Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Žiadosť o zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Zlaté Moravce
foto ilustračné

Žiadosť o zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Zlaté Moravce

Michal Cimmermann

V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku v Zlatých Moravciach. http://www.cimmermann.com/
 

Dole podpísaní poslanci mesta Zlaté Moravce týmto vyhlásením deklarujú záujem o  zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Zlaté Moravce.  

Slovenská republika trpí krízou samosprávnej demokracie. Občania, od ktorých v demokratickom štáte pochádza štátna moc, strácajú dôveru v reprezentatívnosť orgánov samosprávy a v ľudí, ktorí tieto orgány tvoria. Dôvera je naštrbená nielen voči orgánom samosprávy v mestách, ale aj voči orgánom najmenších štátotvorných samosprávnych celkov, ktorými sú obce.

Istým východiskom z krízy je posilnenie inštitútov priamej demokracie. Na úrovní miest a obcí je to okrem miestneho referenda obce aj inštitút nazvaný „verejné zhromaždenie obyvateľov obce“. 

Ústava Slovenskej republiky uvádza verejné zhromaždenie obyvateľov obce ako prvý spôsob uskutočňovania územnej samosprávy obyvateľmi obce.

Čl. 67 ods. 1 „Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.“  

Zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení upravuje tento spôsob výkonu samosprávy obce obyvateľmi veľmi nešpecifikuje.

Zmienku možno nájsť iba v § 11 ods. 4 písm. f)  vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov.“  Zároveň § 11b zákona, podľa ktorého „na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.“ Bližšiu úpravu zhromaždení obyvateľov obce však zákon neobsahuje.

Z toho dôvodu Mesto Zlaté Moravce prijalo VZN číslo 6/2016, o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta. Napriek tomu, že je tento inštitút zakotvený v legislatíve už viac ako 26 rokov od začiatku účinnosti súčasného zákona o obecnom zriadení, používa sa zatiaľ v Zlatých Moravciach  ale aj v iných mestách a obciach veľmi zriedka.  

Ako nezávislí poslanci bez akejkoľvek príslušnosti k politickej strane či hnutiu si uvedomujeme, že prejavom ústretového postoja samosprávy k verejnosti je pravidelné využívanie tohto inštitútu na prerokovanie dôležitých otázok týkajúcich sa obce, ale aj umožnenie, aby konanie zhromaždenia iniciovali obyvatelia obce alebo menšinová skupina poslancov.

Vzhľadom na množstvo významných projektov, ktoré sa v Zlatých Moravciach plánujú v najbližšej dobre zrealizovať a v nadväznosti na hore uvedené považujeme za potrebné zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Zlaté Moravce, tak aby ľudia do rozhodovacieho procesu videli, rozumeli mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho, a tým sa priamo stali spoluautormi rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ich život.

 

 

www.zlatemoravce.info

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Zaspievaj si ľudovku naživo

  V nedeľu 17. júna 2018 ožili Zlaté Moravce folklórnym popoludním pod záštitou externej redaktorky a …

Pridaj komentár

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.