­čö┤ VIDEO prenos z 22. zasadnutia Mestsk├ęho zastupite─żstva

Video prenos budeme vysiela┼ą 7. okt├│bra 2021 (┼ítvrtok) o 15.30 hod. Pozrie┼ą si ho m├┤┼żete na tejto str├ínke, alebo na na┼íom YouTube. Zasadnutie Mestske╠üho zastupitel╠îstva v Zlaty╠üch Moravciach sa uskutoc╠îni╠ü online formou

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-22MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 07.10.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 11. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …./2021, o poskytovani╠ü socia╠ülnej sluz╠îby ÔÇ×Socia╠ülny taxi╠ükÔÇť a na╠üvrh Zmluvy o spolupra╠üci medzi Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlate╠ü Moravce (mat. c╠î. 2-22MZ-2021)
 12. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. ……/2021, ktory╠üm sa meni╠ü Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 2/2017 o prena╠üjme bytov vo vlastni╠üctve mesta Zlate╠ü Moravce nadobudnuty╠üch s podporou s╠îta╠ütu Dodatkom c╠î. 2 (mat. c╠î. 3-22MZ-2021)
 13. Na╠üvrh Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠üho nariadenia Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. …/2021, ktory╠üm sa meni╠ü Vs╠îeobecne za╠üva╠łzne╠ü nariadenie Mesta Zlate╠ü Moravce c╠î. 9/2018 o poskytovani╠ü socia╠ülnych sluz╠îieb Dodatkom c╠î. 1 (mat. c╠î. 4-22MZ-2021)
 14. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 5-22MZ-2021)
 1. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2021 (mat. č. 6-22MZ-2021)
 2. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 7-22MZ-2021)
 3. Správy o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 8-22MZ-2021)
 4. Správy o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 9-22MZ-2021)
 5. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2021 (mat. č. 10-22MZ-2021)
 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2021 (mat. č. 11-22MZ-2021)
 7. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre rozpoc╠îtove╠ü organiza╠ücie mesta v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtov v rozpoc╠îtovy╠üch organiza╠ücia╠üch mesta na rok 2021 (mat. c╠î. 12-22MZ-2021)
 8. Na╠üvrh na zmenu za╠üva╠łzny╠üch ukazovatel╠îov pre pri╠üspevkovu╠ü organiza╠üciu Technicke╠ü sluz╠îby mesta Zlate╠ü Moravce v Rozpoc╠îte Mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 vra╠ütane programov a podprogramov a na╠üvrh na zmenu rozpoc╠îtu pri╠üspevkovej organiza╠ücie Technicke╠ü sluz╠îby mesta Zlate╠ü Moravce na rok 2021 rozpoc╠îtovy╠üm opatreni╠üm c╠î. 4/2021 (mat. c╠î. 13-22MZ-2021)
 9. Na╠üvrh na odn╠îatie nehnutel╠îne╠üho majetku mesta ÔÇô stavby ÔÇ×Rekreac╠îne╠ü zariadenie C╠îataÔÇť a pozemkov parcely C-KN c╠î. 25, c╠î. 44 a c╠î. 45 zapi╠üsany╠üch v LV c╠î. 459 v k. u╠ü. C╠îata zo spra╠üvy pri╠üspevkovej organiza╠ücie SLUZ╠îBYT Zlate╠ü Moravce, mestsky╠ü podnik, Radlinske╠üho 14, Zlate╠ü Moravce (mat. c╠î. 14-22MZ-2021)
 10. Na╠üvrh na zrus╠îenie uznesenia c╠î. 394/2020 ty╠ükaju╠üceho sa schva╠ülenia prevodu nehnutel╠îne╠üho majetku vo vlastni╠üctve SLUZ╠îBYTU ÔÇô mestsky╠ü podnik Zlate╠ü Moravce na za╠üklade obchodnej verejnej su╠üt╠îaz╠îe (mat. c╠î. 15-22MZ-2021)
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v obci Čata na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 16-22MZ-2021)
 12. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o poskytnutie nena╠üvratne╠üho financ╠îne╠üho pri╠üspevku na podporu budovania environmenta╠ülnych centier za u╠üc╠îelom realiza╠ücie informac╠îny╠üch aktivi╠üt v oblasti adapta╠ücie na zmenu kli╠ümy Ministerstva z╠îivotne╠üho prostredia Slovenskej republiky na projekt ,,Environmenta╠ülne centrum v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î. 17-22MZ-2021)
 13. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania ÔÇ×Enviromenta╠ülne centrum v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î. 18-22MZ-2021)
 14. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o poskytnutie nena╠üvratne╠üho financ╠îne╠üho pri╠üspevku na projekt ,,Zni╠üz╠îenie energetickej na╠üroc╠înosti ZS╠î Robotni╠ücka 25, Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î. 19-22MZ-2021)
 15. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania ÔÇ×Kontrola a c╠îistenie komi╠ünovÔÇť (mat. c╠î. 20-22MZ-2021)
