AktualitySamosprávaVideo

Video prenos z 4. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

27. apríla 2023 (štvrtok) o 15.30 hod.

Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-4MZ-2023)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. /2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č.1/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.2-4MZ-2023)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……./2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-4MZ- 2023)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2023 (mat. č.4-4MZ-2023)
 14. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 vrátane programov a

podprogramov s výhľadom na roky 2024 a 2025 (mat. č.5-4MZ-2023)

 1. Návrh na poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Útulok Zlaté Moravce, o.z. s účelovým určením na prevádzku útulku (mat. č.6-4MZ-2023)
 2. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce

16.01 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Občianske združenie Zlatomoravčianka na projekt – Spievaj, že si spievaj (mat. č.7.1-4MZ-2023)

16.02 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Občianske združenie INOVEC na projekt – Tancuj, tancuj, vykrúcaj (mat. č.7.2- 4MZ-2023)

16.03 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Tanečná show pre mesto Zlaté Moravce a región (mat. č.7.3-4MZ-2023)

16.04 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre MUSICA CORDIS na projekt – 4.Hudobná jar v Zlatých Moravciach (mat. č.7.4-4MZ-2023)

16.05 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce na projekt – Krajská súťaž „Spevy domova“ (mat. č.7.5-4MZ-2023)

16.06 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Mariána Tomajku na projekt – Monografia mesta Zlaté Moravce (mat. č.7.6- 4MZ-2023)

16.07 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce na projekt – Detské rybárske preteky 2023 (mat. č.7.7-4MZ-2023)

16.08 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt – Zlatomoravecká lezecká liga 2023 (mat. č.7.8-4MZ-2023)

16.09 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Rozšírenie stolného tenisu v meste Zlaté Moravce (mat. č.7.9-4MZ-2023)

16.10 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt – Rekonštrukcia, zveľadenie areálu tenisových dvorcov TK Zlaté Moravce (mat. č.7.10-4MZ-2023)

16.11 Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre C&P Stars Academy – ZM na projekt – Žijeme futbalom celý rok (mat. č.7.11- 4MZ-2023)

 1. Návrh Dodatku č. 9 k Zriaďovacej listine mestského podniku Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.8-4MZ-2023)
 2. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 32/2022 (mat. č.9-4MZ-2023)
 3. Návrh novelizácie Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve v

Zlatých Moravciach Dodatkom č. 1 (mat. č.10-4MZ-2023)

 1. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo medzi Pramos Centrum s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.11-4MZ-2023)
 2. Návrh na zrušenie Uznesenia č. 73/2023 (mat. č.12-4MZ-2023)
 3. Návrh na prijatie úveru z Environmentálneho fondu na Denný stacionár v meste Zlaté Moravce (mat. č.13-4MZ-2023)
 4. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – chlieb a pečivo“ (mat. č.14-4MZ-2023)
 5. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „zabezpečenie zberu a likvidácie kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.15-4MZ-2023)
 6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pod trafostanicou na ulici 1. mája slúžiacu pre stavbu ,,Polyfunkčný komplex s bytmi- 121 BJ“ pre spoločnosť ZEH, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-4MZ-2023)
 7. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre Máriu Martincovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17-4MZ-2023)
 8. Návrh na schválenie spôsobu prevodu spoluvlastníckych podielov mesta na pozemku pri Hostianskom potoku pre Janu Bielikovú a manželov Opálených z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.18-4MZ-2023)
 9. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov a oplotenia na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže (mat. č.19-4MZ-2023)
 10. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Ing. Andreja Lukáča na Hviezdoslavovej ulici (mat. č.20-4MZ-2023)
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre manželov Blakčorioých z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-4MZ-2023)
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu predajného stánku a pozemku pod ním na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.22-4MZ-2023)
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na v k.ú. Hoňovce pre Ing. Milana Peňažku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  (mat. č.23-4MZ-2023)
 14. Návrh na schválenie ukončenia Kúpnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej medzi mestom Zlaté Moravce a Mgr. Monikou Sarkovou (mat. č.24-4MZ-2023)
 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaži č.3 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaži č.3 (mat. č.25-4MZ-2023)
 16. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Pavla Šaba na Nábreží za majerom (mat. č.26-4MZ-2023)
 17. Návrh Mesta Zlaté Moravce a rodiny Vonkomerových o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva nehnuteľností na Ulici Tekovskej v Zlatých Moravciach (mat. č.27-4MZ-2023)
 1. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre SPP – distribúcia, a.s. na stavbu „SD 20514 -Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Duklianska, ÚO 01791“ (mat. č.28-4MZ-2023)
 2. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pre Ing. Ivan Rubaninský, Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, na Ul. Továrenská z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-4MZ-2023)
 3. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Zuzanu Ondreášovú v budove Župného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.30-4MZ-2023)
 4. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a časti pozemku na nádvorí Župného domu pre Mgr. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.31-4MZ-2023)
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a podielu na dvore pre Igora Nemeša v areáli na ulici Viničná 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-4MZ-2023)
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a podielu na dvore pre VIDOR s.r.o. v areáli na ulici Viničná 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-4MZ-2023)
 7. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a MLO s.r.o. pre časť stavebných objektov E-SO.03, E-SO.04 a E-SO.05 potrebných k stavebnému konaniu (mat. č.34-4MZ-2023)
 8. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2022 (mat. č.35- 4MZ-2023)
 9. Návrh na zmenu zloženia Výboru mestskej časti č.1 v Zlatých Moravciach (mat. č.36-4MZ-2023)
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Interpelácie poslancov
 13. Schválenie uznesenia
 14. Záver

podcast

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button