Aktuality

Miestne dane a poplatky schválené od 1.1.2012

trojkoncert
poradna

Mestským zastupiteľstvom mesta Zlaté Moravce boli dňa 15.12.2011 schválené nové všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Zlaté Moravce ( VZNm č. 11/2011 ) a o miestnych daniach na území mesta Zlaté Moravce ( VZNm č. 10/2011 ), ktoré nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012.

Daň za psa:

pes chovaný v rodinných domoch 6,00 € / rok

– pes chovaný v domácnostiach, ktoré sú v bytových domoch 35,00 € / rok

Za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka sa daň progresívne navýši o 20 %

– pes chovaný v chovnom priestore, ktorý vlastní právnická osoba 25,00 € / rok

alebo podnikateľ

Daň za ubytovanie: 0,35 € / osoba / noc

Daň za predajné automaty: 50,00 € / kus / rok

Daň za nevýherné automaty:

mechanické 150,00 € / kus / rok

elektronické 185,00 € / kus / rok

Miestny poplatok za komunálny odpad:

Fyzická osoba: 16,00 € / rok

Právnické osoba alebo podnikateľ – množstvový zber

Sadzba poplatku za množstvový zber:

nádoba 110 lit. / 0,0155 € / l lit. = 1,705 € / 1 vývoz/1 ks

nádoba 1100 lit./ 0,0081 € /1 lit. = 8,91 € / 1 vývoz/1 ks

Zníženie poplatku ( čl. 8 VZNm č. 11/2011 )

 1. Mesto poskytne zníženie miestneho poplatku:
 1. občanom – jednotlivcom v hmotnej núdzi vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku, táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31.01.bežného kalendárneho roka

 2. študentom stredných škôl a vysokých škôl študujúcim v SR mimo územia  Zlatých Moraviec vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením o návšteve školy a o ubytovaní, resp. o prechodnom pobyte v mieste štúdia do 31.01. bežného kalendárneho roka. V prípade, že študent navštevuje 1. ročník od septembra kalendárneho roka a do septembra sa zdržiaval na trvalom pobyte, sa táto úľava neposkytne.

 3. občanom starším ako 70 rokov vo výške 30 % z ročnej sadzby poplatku ( vek dovŕšený k 01.01. daného kalendárneho roka ) bez dokladovania danej skutočnosti.

 4. občanovi za obdobie prechodného pobytu v inom meste pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce na základe potvrdenia obecného (mestského) úradu o prechodnom pobyte v inej obci (meste) a úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v mieste prechodného pobytu vo výške 50 % z ročnej sadzby poplatku. Danú skutočnosť je potrebné dokladovať do 30.06. bežného kalendárneho roka.

 5. držiteľom Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 30 % z ročnej sadzby poplatku, ktorých mesačný príjem dvojice nepresiahne 600 € a jednotlivca 305 €. Táto skutočnosť sa dokladuje fotokópiou Preukazu ŤZP a dokladovaním príjmu dvojice, alebo jednotlivca do 31.01. bežného kalendárneho roka.

 1. Poplatníci si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku na základe žiadosti alebo v hlásení o vzniku poplatkovej povinnosti doložením dokladov preukazujúcich dôvody na poskytnutie úľavy najneskôr do 31. januára bežného kalendárneho roka ( okrem zníženia podľa písm. d), pričom doklady je nutné predkladať každoročne. Tieto doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením. Poplatník môže požadovať v príslušnom kalendárnom roku len jeden typ úľavy.

 2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku v súlade s čl. 8 ods. 1. podaním žiadosti a doložením príslušných dokladov, nárok na zníženie poplatku na toto zdaňovacie obdobie zaniká.

Odpustenie poplatku ( čl. 10 VZNm č. 11/2011 )

 1. Mesto poplatok odpustí občanovi za obdobie:

 1. dlhodobého pobytu v zahraničí (viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov) na základe potvrdenia od zamestnávateľa alebo školy na dobu uvedenú v potvrdení o dĺžke zamestnania, resp. štúdia, pracovného povolenia alebo potvrdenia o pobyte na území iného štátu. Poplatník doloží s dokladom aj jeho preklad do slovenského jazyka. Osobám pracujúcim v zahraničí ako napr. au-pair, potvrdenie vystavené fyzickou osobou ktorá ich zamestnáva, neslúži ako hodnoverný doklad pre odpustenie poplatku.

b) počas ktorého neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní na základe potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení poplatku, potvrdenia o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti.

c) vojenskej základnej služby , na základe potvrdenia územnej vojenskej správy

d) užívania nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom na území inej obce, pri ponechaní si trvalého pobytu v meste Zlaté Moravce, po predložení dokladu o jej vlastníctve a o úhrade poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v danej obci.

e) výkonu trestu odňatia slobody dlhšej ako 6 mesiacov, táto skutočnosť sa dokladuje potvrdením z nápravno-výchovného ústavu.

 1. Poskytnutie oslobodenia si poplatník uplatňuje na základe písomnej žiadosti alebo ohlásenia o vzniku poplatkovej povinnosti s doloženými hodnovernými dokladmi v príslušnom kalendárnom roku.

 2. Zníženie poplatku a odpustenie poplatku nemožno poskytnúť poplatníkovi, ktorý neuhradil miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za predchádzajúce kalendárne roky.

-red-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button