AktualitySamosprávaVideo

? VIDEO prenos z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

obed
poradna

Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej športovej hale v Zlatých Moravciach. Video prenos budeme vysielať  na tejto stránke, alebo na našom YouTube

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-20MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 4/2021 (mat. č.2-20MZ-2021)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. ……… /2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.3-20MZ-2021)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. /2021 o výške príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5 /2019 (mat. č.4-20MZ- 2021)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021 o určení spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-20MZ-2021)
 1. Návrh na vyhlásenie výberového konania a schválenie podmienok výberového konania na funkciu riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-20MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.7-20MZ-2021)
 3. Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č.8-20MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie vyňatia nehnuteľného majetku z nájmu Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9-20MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľného majetku pre Senior centrum Svätej Kataríny, n.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.10-20MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11-20MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Ulici Sama Chalupku pre JUDr. Henricha Koprdu, PhD., LL.M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12- 20MZ-2021)
 8. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 (mat. č.13-20MZ-2021)
 9. Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 a Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2020 (mat. č.14-20MZ-2021)
 10. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova k 31.12.2020 (mat. č.15-20MZ-2021)
 11. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova k 31.12.2020 (mat. č.16-20MZ-2021)
 12. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 31.12.2020 (mat. č.17-20MZ-2021)
 13. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.18-20MZ-2021)
 14. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu k 31.12.2020 (mat. č.19-20MZ-2021)
 15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok končiaci 31.12.2020 (mat. č.20-20MZ-2021)
 16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.21-20MZ-2021)
 17. Návrh na refinancovanie úverovej zaťaženosti Mesta Zlaté Moravce (mat. č.22- 20MZ-2021)
 1. Návrh na financovanie investičných akcií mesta z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2021 (mat. č.23-20MZ-2021)
 2. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2021 (mat. č.24-20MZ-2021)
 3. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2021 (mat. č.25-20MZ-2021)
 4. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (mat. č.26-20MZ-2021)
 5. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021 (mat. č.27-20MZ-2021)
 6. Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu z rozpočtovej kapitoly na rok 2021 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt „Dotácie pre ihriská“ (mat. č.28-20MZ-2021)
 7. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na projekt : „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce III“ (mat. č.29-20MZ- 2021)
 8. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy Ministerstva životného prostredia SR na projekt : „Environmentálne centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.30-20MZ-2021)
 9. Návrh na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa NFP na projekt : „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.31-20MZ-2021)
 10. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Optimalizácia a kompenzácia elektrickej energie“ (mat. č.32-20MZ-2021)
 11. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Potraviny – čerstvé mäso, chladené mäso a výrobky“ (mat. č.33-20MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku na Nábreží za majerom obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č.34- 20MZ-2021)
 13. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre H.K. Gastro s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-20MZ-2021)
 14. Návrh na schválenie prenájmu budovy a pozemku na Chyzeroveckej ulici č. 177/122 v Zlatých Moravciach pre Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie

Chyzerovce so sídlom v Zlatých Moravciach – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.36-20MZ-2021)

 1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Jozefa Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-20MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-20MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-20MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k. ú. Zlaté Moravce v areáli amfiteátra v Zlatých Moravciach pre Ivana Plesnivého – NET CAFÉ z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40-20MZ-2021)
 5. Návrh na prerokovanie „Petície za predĺženie platnosti končiacej zmluvy o nájme nebytových priestorov v majetku Mesta Zlaté Moravce pre prevádzkovateľa klubu QUADRATON z dôvodu zachovania existencie alternatívnej kultúrnej scény v Meste Zlaté Moravce“ (mat. č.41-20MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42-20MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie Novelizácie Prevádzkového poriadku verejných toaliet Dodatkom č. 1 (mat. č.43-20MZ-2021)
 8. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na projekt „Sociálno – rehabilitačné stredisko v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.44-20MZ-2021)
 9. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontroly za I. polrok 2021 (mat. č.45-20MZ-2021)
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Zlaté Moravce na II. polrok 2021 (mat. č.46-20MZ-2021)
 11. Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Zlaté Moravce a Nitra 2026 (mat. č.47- 20MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button