­čö┤ VIDEO prenos z 20. zasadnutia Mestsk├ęho zastupite─żstva

Pozva╠ünka na 20. zasadnutie Mestske╠üho zastupitel╠îstva v Zlaty╠üch Moravciach, ktore╠ü sa uskutoc╠îni╠ü dn╠îa 24. j├║na 2021 (s╠îtvrtok) o 15.30 hod. v mestskej s╠îportovej hale v Zlaty╠üch Moravciach. Video prenos budeme vysiela┼ą  na tejto str├ínke, alebo na na┼íom YouTube

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-20MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …/2021 o urc╠îeni╠ü vy╠üs╠îky dota╠ücie na mzdy a preva╠üdzku s╠îko╠él a s╠îkolsky╠üch zariadeni╠ü zriadeny╠üch na u╠üzemi╠ü mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021, ktory╠üm sa dopl╠ün╠îa Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie mesta c╠î. 4/2021 (mat. c╠î.2-20MZ-2021)
 12. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. ……… /2021, ktory╠üm sa meni╠ü a dopl╠ün╠îa Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 2/2018 o poskytovani╠ü dota╠ücii╠ü z rozpoc╠îtu mesta Zlate╠ü Moravce v zneni╠ü neskors╠îi╠üch zmien a doplnkov (mat. c╠î.3-20MZ-2021)
 13. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. /2021 o vy╠üs╠îke pri╠üspevkov za╠ükonny╠üch za╠üstupcov deti╠ü a z╠îiakov na c╠îiastoc╠înu╠ü u╠ühradu na╠ükladov v s╠îkola╠üch a s╠îkolsky╠üch zariadeniach, ktory╠üch zriad╠îovatel╠îom je Mesto Zlate╠ü Moravce, ktory╠üm sa dopl╠ün╠îa Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie mesta c╠î. 5 /2019 (mat. c╠î.4-20MZ- 2021)
 14. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …/2021 o urc╠îeni╠ü spa╠üdovy╠üch matersky╠üch s╠îkola╠üch v zriad╠îovatel╠îskej po╠ésobnosti mesta Zlate╠ü Moravce (mat. c╠î.5-20MZ-2021)
 1. Návrh na vyhlásenie výberového konania a schválenie podmienok výberového konania na funkciu riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-20MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nehnuteľností a tepelného hospodárstva mesta Zlaté Moravce pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.7-20MZ-2021)
 3. Návrh na použitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č.8-20MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie vyňatia nehnuteľného majetku z nájmu Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.9-20MZ-2021)
 5. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu nehnutel╠îne╠üho majetku pre Senior centrum Sva╠łtej Katari╠üny, n.o. z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (mat. c╠î.10-20MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.11-20MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov na Ulici Sama Chalupku pre JUDr. Henricha Koprdu, PhD., LL.M. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.12- 20MZ-2021)
 8. Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 (mat. č.13-20MZ-2021)
 9. Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 a Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Mesta Zlaté Moravce k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2020 (mat. č.14-20MZ-2021)
 10. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova k 31.12.2020 (mat. č.15-20MZ-2021)
 11. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola Pribinova k 31.12.2020 (mat. č.16-20MZ-2021)
 12. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 31.12.2020 (mat. č.17-20MZ-2021)
 13. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.18-20MZ-2021)
 14. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu k 31.12.2020 (mat. č.19-20MZ-2021)
 15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik k 31.12.2020 a Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok končiaci 31.12.2020 (mat. č.20-20MZ-2021)
 16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkovej organizácie Technické služby mesta k 31.12.2020 a správa nezávislého audítora o preverení účtovnej závierky účtovnej jednotky k 31.12.2020 (mat. č.21-20MZ-2021)
 17. Návrh na refinancovanie úverovej zaťaženosti Mesta Zlaté Moravce (mat. č.22- 20MZ-2021)
 1. Návrh na financovanie investičných akcií mesta z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátene programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2021 (mat. č.23-20MZ-2021)
 2. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2021 (mat. č.24-20MZ-2021)
 3. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre rozpoc╠îtove╠ü organiza╠ücie mesta v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtov v rozpoc╠îtovy╠üch organiza╠ücia╠üch mesta na rok 2021 (mat. c╠î.25-20MZ-2021)
 4. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre pri╠üspevkovu╠ü organiza╠üciu Mestske╠ü stredisko kultu╠üry a s╠îportu p. o. Zlate╠ü Moravce v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtu pri╠üspevkovej organiza╠ücie Mestske╠ü stredisko kultu╠üry a s╠îportu p. o. Zlate╠ü Moravce na rok 2021 rozpoc╠îtovy╠üm opatreni╠üm c╠î. 1/2021 (mat. c╠î.26-20MZ-2021)
 5. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre pri╠üspevkovu╠ü organiza╠üciu Technicke╠ü sluz╠îby mesta Zlate╠ü Moravce v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtu pri╠üspevkovej organiza╠ücie Technicke╠ü sluz╠îby mesta Zlate╠ü Moravce Zlate╠ü Moravce na rok 2021 rozpoc╠îtovy╠üm opatreni╠üm c╠î. 1/2021 (mat. c╠î.27-20MZ-2021)
 6. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o dota╠üciu z rozpoc╠îtovej kapitoly na rok 2021 Ministerstva pra╠üce, socia╠ülnych veci╠ü a rodiny SR na projekt ÔÇ×Dota╠ücie pre ihriska╠üÔÇť (mat. c╠î.28-20MZ-2021)
 7. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok Ministerstva vnu╠ütra SR ako Sprostredkovatel╠îsky╠ü orga╠ün pre Operac╠îny╠ü program L╠îudske╠ü zdroje na projekt : ÔÇ×Miestna obc╠îianska poriadkova╠ü sluz╠îba v meste Zlate╠ü Moravce IIIÔÇť (mat. c╠î.29-20MZ- 2021)
 8. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok na budovanie environmenta╠ülnych centier za u╠üc╠îelom realiza╠ücie informac╠îny╠üch aktivi╠üt v oblasti adapta╠ücie na zmenu kli╠ümy Ministerstva z╠îivotne╠üho prostredia SR na projekt : ÔÇ×Environmenta╠ülne centrum v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.30-20MZ-2021)
 9. Na╠üvrh na zabezpec╠îenie pri╠üpadnej budu╠ücej pohl╠îada╠üvky Poskytovatel╠îa NFP na projekt : ÔÇ×Podpora triedene╠üho zberu v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.31-20MZ-2021)
 10. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ×Optimaliza╠ücia a kompenza╠ücia elektrickej energieÔÇť (mat. c╠î.32-20MZ-2021)
 11. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania na ÔÇ×Potraviny ÔÇô c╠îerstve╠ü ma╠łso, chladene╠ü ma╠łso a vy╠ürobkyÔÇť (mat. c╠î.33-20MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemku na Nábreží za majerom obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č.34- 20MZ-2021)
 13. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru pre H.K. Gastro s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-20MZ-2021)
 14. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu budovy a pozemku na Chyzeroveckej ulici c╠î. 177/122 v Zlaty╠üch Moravciach pre Slovensky╠ü pol╠îovni╠ücky zva╠łz, Pol╠îovni╠ücke zdruz╠îenie

