AktualitySamosprávaVideo

VIDEO prenos z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

prenos budeme vysielať 23. júna 2022

poradna

Pozvánka na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 • 1.        Otvorenie a procedurálne veci
 • 2.        Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 3.        Schválenie návrhovej komisie
 • 4.        Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 5.        Určenie zapisovateľky a skrutátora
 • 6.        Určenie overovateľov zápisnice
 • 7.        Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8.        Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-26MZ-2022)
 • 9.        Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10.      Vystúpenie obyvateľov mesta
 • 11.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta Zlaté Moravce č.  …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce  č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  mestom Zlaté Moravce na rok 2022  v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č.2-26MZ-2022)
 • 12.      Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……../2022 o poskytovaní sociálnych služieb (mat. č. 3-26MZ-2022)
 • 13.      Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2022 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníkov vody (mat. č. 4-26MZ-2022)
 • 14.      Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch (mat. č. 5-26MZ-2022)
 • 15.      Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2022 na základe Uznesenia MZ č. 807/2022 zo dňa 28.04.2022 viazaním finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania projektového zámeru Župný dom v Zlatých Moravciach (mat. č. 6-26MZ-2022)
 • 16.      Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2022 na finančné krytie kapitálových výdavkov (mat. č. 7-26MZ-2022)
 • 17.      Návrh na prijatie finančného daru a jeho použitie na nákup nehnuteľného majetku (pozemkov) a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2022 (mat. č. 8-26MZ-2022)
 • 18.      Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2022 na finančné krytie bežných výdavkov (mat. č. 9-26MZ-2022)
 • 19.      Návrh na zvýšenie bežného príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 v rátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2022 (mat. č. 10-26MZ-2022)
 • 20.      Návrh na zvýšenie finančného príspevku na prevádzku útulku pre zvieratá na rok 2022 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2022 (mat. č. 11-26MZ-2022)
 • 21.      Návrh  na opravu Uznesenia č. 680/2021 na prevzatie preklenovacieho úveru na predfinancovanie nenávratných finančných prostriedkov z EU fondov na základe schválených investičných aktivít mesta a schválených projektov a návrh na zmenu rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov  a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2022 (mat. č. 12-26MZ-2022)
 • 22.      Návrh na použitie prostriedkov Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. …/2022 (mat. č. 13-26MZ-2022)
 • 23.      Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na financovanie projektov z fondov európskej únie a dotácií zo štátneho rozpočtu a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 20/2022 (mat. č. 14-26MZ-2022)
 • 24.      Návrh na spolufinancovanie projektu „Participatívne rozpočty na škole“  pre rozpočtovú organizáciu mesta – ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce a Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022                          vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.  …/2022 (mat. č. 15-26MZ-2022)
 • 25.      Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtové organizácie mesta ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce a ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2022 (mat. č. 16-26MZ-2022)
 • 26.      Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 3/2022 (mat. č. 17-26MZ-2022)
 • 27.      Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2022 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 18-26MZ-2022)
 • 28.      Výročná správa k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Zlaté Moravce za rok 2021 a Správa nezávislého audítora mestskému zastupiteľstvu a primátorovi konsolidujúcej účtovnej jednotky Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2021  (mat. č. 19-26MZ-2022)
 • 29.      Návrh na uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní webhostingových služieb medzi Mestom Zlaté Moravce a ELLMAN, s.r.o.  na obdobie od 01.01.2023 do 01.01.2027 (mat. č. 20-26MZ-2022)
 • 30.      Návrh  Dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine mestského podniku SLUŽBYT Zlaté Moravce (mat. č. 21-26MZ-2022)
 • 31.      Návrh na predloženie žiadosti na základe Výzvy z Enviromentálneho fondu na rok 2022 na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce – Pavilón C“ (mat. č. 22-26MZ-2022)
 • 32.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce“ (mat. č. 23-26MZ-2022)
 • 33.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „zhotoviteľa projektovej dokumentácie – NKP Župný dom“ (mat. č. 24-26MZ-2022)
 • 34.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „originálne a kompatibilné tonery“ (mat. č. 25-26MZ-2022)
 • 35.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „potraviny – hrubý tovar – tuhé a balené potraviny“ (mat. č. 26-26MZ-2022)
 • 36.      Návrh na  schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov a pozemku na Viničnej ulici č.1 pre Miroslava Končala z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 27-26MZ-2022)
 • 37.      Návrh na schválenie predĺženia prenájmu pozemku pod záhradkou na Hviezdoslavovej ulici pre Jána Galoviča  z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 28-26MZ-2022)
 • 38.      Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien na mestskom pozemku Zmluvou o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. na stavbu “NA NNK Zlaté Moravce Robotnícka 2×16 BJ“ (mat. č. 29-26MZ-2022)
 • 39.      Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. na stavbu „Zlaté Moravce ul. Šafranická – vodovod a kanalizácia“ (mat. č. 30-26MZ-2022)
 • 40.      Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestskom pozemku Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. na stavbu „Zlaté Moravce – časť Chyzerovce – dobudovanie kanalizácie“ (mat. č. 31-26MZ-2022)
 • 41.      Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 802/2022 k spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (mat. č. 32-26MZ-2022)  
 • 42.      Návrh na schválenie prevodu pozemkov zámennou zmluvou v k. ú. Zlaté Moravce medzi Mestom Zlaté Moravce a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  (mat. č. 33-26MZ-2022)  
 • 43.      Návrh na schválenie prevodu časti mestských pozemkov bez prístupu od Kraskovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Tonkovičových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34-26MZ-2022)
 • 44.      Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Šprochových z dôvodu hodného osobitného  zreteľa (mat. č. 35-26MZ-2022)
 • 45.      Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Koprdových z dôvodu hodného osobitného  zreteľa (mat. č. 36-26MZ-2022)
 • 46.      Návrh na schválenie spôsobu prevodu stánku a časti mestského pozemku na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach pre Baliho Blakčoriho z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 37-26MZ-2022)
 • 47.      Návrh na schválenie spôsobu prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana Kubalu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 38-26MZ-2022)
 • 48.      Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Ing. Juraja Kobesa  (mat. č. 39-26MZ-2022)
 • 49.      Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Lukáša Antala (mat. č. 40-26MZ-2022)
 • 50.      Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou pre Františka Sýkoru (mat. č. 41-26MZ-2022)
 • 51.      Návrh na schválenie odpredaja spoluvlastníckych podielov Mesta Zlaté Moravce na pozemkoch v k. ú. Čavoj okres Prievidza spoluvlastníkom (mat. č. 42-26MZ-2022)
 • 52.      Návrh na schválenie  neupotrebiteľnosti a prebytočnosti nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce „Skleníky na Robotníckej ulici“ (mat. č. 43-26MZ-2022)
 • 53.      Návrh na schválenie odpredaja pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach spôsobom na základe Obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaže (mat. č. 44-26MZ-2022)
 • 54.     Návrh na prerokovanie „Petície za rozšírenie parkovacích miest a vybudovanie polopodzemných kontajnerov“ (mat. č.45-26MZ-2022)
 • 55.      Rôzne
 • 56.      Diskusia
 • 57.      Interpelácie poslancov
 • 58.      Schválenie uznesenia
 • 59.      Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button