pretože mnoho ľudí žije aj v súčasnosti vo veľmi skromných, až poľných podmienkach. Ich osudy by …

Čítajte viac

AUDIO záznam z 12. mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015) Odpovede na interpelácie poslancov Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na …

Čítajte viac

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

  Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2015) Odpovede na interpelácie poslancov Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov s výhľadom …

Čítajte viac

Vznikol prvý oficiálne registrovaný poslanecký klub poslancov MsZ v Zlatých Moravciach

Na základe schváleného uznesenia, vydalo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zásady pre vytváranie a pre činnosť poslaneckých klubov poslancov MsZ v Zlatých Moravciach“. Účelom týchto zásad je úprava podmienok vytvárania a činností poslaneckých klubov, najmä …

Čítajte viac