Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach
ilustračné foto

Pozvánka na 25. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 09. februára 2017 o 16:00 hod.
(štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

 

Program: 

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateľky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-25MZ-2017)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. /2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.2-25MZ-2017)
 • 12. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 12/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-25MZ-2017)
 • 13. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov
  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (mat. č.4-25MZ-2017)
 • 14. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 33/2016 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.5-25MZ-2017)
 • 15. Informácia o výsledku kontroly verejných financií, majetku a plnenia opatrení
  z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej NKÚ SR v Meste Zlaté Moravce (mat. č.6-25MZ-2017)
 • 16. Informácia o výsledku kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení vykonanej NKÚ SR v Mestskej nemocnici prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce (mat. č.7-25MZ-2017)
 • 17. Informácia o Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Zlatých Moravciach (mat. č.8-25MZ-2017)
 • 18. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 69614/14-Ne/2016 so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. (stavby nových podzemných čerpacích staníc ČS2 a ČS3) (mat. č. 9-25MZ-2017)
 • 19. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku o výmere 386 m2 na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre pani Jaroslavu Šutkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. l 0-25MZ-2017)
 • 20. Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce – Západoslovenská Distribučná, a.s. a KANVOD SK, s.r.o. pre stavbu „Zlaté Moravce – Obytný súbor Na Ďateliniskách- VNk, NNk, TS, DTr“ (mat. č.l 1-25MZ-2017)
 • 21. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskeho pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Prílepy pre Ing. Mgr. Petra Filipčíka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12-25MZ-2017)
 • 22. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Župnom dome pre H.K.Gastro, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.13-25MZ- 20 l 7)
 • 23. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 2 na Tekovskej ulici č. 49, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mariánovi Bucheňovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa (mat. č. l 4-25MZ-2017)
 • 24. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 19 na Tekovskej ulici č. 51, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku Mgr. Márii Kuklovej z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15-25MZ-2017)
 • 25. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a stavieb č. 4016/24242/2016 v k. ú. Zlaté Moravce pre Mestskú nemocnicu Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa za nájomné vo výške 61.000,-€ ročne na obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2041 (mat. č.16-25MZ-2017)
 • 26. Informácia o zmene sekretára komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej (mat. č. l 7-25MZ- 2017)
 • 27. Rôzne
 • 28. Diskusia
 • 29. Interpelácie poslancov
 • 30. Schválenie uznesenia
 • 31. Záver

Neprehliadnite

Deti z MŠ Kalinčiakova na kurze korčuľovania

„Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať, hľaďte, už nám začína klzisko zamŕzať.“ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.