AktualitySamosprávaVideo

? VIDEO prenos z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

obed
poradna

Video prenos budeme vysielať 15. apríla 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, Facebooku, alebo na našom YouTube

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-18MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 15.04.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 11. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ………./2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-18MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ………./2021, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/1996 o spoplatnení parkovania (mat. č.3-18MZ-2021)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č……/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2021 (mat. č.4-18MZ-2021)
 1. Návrh na prevzatie návratných zdrojov financovania formou splátkového úveru na financovanie bežných výdavkov mesta (mat. č.5-18MZ-2021)
 2. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2022 a 2023 (mat. č.6-18MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie Súborného stanoviska ku konceptu Územného plánu mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-18MZ-2021)
 4. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Nákup čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb” (mat. č.8-18MZ-2021)
 5. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Kancelárske potreby” (mat. č.9- 18MZ-2021)
 6. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Originálne a kompatibilné tonery” (mat. č.10-18MZ-2021)
 7. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Potraviny – potravinový artikel : mrazený tovar, mrazené mäso” (mat. č.11-18MZ-2021)
 8. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – potravinový artikel : ovocie, zelenina” (mat. č.12-18MZ-2021)
 9. Návrh na predĺženie Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej autobusovej doprave v meste Zlaté Moravce GEN_373/2018 zo dňa 31.12.2017 (mat. č.13-18MZ-2021)
 10. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt ,,Revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.14-18MZ-2021)
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Daniela Uhrína z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.15-18MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku pre Mgr. Ľudmilu Čičovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.16-18MZ-2021)
 13. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Oľgu Čižmárovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.17-18MZ-2021)
 14. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod billboardami pre Akzent BigBoard, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.18-18MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod informačnými zariadeniami pre ARDSYSTÉM, s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.19-18MZ-2021)
 16. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pod billboardami pre GRYF media s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.20-18MZ-2021)
 17. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pod billboardom pre ISPA s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.21-18MZ-2021)
 18. 31. Informácia o organizačnej zmene na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č.22-18MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button