 1. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o poskytnutie nena╠üvratne╠üho financ╠îne╠üho pri╠üspevku na podporu udrz╠îatel╠înosti a odolnosti kultu╠ürnych ins╠îtitu╠ücii╠ü v su╠üvislosti s pande╠ümiou COVID ÔÇô 19 na projekt ,,Moderniza╠ücia Mestske╠üho strediska kultu╠üry a s╠îportu v Zlaty╠üch MoravciachÔÇť (mat. c╠î. 21-22MZ-2021)
 2. Na╠üvrh na predloz╠îenie Z╠îiadosti o nena╠üvratny╠ü financ╠îny╠ü pri╠üspevok na zvys╠îovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom poc╠îte prepraveny╠üch oso╠éb na projekt :ÔÇťCyklisticka╠ü infras╠îtruktu╠üra v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î. 22-22MZ-2021)
 3. Na╠üvrh na vyhla╠üsenie verejne╠üho obstara╠üvania ÔÇ×Cyklisticka╠ü infras╠îtruktu╠üra v meste Zlate╠ü MoravceÔÇť(mat. c╠î. 23-22MZ-2021)
 4. Na╠üvrh na schva╠ülenie Ra╠ümcovej zmluvy o dielo medzi Mestom Zlate╠ü Moravce a spol. ZEH s.r.o. na predmet za╠ükazky ÔÇ×Hasic╠îska╠ü zbrojnica dobrovol╠îne╠üho hasic╠îske╠üho zboru ÔÇô Zlate╠ü MoravceÔÇť (mat. c╠î. 24-22MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Emíliu Halvelandovú HSH z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 25-22MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť 3- Logy s.r.o.z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 26-22MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod stánkom pre Noru Minárovú KVETY BARA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 27-22MZ-2021)
 8. Návrh na schválenie zmeny nájomcu záhradky pre Františku Rubinskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 28-22MZ-2021)
 9. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pre Kynologický klub Zlaté Moravce, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 29-22MZ-2021)
 10. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 30-22MZ-2021)
 11. Na╠üvrh na schva╠ülenie prena╠üjmu pozemku pre Slovensky╠ü zva╠łz chovatel╠îov ÔÇô ZO v Zlaty╠üch Moravciach z do╠évodu hodne╠üho osobitne╠üho zretel╠îa (MsKS╠î) (mat. c╠î. 31- 22MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie rozšírenia a predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Ponitrianske múzeum v Nitre z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MsKŠ) (mat. č. 32-22MZ-2021)
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre Sofiu Blakčoriovú, Xéniu Blakčoriovú a Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33-22MZ-2021)
 14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- častí pozemkov na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre Michala Frajku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34-22MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Martina Ondriša (mat. č. 35-22MZ-2021)
 1. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod garážou na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Ing. Milana Košúta (mat. č. 36-22MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 37- 22MZ-2021)
 3. Návrh na opravu uznesenia č. 600/2021 týkajúceho sa zníženia nájomného pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s (mat. č. 38-22MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a Michalom Martincom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 39-22MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie zriadenia budúceho vecného bremena Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce a Benát ZM s.r.o. pre časť stavby Obytný Súbor Benát v Zlatých Moravciach potrebného k stavebnému konaniu (mat. č. 40-22MZ-2021)
 6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 622/2021 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 22.07.2021 (mat. č. 41-22MZ-2021)
 7. Na╠üvrh na prerokovanie ÔÇ×Peti╠ücie proti dlhodobe╠ümu prena╠üjmu pozemkov pod mestskou trz╠înicou a predajny╠ümi sta╠ünkami na ul. Sama Chalu╠üpku v Zlaty╠üch MoravciachÔÇť (mat. c╠î. 42-22MZ-2021)
 8. Na╠üvrh na schva╠ülenie Ra╠ümcovej zmluvy o dielo ÔÇô Kronika Mesta Zlate╠ü Moravce za rok 2021 a 2022 (mat. c╠î. 43-22MZ-2021)
 9. Informácia o zmene sekretára komisie školstva, kultúry a športu (mat. č. 44-22MZ- 2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver
webgrafik

Neprehliadnite

V├Żsadba spomienkovej lipy na Mestskom cintor├şne

V pondelok 25. okt├│bra 2021 sa uskuto─Źnilo sl├ívnostn├ę sadenie spomienkovej lipy pre obete pand├ęmie Covid-19 na …

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *

T├íto webov├í str├ínka pou┼ż├şva Akismet na redukciu spamu. Z├şskajte viac inform├íci├ş o tom, ako s├║ va┼íe ├║daje z koment├írov spracov├ívan├ę.