AktualityVideo

? VIDEO prenos z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 17. februára 2022

obed
poradna

Video prenos budeme vysielať 17. februára 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, alebo na našom YouTube. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa uskutoční online formou.

24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva je presunuté na 17. februára 2022

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-24MZ-2022)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta (obyvatelia, ktorí chcú vystúpiť v tomto bode rokovania, zašlú elektronicky na mail: sekretariat@zlatemoravce.eu najneskôr do 10. 02. 2022 do 14:00 hod znenie svojho príspevku, ktorý bude v rámci tohto bodu prednesený)
 11. Zloženie službu novo nastúpeného poslanca Mestského zastupiteľstva, overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie o nezlučiteľnosti funkcií na vykonávanie funkcie poslanca mestského zastupiteľstva (mat. č.2-24MZ-2022)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.3-24MZ-2022)
 13. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2022 (mat. č.4- 24MZ-2022)
 1. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra pre Cirkevnú základnú školu Don Bosca (mat. č.5-24MZ- 2022)
 2. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra pre Cirkevnú materskú školku sv. Alžbety (mat. č.6- 24MZ-2022)
 3. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Mojou škôlkou o. z. (mat. č.7-24MZ-2022)
 4. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a ESAM s. r. o. (mat. č.8-24MZ-2022)
 5. Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 medzi Mestom Zlaté Moravce a Detským zariadením Viktorka n. o. (mat. č.9-24MZ-2022)
 6. Návrh na poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre oblasť rozvoja kultúry, osvetovej činnosti a záujmovej umeleckej činnosti, oblasť rozvoja telovýchovy a mládežníckeho športu a oblasť rozvoja vedy a vzdelávania (mat. č.10- 24MZ-2022)
 7. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2022 (mat. č.11-24MZ-2022)
 8. Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2022 (mat. č.12-24MZ-2022)
 9. Návrh na financovanie schválených investičných akcií mesta z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2022 (mat. č.13-24MZ-2022)
 10. Návrh na schválenie investičných akcií mesta na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2022 (mat. č.14-24MZ-2022)
 11. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2021 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2021 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.15-24MZ-2022)
 12. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2022 (mat. č.16-24MZ-2022)
 13. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia Základnej školy Mojmírova-školské dielne I. etapa“ do správy rozpočtovej organizácie Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.17-24MZ-2022)
 1. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti a prebytočnosti nehnuteľného majetku mesta Zlaté Moravce ,,Technologické zariadenie na vykurovanie v Kultúrnom dome Chyzerovce“ (mat. č.18-24MZ-2022)
 2. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta ,,Vykurovanie Kultúrneho domu Chyzerovce“ do správy príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce (mat. č.19-24MZ-2022)
 3. Návrh na vyradenie majetku mesta v obstaraní projektovej dokumentácie ,,Rekonštrukcia kina Tekov, Zlaté Moravce“ z dôvodu zmarenej investície (mat. č.20-24MZ-2022)
 4. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt :“Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.21-24MZ-2022)
 5. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Výstavba vnútroblokov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.22-24MZ-2022)
 6. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok so zameraním na Manažment údajov inštitúcie verejnej správy z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt „Manažment údajov v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.23-24MZ-2022)
 7. Návrh na schválenie Zmluvy o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpore medzi spol. T-MAPY s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce(mat. č.24-24MZ-2022)
 8. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Štefana Baláža z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.25-24MZ-2022)
 9. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku na Robotníckej ulici pre ViOn, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.26-24MZ-2022)
 10. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre Zlatomoravecký vinohradnícky spolok z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.27-24MZ-2022)
 11. Návrh na schválenie započítania vynaloženej investície voči splatnému nájomnému za stavby pre nájomcu Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.28-24MZ-2022)
 12. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu tepelného hospodárstva pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.29-24MZ-2022)
 13. Návrh na financovanie vybudovania teplovodu a plynovej prípojky k bytovým domom na Robotníckej ulici a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2022 (mat. č.30-24MZ-2022)
 14. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva týkajúcich sa predaja bytu na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre Mgr. Juraja Vargu (mat. č.31-24MZ-2022)
 15. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 18 (D3) na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Erika Rumanka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-24MZ-2022)
 16. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Palárikovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Galabových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-24MZ-2022)
 17. Návrh na schválenie opravy uznesenia MsZ č. 714/2021 týkajúceho sa prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k.ú. Zlaté Moravce vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce pre Waste Recycling, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-24MZ-2022)
 18. Návrh na zmenu člena Rady školy v ZŠ Mojmírova, v ZŠ Robotnícka (mat. č.35- 24MZ-2022)
 19. Návrh na zmenu člena Komisie správy mestského majetku, podnikateľskej činnosti, obchodu a služieb (mat. č.36-24MZ-2022)
 20. Zmena člena redakčnej rady Tekovských novín (mat. č.37-24MZ-2022)
 21. Návrh na zmenu zloženia Výboru mestskej časti č.2 v Zlatých Moravciach (mat. č.38-24MZ-2022)
 22. Rôzne
 23. Diskusia
 24. Interpelácie poslancov
 25. Schválenie uznesenia
 26. Záver

 
 
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button