štvrtok , 20 september 2018
Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality / Vyberáme, čo sme s deťmi v MŠ Prílepy prežili…
www.zlatemoravce.info

Vyberáme, čo sme s deťmi v MŠ Prílepy prežili…

 

Aj keď naša materská škola je oproti ostatným materským školám pomerne menšou, to neznamená, že sa v nej menej pracuje. Práve naopak, školský rok 2016/2017 bol veľmi pestrým a pre deti obohacujúcim rokom. Prežili sme spolu niekoľko výletov, exkurzií a nacvičili sme krásne programy k rôznym príležitostiam počas roka.

Hlavným dokumentom, o ktorý sa opierame pri našej práci je Inovovaný štátny vzdelávací program ISCED0 a z neho vypracovaný Školský vzdelávací program s názvom „Zvedavé slniečka“. Pri plánovaní každej výchovno – vzdelávacej činnosti sme vychádzali zo vzdelávacích oblastí daných Ministerstvom školstva:

1. Jazyk a komunikácia

2. Matematika a práca s informáciami

3. Človek a príroda

4. Človek a spoločnosť

5. Človek a svet práce

6. Umenie a kultúra

7. Zdravie a pohyb

Každá z uvedených vzdelávacích oblastí má definované výkonové štandardy, ktoré tvoria základ pri vytváraní a konštruovaní edukačných cieľov. Našou úlohou je tieto ciele nielen plniť, ale aj hodnotiť, do akej miery boli stanovené ciele u každého dieťaťa dosiahnuté. Veľkou výhodou našej materskej školy je, že sa môžeme každodenne venovať deťom individuálne. Sme škola zameraná na rodinný typ výchovy a vzdelávania, čo nám umožňuje skutočne ku každému dieťaťu pristupovať individuálne a podľa jeho potrieb. Tak sa otvára priestor a čas aj pre menej zdatné deti, ktoré sa týmto individuálnym prístupom dokážu zlepšiť a dosahovať vyššie výkonové úrovne.

Na to, aby deti čo najlepšie dosiahli a splnili jednotlivé edukačné ciele sme na plnenie úloh zaraďovali zážitkové učenie, bádanie, skúmanie a tak sme deťom vytvorili čo najlepšie podmienky na ich osobnostný rozvoj – rozvoj kompetencií. Zaškolili sme tri deti, ktoré v testoch školskej zrelosti obstáli na výbornú.

 

Výlety

Z pohľadu práce s deťmi je nižší počet v triede výhodou, no na druhej strane je nevýhodou pri realizácii rôznych zážitkových aktivít, ktoré si vyžadujú financie. Bez podpory rodičov a sponzorov, by sme tieto akcie nemohli realizovať. Sme veľmi vďační všetkým rodičom, či sponzorom, ktorínás boli ochotní podporiť. Vďaka nim sme mohli navštíviť Nitriansku hvezdáreň,kde sme si zároveň aj prezreli výstavu krojov a ľudovej kultúry, čo deti veľmi zaujalo. Ďalej sme navštívili Mestskú knižnicu v Zlatých Moravciach, detské zábavné centrum Hopsáčik v Zlatých Moravciach a Ranč u Bobiho v Novom Tekove.

Deti mali veľkú radosť z týchto výletov a exkurzií a  my ešte väčšiu, pretože deti sa oboznámili s novými poznatkamio vesmíre, o knihách, o prírodea o zvieratách,. Deti nás prekvapili svojimi poznatkami, ktoré sme im pred jednotlivými akciami sprostredkovali a ich reakcie prekvapili aj pracovníkov jednotlivých pracovísk.

Slávnostné programy

To, že máme šikovné deti v materskej škole – my učiteľky vieme. Keďže sme to chceli ukázať aj rodičom, starým rodičom a ostatným obyvateľom Prílep, zúčastnili sme sa rôznych vystúpení.

Hneď na začiatku roka sme pripravili program k príležitosti „Deň úcty k starším“. Deti uvili kytičku básní, piesní a tanca pre všetkých starších obyvateľov tejto časti Zlatých Moraviec.

Ani sme sa nenazdali a prišiel mesiac december, ktorý je spojený s „Mikulášom a Vianočnými sviatkami“. V škôlke bol 6. december deň, kedy k nám zavítal sv. Mikuláš, ktorého deti od rána netrpezlivo čakali a potešili ho krásnymi básňami a pesničkami. Mikuláš všetky deti obdaril veľkými balíkmi plných sladkostí a maškŕt. Celý mesiac sme sa s deťmi pripravovali na Vianočnú besiedku. Spoločne sme vyzdobovali triedu, vianočný stromček, napiekli sme medovníčky a samozrejme deti nacvičovali aj slávnostný vianočný program. Program mal veľký úspech a pre všetkých pozvaných hostí bol umeleckým zážitkom. Deti sa s ním predviedli aj na „Jasličkovej slávnosti“ v Prílepskom kostole.

