AktualitySamosprávaVideo
Populárny článok

Video prenos z 2. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-2MZ-2022)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty
  a dani za nevýherné hracie prístroje (mat. č.2-2MZ-2022)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (mat. č.3-2MZ-2022)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Zlaté Moravce  č.    /2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č.12/2022 (mat. č.4-2MZ-2022)
 14. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Zlaté Moravce  č. …/2022 o miestnych daniach (mat. č.5-2MZ-2022)
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.8/2022 o poskytovaní sociálnych služieb (mat. č.6-2MZ-2022)
 16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Zlaté Moravce  č. ./2022 o miestnom poplatku za rozvoj (mat. č.7-2MZ-2022)
 17. Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva, členov komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach a členov výborov mestských častí (mat. č.8-2MZ-2022)
 18. Návrh na určenie platu primátora mesta Zlaté Moravce (mat. č.9-2MZ-2022)
 19. Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2023 (mat. č.10-2MZ-2022)
 20. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva , voľba členov komisií a schválenie predsedov komisií (mat. č.11-2MZ-2022)
 21. Návrh na schválenie sobášiacich a rečníkov na obradoch ZPOZ na obdobie 2022-2026 (mat. č.12-2MZ-2022)
 22. Návrh na odvolanie  zástupcov Mesta Zlaté Moravce z rád škôl  pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti   Mesta  Zlaté  Moravce (mat. č.13-2MZ-2022)
 23. Návrh na delegovanie  zástupcov Mesta Zlaté Moravce do Obecnej školskej rady a do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Zlaté  Moravce (mat. č.14-2MZ-2022)
 24. Zloženie členov redakčnej rady Tekovských novín (mat. č.15-2MZ-2022)
 25. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 876/2022 na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta na krytie bežných výdavkov (mat. č.16-2MZ-2022)
 26. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 37/2022 na finančné krytie kapitálových výdavkov a finančných operácií (mat. č.17-2MZ-2022)
 27. Návrh na zvýšenie bežného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce  na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 38/2022 (mat. č.18-2MZ-2022)
 28. Návrh na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia vonkajších spevnených plôch – ZŠ Robotnícka 25 Zlaté Moravce“ z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 39/2022 (mat. č.19-2MZ-2022)
 29. Návrh na schválenie prijatia úveru od Environmentálneho fondu vo výške na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre obce a VÚC (mat. č.20-2MZ-2022)
 30. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce v roku 2022 vrátane programov a podprogramov na návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta v roku 2022 (mat. č.21-2MZ-2022)
 31. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 34/2022 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.22-2MZ-2022)
 32. 32.      Návrh na schválenie Zmluvy o dielo medzi ATIZ & Co s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.23-2MZ-2022)
 33. Návrh na schválenie Licenčnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb medzi SIOX s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.24-2MZ-2022)
 34. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo medzi ViOn, a.s. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.25-2MZ-2022)
 35. Návrhna schválenie Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.26-2MZ-2022)
 36. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt „Zlaté Moravce, Kaštieľ, Nám.A,Hlinku 1, UZPF 1583/1 – Obnova a rekonštrukcia kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ (mat. č.27-2MZ-2022)
 37. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt „Zlaté Moravce, Župný dom, Župná ul. 4,6, č. UZPF 1584/1, reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie“ (mat. č.28-2MZ-2022)
 38.  Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt „Zlaté Moravce, Župný dom, Župná ul. 4,6, č. UZPF 1584/1, dendrologický posudok“ (mat. č.29-2MZ-2022)
 39. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Ministerstva kultúry SR na projekt „Zlaté Moravce, Cintorín, SNP ul., č. UZPF 12077/1-9, náhrobníky – prevoz pamiatkových objektov“ (mat. č.30-2MZ-2022)
 40. Návrh – Monitorovacia správa za rok 2021 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce za roky 2015 – 2025 (mat. č.31-2MZ-2022)
 41.  Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Audítorské služby pre mesto Zlaté Moravce a zriadené organizácie v rámci konsolidovaného celku“ (mat. č.32-2MZ-2022)
 42. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti možností čerpania dotácií, grantov a eurofondov“ (mat. č.33-2MZ-2022)
 43. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Poradenské služby a konzultácie vo verejnom obstarávaní“ (mat. č.34-2MZ-2022)
 44. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – čerstvé mäso, chladené mäso a výrobky“ (mat. č.35-2MZ-2022)
 45. Medzinárodná spolupráca s mestom Sierpc a partnerskými mestami (mat. č.36-2MZ-2022)
 46. Návrh na schválenie kúpy vodnej stavby a uzavretie kúpnej zmluvy (mat. č.37-2MZ-2022)
 47. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Kontrola a čistenie komínov“ (mat. č.38-2MZ-2022)
 48. Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce (mat. č.39-2MZ-2022)
 49. Návrh na  schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 900/2022 k predĺženiu prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre AGROK, spol. s r.o. z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  (mat. č.40-2MZ-2022)
 50. Návrh na  schválenie prevodu mestského pozemku na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre  manželov Dvončových  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  (mat. č.41-2MZ-2022)
 51. Návrh na  schválenie prevodu pozemku pod garážou na Tekovskej ulici pre Štefana Mihálika  (mat. č.42-2MZ-2022)
 52.  Návrh na  schválenie prevodu pozemku pod garážou na Tekovskej ulici pre Ing. Mareka Haspru a Lauru Bachronyovú (mat. č.43-2MZ-2022)
 53. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod garážami na Tekovskej ulici pre Jána Furku a spol. (mat. č.44-2MZ-2022)
 54. Návrh na  schválenie prevodu mestských pozemkov pod budúcou trafostanicou na ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  (mat. č.45-2MZ-2022)
 55. Návrh na zrušenie uznesenia č. 896/2022 a schválenie nového  zriadenia vecných bremien Zmluvou o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku  medzi Mestom Zlaté Moravce , Západoslovenskou distribučnou, a.s. a MLO s.r.o. pre časť stavby „NA_Zlaté Moravce, 1. mája, TS, VNK, NNK – Novostavba bytového domu – 40BJ“ potrebných k stavebnému konaniu a zápisu vecných bremien do katastra nehnuteľností (mat. č.46-2MZ-2022)
 56. Rôzne
 57.  Diskusia
 58. Interpelácie poslancov
 59. Schválenie uznesenia
 60. Záver

Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button