Chyzerovce so si╠üdlom v Zlaty╠üch Moravciach – z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (mat. c╠î.36-20MZ-2021)

 1. Návrh na schválenie prenájmu pozemkov pre Jozefa Šveca z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-20MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Máriu Ondrišovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-20MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre spoločnosť Pestovateľská Pálenica Zlaté Moravce s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-20MZ-2021)
 4. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu nebytovy╠üch priestorov a pozemku v k. u╠ü. Zlate╠ü Moravce v area╠üli amfitea╠ütra v Zlaty╠üch Moravciach pre Ivana Plesnive╠üho ÔÇô NET CAFE╠ü z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (mat. c╠î.40-20MZ-2021)
 5. Na╠üvrh na prerokovanie ÔÇ×Peti╠ücie za predl╠üz╠îenie platnosti konc╠îiacej zmluvy o na╠üjme nebytovy╠üch priestorov v majetku Mesta Zlate╠ü Moravce pre preva╠üdzkovatel╠îa klubu QUADRATON z do╠évodu zachovania existencie alternati╠üvnej kultu╠ürnej sce╠üny v Meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.41-20MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov a pozemku v k.ú. Zlaté Moravce v areáli futbalového štadióna v Zlatých Moravciach pre DJ Davis s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42-20MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie Novelizácie Prevádzkového poriadku verejných toaliet Dodatkom č. 1 (mat. č.43-20MZ-2021)
 8. Na╠üvrh na predloz╠îenie z╠îiadosti o poskytnutie nena╠üvratne╠üho financ╠îne╠üho pri╠üspevku z Integrovane╠üho regiona╠ülneho operac╠îne╠üho programu na projekt ÔÇ×Socia╠ülno ÔÇô rehabilitac╠îne╠ü stredisko v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î.44-20MZ-2021)
 9. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontroly za I. polrok 2021 (mat. č.45-20MZ-2021)
 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Zlaté Moravce na II. polrok 2021 (mat. č.46-20MZ-2021)
 11. Návrh Memoranda o spolupráci a podpore kandidatúry mesta Nitra na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 medzi mestom Zlaté Moravce a Nitra 2026 (mat. č.47- 20MZ-2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver
webgrafik

Neprehliadnite

V├Żsadba spomienkovej lipy na Mestskom cintor├şne

V pondelok 25. okt├│bra 2021 sa uskuto─Źnilo sl├ívnostn├ę sadenie spomienkovej lipy pre obete pand├ęmie Covid-19 na …

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *

T├íto webov├í str├ínka pou┼ż├şva Akismet na redukciu spamu. Z├şskajte viac inform├íci├ş o tom, ako s├║ va┼íe ├║daje z koment├írov spracov├ívan├ę.