Nasledujúci program sa konal k sviatku„Dňa matiek“, pre ktoré sme pripravili kyticu kvetov a všetky mamičky a babičky sme potešili vystúpením v kultúrnom dome, kde sa deti predstavili okrem iného aj pestrým tancom CHA-CHA, ktorý mal opäť veľký úspech.

Posledný program v školskom roku 2016/2017 bola „Rozlúčka“, na ktorej sa ukázali najmä budúci školáci pásmom básni, piesní a spoločného tanca. Opäť nesklamali a poctivo sa na tento deň pripravili a prítomných potešili svojou šikovnosťou. Zaujal najmä tanec na pieseň: M. Jaroš: Do školy. Program vyvrcholil slávnostným SĽUBOM PREDŠKOLÁKOV a následným odovzdaním Osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré odovzdal prítomný viceprimátor ing. Marek Holub. Po odovzdaní vysvedčení aj ostatným deťom nasledovalo príjemné občerstvenie, ktoré pripravili mamičky.

Akcie

Keďže sme chceli, aby aj deti mali kultúrny, či umelecký zážitok, pozvali sme si do škôlky bábkové divadlo „Včielka“ a marionetové divadielko „Dvaja Huncúti“, v ktorom sa predstavili deťom známe babky Huncútov a vo svojom vystúpení deťom porozprávali, čo sa stane keď nedodržujeme hygienické návyky.

Zapojili sme sa do akcie „Veľkí čítajú malým“, a to tak, že nás navštívili žiaci zo základnej školy Mojmírova. Prečítali deťom rozprávky a následne sa snažili viesť s nimi dialóg, o čom boli rozprávky. Tu sme rozvíjali predčitateľskú gramotnosť. Opäť deti ukázali svoju šikovnosť, vnímanie a postreh ktorým prekvapili. My sme na oplátku zahrali žiakom ZŠ divadielko „Domček, domček, kto v tebe býva“.

Veľmi vydarenou akciou bol „Karneval“ na ktorom sa deti predviedli v rôznych maskách. Šašo Zušo a kúzelník Fero si pre deti samozrejme pripravili bohatý program plný súťaží, tancov no najviac zaujal kúzelník Fero, ktorý deťom predviedol veľa kúzelníckych trikov.

Ďalšou akciou, na ktorej sa podieľalideti aj rodičia, bola besiedka s názvom „Mám básničku na jazýčku“. Každé dieťa dostalo báseň, ktorú nacvičovalo doma s rodičmi. Na besiedke nás všetky deti potešili krásnym prednesom básne, začo boli aj odmenené malým pohostením.

Za zmienku stojí aj akcia – práca tety kuchárky, keď deti sledovali prípravu obedu a samé si pripravili desiatu – natierali chlebík pomazánkou a nalievali si čaj. Rozvoj sebaobslužných činností. Neskutočný zážitok pre deti.

V mesiaci máj sme navštívili gazdovstvo jednej rodiny, kde deti videli hospodárske zvieratá ako ovečky, barana, kozičku, sliepky, zajace, rôzne vtáctvo, či mačiatka a psa. Mamička nám porozprávala ako sa o všetky zvieratá starajú a aký majú z nich osoh. Aj takto prežitý pobyt vonku je pre deti poučný.

Pri príležitosti „MDD“ sme deťom pripravili týždeň plný radosti, ktorý vyvrcholil spoločnou opekačkou na školskom dvore. Najskôr sme rodičom ukázali, ako každé ráno v škôlke cvičíme, ako športujeme a súťažíme. Potom nasledovali súťaže medzi rodičmi a deťmi, Každé dieťa dostalo Diplom športovca a rodič medailu za športovú odvahu. Opekačka a dobrá zábava nemala konca kraja.

Školský rok 2016/2017 hodnotíme veľmi pozitívne. Ešte raz ďakujeme všetkým rodičom za veľmi dobrú spoluprácu v priebehu celého školského roka a veríme, že to tak ostatne aj naďalej. Toto je len zlomok toho všetkého, čo pre deti v našej materskej škole robíme, ako ich pripravujeme na život, ktorý určite nebudú mať ľahký.

Na záver už len krátky citát, ktorý stručne vystihuje hlavnú náplň učiteľaktorou je vzdelávať a vychovávať:

Učiť možno slovami, vychovávať len príkladom.“

Zuzana Šalingová, Mgr. Veronika Slaminková

Komentáre

komentárov

čítajte tiež...

Pokračujeme spolu v rozvoji

  Milí priatelia, niektorí už viete, iní ešte nie. Rozhodol som sa opäť kandidovať na …

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.