Neprehliadnite aktuálne články

Online audio-prenos z 38. zasadnutia MSZ v Prílepoch

Dnes 20.9.2018 o 15:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prílepoch. Zvukový prenos si môžete vypočuť tu. Prenos zabezpečuje MsÚ Zlaté Moravce

 Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a  skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia  MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-38MZ-2018)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Novelizácie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. 2/2017 o prenájme bytov  vo  vlastníctve Mesta  Zlaté Moravce nadobudnutých  s podporou  štátu Dodatkom č. 1 (mat. č.2-38MZ-2018)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-38MZ-2018)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-38MZ-2018)
 1. Návrh Štatútu Mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-38MZ-2018)
 2. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám pre tvorbu a vydávanie Tekovských novín Mesta Zlaté Moravce zo dňa 30.07.2016 (mat. č.6-38MZ-2018)
 3. Návrh Zásad odmeňovania členov Redakčnej rady Tekovských novín (mat. č.7-38MZ- 2018)
 1. Návrh na zmenu  Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na  rok 2018  vrátane  programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 21/2018 (mat. č.8-38MZ-2018)
 2. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Mestského  strediska  kultúry  a športu  p.  o.  na  rok  2018 rozpočtovým opatrením č. 112018 (mat. č.9-38MZ-2018)
 1. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta   a návrh na  zmenu  Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2018 (mat. č.10-38MZ-2018)
 2. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta na rok 2018 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2018 (mat.  č.l1-38MZ-2018)
 1. Návrh na  zmenu  účelu  použitia  finančných  prostriedkov  z Fondu  rozvoja bývania a návrh na  zmenu  Rozpočtu  Mesta  Zlaté Moravce  na  rok  2018  vrátane  programov a  podprogramov  rozpočtovým opatrením č. 22/2018  (mat. č.12-38MZ-2018)
 1. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu    Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2018 (mat. č.13-38MZ-2018)
 1. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2018 vrátane programov a podprogramov  rozpočtovým opatrením  č.  16/2018  na  základe  účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.14-38MZ-2018)
 1. Návrh na zmenu rozpočtu Technické služby mesta Zlaté Moravce príspevková organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 (mat. č.15-38MZ-2018)
 2. Návrh  na  zmenu  rozpočtu  Technické  služby  mesta  Zlaté  Moravce    príspevková organizácia na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 4/2018 (mat. č.16-38MZ-2018)
 1. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni na projekt „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce“  (mat. č.l7-38MZ-2018)
 1. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou na podporu  poskytovania  opatrovateľskej  služby na  projekt  „Opatrovateľská  služba v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.18-38MZ-2018)
 1. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok 2019 v rámci Oblasti A. Ochrana ovzdušia na projekt „Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia  v  meste  Zlaté  Moravce  nákupom   čistiaceho  zariadenia     pozemných komunikácií“  (mat. č.19-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie opravy uznesení č. 862/2018 a 906/2018 k prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku pod trafostanicu na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemkov na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach pre ANEKO SK, a.s. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-38MZ-2018)
 1. Návrh na       schválenie prevodu častí pozemkov v k. ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre spoločnosť AGRO Hosťovce, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného  zreteľa  podľa  § 9a ods.  8  písm.  e) zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku  obcí    v  znení neskorších predpisov (mat.  č.22-38MZ-2018)
 1. Návrh   na   schválenie   prevodu  nehnuteľného   majetku   vo   vlastníctve   mesta Zlaté Moravce – časti pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Miloša Budaja a Andreu Budajovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.23-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Rázusovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Romana Hrica a Mgr. Adrianu Hricovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.   č.24-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 9 na Tekovskej ulici č. 49 v   Zlatých Moravciach, podielu   na   spoločných   častiach    a spoločných   zariadeniach   domu a spoluvlastníckeho   podielu   na  pozemku   manželom   Štrbovým   z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou Vox Lauri, s.r.o. zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26- 38MZ-2018)

36. Návrh  na  schválenie  zriadenia  vecného  bremena  spočívajúce  v  práve  prechodu   v prospech pozemku Mesta Zlaté Moravce cez zaťažené pozemky C-KN č. 2790/6, 2790/7 a 2790/8 nachádzajúce sa v k. ú. Zlaté Moravce (mat. č.27-38MZ-2018)

 1. Návrh  na  zrušenie  uznesenia  č.  908/2018  a  návrh  na  schválenie  spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Ing. Pavla a RNDr. Emíliu Kučových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Jána a Oľgu Ondrejmiškových – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemkov na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach pre Štefana a Ľudmilu Valkovičových  z dôvodu hodného osobitného zreteľa    (mat.  č.30-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre Michala Frajku z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (mat. č.31-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Morave – častí pozemkov na miestnej tržnici v Zlatých Moravciach pre spoločnosť DREVOSKY spol. s r.o. – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat.  č.32-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a pani Ľubicou  Štolfovou   zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného  zreteľa   (mat.č.33-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre ELEKTROSYSTÉMY, spol. s.r.o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-38MZ-2018)
 2. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre p. Noru Minárovú, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-38MZ-2018)
 3. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru  pre p. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36-38MZ-2018)
 1. Návrh  na  schválenie  prenájmu  nehnuteľného  majetku  vo  vlastníctve  mesta    Zlaté Moravce  na  základe  obchodnej verejnej  súťaže  a  schválenie  podmienok obchodnej verejnej súťaže- nebytové priestory o celkovej výmere 78,21 m2 nachádzajúce sa v stavbe so súpisným číslom 314/8 (budova Župného domu), – v zmysle § 9 ods. 2  písm.
  1. a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.37- 38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru  pre Emíliu Halvelandovú  HSH z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-38MZ-2018)
 2. Návrh  na  uzavretie  Dodatku  č.  6  k Nájomnej  zmluve  č.  P-34/6221/2009    v znení dodatkov pre Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o„ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Ing. Mariána Bernáta z dôvodu  hodného osobitného zreteľa (mat. č.40-38MZ-2018)
 1. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k. ú. Prílepy pre spoločnosť PKP – SK, s.r.o.  z  dôvodu hodného osobitného  zreteľa  (mat. č.41-38MZ-2018)
 2. Návrh Správy o kontrole č. l /2017 – Kontrola hospodárenia v príspevkovej organizácii Službyt Zlaté Moravce, m.p. (mat. č.42-38MZ-2018)
 1. Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.43-38MZ-2018)

53.Návrh na zmenu termínu najbližšieho plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva (mat.č.44-38MZ-2018)

54. Rôzne

55. Diskusia

56. Interpelácie poslancov

57. Schválenie uznesenia

58. Záver

 

Neprehliadnite

Pohoda in da Kolt

Letné festivaly sú jedna z vecí, ktoré nám tento rok budú kvôli pandémií chýbať najviac.. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.