AktualityVideo

? VIDEO prenos z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 2. decembra 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, alebo na našom YouTube. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa uskutoční online formou.

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-23MZ-2021)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 02.12.2021 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ………., ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 9/2018 o poskytovaní sociálnych služieb Dodatkom č. 1 (mat. č. 2-23MZ-2021)
 12. Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ………./2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 3-23MZ-2021)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2022 (mat. č. 4-23MZ-2021)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 5-23MZ-2021)
 1. Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov s výhľadom na roky 2023 a 2024 (mat. č. 6-23MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 7-23MZ-2021)
 3. Návrh na opravu uznesenia č. 635/2021 o poskytnutí finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti a oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu na rok 2021 (mat. č. 8-23MZ-2021)
 4. Návrh na prevzatie univerzálneho kontokorentného úveru (mat. č. 9-23MZ-2021)
 5. Návrh na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov (mat. č. 10-23MZ-2021)
 6. Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z EÚ fondov a dotácií zo ŠR (mat. č.11-23MZ-2021)
 7. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta pre rozpočtové organizácie mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2021 (mat. č. 12-23MZ-2021)
 8. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2021 (mat. č. 13-23MZ-2021)
 9. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2021 (mat. č. 14-23MZ-2021)
 10. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021 (mat. č. 15-23MZ-2021)
 11. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 5/2021 (mat. č. 16-23MZ-2021)
 12. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2021 a základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 17-23MZ-2021)
 13. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 9/2021 a základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 18-23MZ-2021)
 14. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – stavby „Rozšírenie cintorína Zlaté Moravce“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č. 19-23MZ-2021)
 1. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v mestskej knižnici“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola, Robotnícka 25, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č. 20-23MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie obnovy Bytového domu na Rovňanovej ulici v Zlatých Moravciach (mat. č. 21-23MZ-2021)
 3. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt : „Sociálno – rehabilitačné stredisko v meste Zlaté Moravce“. (mat. č. 22-23MZ-2021)
 4. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Sociálno – rehabilitačné stredisko v meste Zlaté Moravce“. (mat. č. 23-23MZ-2021)
 5. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce“. (mat. č. 24-23MZ-2021)
 6. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Ochranné pracovné oblečenie a pracovné náradie“. (mat. č. 25-23MZ-2021)
 7. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Dodávka elektrickej energie“ (mat. č. 26-23MZ-2021)
 8. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Bežecká dráha v areáli ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce“ (mat. č. 27-23MZ-2021)
 9. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Sociálno – hygienické priestory ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce“. (mat. č. 28-23MZ-2021)
 10. Návrh – Monitorovacia správa za rok 2020 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce na roky 2015 – 2025 (mat. č. 29-23MZ-2021)
 11. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb na projekt „Cyklistická infraštruktúra v meste Zlaté Moravce“ a zrušenie Uznesenia č. 651/2021 z 22.zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach konaného dňa 07.10.2021. (mat. č. 30-23MZ-2021)
 12. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ na projekt „eGov služby v meste Zlaté Moravce“. (mat. č.31-23MZ-2021)
 13. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „eGov služby v meste Zlaté Moravce“. (mat. č. 32-23MZ-2021)
 14. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Tomáša Babockého BAVAX z dôvodu hodného osobitného zreteľa(mat. č. 33-23MZ-2021)
 15. Návrh na schválenie predĺženia a rozšírenia prenájmu pozemkov na Robotníckej ulici pre FERROPLAST, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 34- 23MZ-2021)
 1. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Ivetu Minárovú PEČIATKY ZM z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 35-23MZ-2021)
 2. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 36-23MZ-2021)
 3. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku a nebytových priestorov na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach pre Útulok Zlaté Moravce, o.z. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 37-23MZ-2021)
 4. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Slovanet, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 38-23MZ-2021)
 5. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre ELEKTROSYSTÉMY, spol. s r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 39- 23MZ-2021)
 6. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytového priestoru pre Eriku Szantovú, PEDIKÚRA EJA z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 40-23MZ-2021)
 7. Návrh na schválenie zníženia nájomného pre Blaženu Nagyovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 41-23MZ-2021)
 8. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku medzi Mestom Zlaté Moravce , Západoslovenskou distribučnou, a.s. a Jurajom Dávidom pre časť stavby „NA_Zlaté Moravce, ul. Hečkova 6bj“ potrebných k stavebnému konaniu a zápisu vecných bremien do katastra nehnuteľností. (mat. č. 42-23MZ-2021)
 9. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Františka Šaba. (mat. č. 43-23MZ-2021)
 10. Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce pre Waste Recycling, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (mat. č. 44-23MZ-2021)
 11. Návrh na schválenie prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku pri Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach pre Michala Martinca. (mat. č. 45-23MZ- 2021)
 12. Návrh na odkúpenie podielu na pozemku na Kalinčiakovej ulici od Michala Martinca. (mat. č. 46-23MZ-2021)
 13. Návrh II. AKTUALIZÁCIE Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Zlaté Moravce na roky 2021 – 2025 (mat. č. 47-23MZ-2021)
 14. Návrh Harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach na rok 2022 (mat. č. 48-23MZ-2021)
 15. Informácia o organizačných zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (mat. č. 49-23MZ-2021)
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Interpelácie poslancov
 19. Schválenie uznesenia 
 20. Záver

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button