AktualitySamosprávaVideo

? VIDEO prenos z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 7. októbra 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, alebo na našom YouTube. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa uskutoční online formou

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-22MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 07.10.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2021, o poskytovaní sociálnej služby „Sociálny taxík“ a návrh Zmluvy o spolupráci medzi Eko-drive s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce (mat. č. 2-22MZ-2021)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2017 o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu Dodatkom č. 2 (mat. č. 3-22MZ-2021)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 1 (mat. č. 4-22MZ-2021)
 14. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 5-22MZ-2021)
 1. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2021 (mat. č. 6-22MZ-2021)
 2. Správa o plnení rozpočtu a monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 7-22MZ-2021)
 3. Správy o plnení programového rozpočtu a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 8-22MZ-2021)
 4. Správy o plnení programového rozpočtu a hospodárení rozpočtových organizácií Mesta Zlaté Moravce k 30.06.2021 (mat. č. 9-22MZ-2021)
 5. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2021 (mat. č. 10-22MZ-2021)
 6. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2021 (mat. č. 11-22MZ-2021)
 7. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2021 (mat. č. 12-22MZ-2021)
 8. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č. 13-22MZ-2021)
 9. Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta – stavby „Rekreačné zariadenie Čata“ a pozemkov parcely C-KN č. 25, č. 44 a č. 45 zapísaných v LV č. 459 v k. ú. Čata zo správy príspevkovej organizácie SLUŽBYT Zlaté Moravce, mestský podnik, Radlinského 14, Zlaté Moravce (mat. č. 14-22MZ-2021)
 10. Návrh na zrušenie uznesenia č. 394/2020 týkajúceho sa schválenia prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve SLUŽBYTU – mestský podnik Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 15-22MZ-2021)
 11. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce v obci Čata na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 16-22MZ-2021)
 12. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na projekt ,,Environmentálne centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 17-22MZ-2021)
 13. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Enviromentálne centrum v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 18-22MZ-2021)
 14. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“ (mat. č. 19-22MZ-2021)
 15. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Kontrola a čistenie komínov“ (mat. č. 20-22MZ-2021)
 1. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19 na projekt ,,Modernizácia Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach“ (mat. č. 21-22MZ-2021)
 2. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb na projekt :“Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 22-22MZ-2021)
 3. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce“(mat. č. 23-22MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie Rámcovej zmluvy o dielo medzi Mestom Zlaté Moravce a spol. ZEH s.r.o. na predmet zákazky „Hasičská zbrojnica dobrovoľného hasičského zboru – Zlaté Moravce“ (mat. č. 24-22MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Emíliu Halvelandovú HSH z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 25-22MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre spoločnosť 3- Logy s.r.o.z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 26-22MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod stánkom pre Noru Minárovú KVETY BARA z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 27-22MZ-2021)
 8. Návrh na schválenie zmeny nájomcu záhradky pre Františku Rubinskú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 28-22MZ-2021)
 9. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pre Kynologický klub Zlaté Moravce, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 29-22MZ-2021)
 10. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 30-22MZ-2021)
 11. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre Slovenský zväz chovateľov – ZO v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MsKŠ) (mat. č. 31- 22MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie rozšírenia a predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Ponitrianske múzeum v Nitre z dôvodu hodného osobitného zreteľa (MsKŠ) (mat. č. 32-22MZ-2021)
 13. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre Sofiu Blakčoriovú, Xéniu Blakčoriovú a Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33-22MZ-2021)
 14. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce- častí pozemkov na Potočnej ulici v Zlatých Moravciach pre Michala Frajku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34-22MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Martina Ondriša (mat. č. 35-22MZ-2021)
 1. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod garážou na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Ing. Milana Košúta (mat. č. 36-22MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Nábreží za majerom obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 37- 22MZ-2021)
 3. Návrh na opravu uznesenia č. 600/2021 týkajúceho sa zníženia nájomného pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s (mat. č. 38-22MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a Michalom Martincom z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 39-22MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie zriadenia budúceho vecného bremena Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Zlaté Moravce a Benát ZM s.r.o. pre časť stavby Obytný Súbor Benát v Zlatých Moravciach potrebného k stavebnému konaniu (mat. č. 40-22MZ-2021)
 6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 622/2021 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 22.07.2021 (mat. č. 41-22MZ-2021)
 7. Návrh na prerokovanie „Petície proti dlhodobému prenájmu pozemkov pod mestskou tržnicou a predajnými stánkami na ul. Sama Chalúpku v Zlatých Moravciach“ (mat. č. 42-22MZ-2021)
 8. Návrh na schválenie Rámcovej zmluvy o dielo – Kronika Mesta Zlaté Moravce za rok 2021 a 2022 (mat. č. 43-22MZ-2021)
 9. Informácia o zmene sekretára komisie školstva, kultúry a športu (mat. č. 44-22MZ- 2021)
 1. Rôzne
 2. Diskusia
 3. Interpelácie poslancov
 4. Schválenie uznesenia
 5. Záver

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button