AktualitySamosprávaVideo

VIDEO prenos z 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

prenos budeme vysielať 22. septembra 2022

obed
poradna

Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2022 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-27MZ-2022)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh na schválenie Územného plánu Mesta Zlaté Moravce a Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu mesta Zlaté Moravce súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii (mat. č.2- 27MZ-2022)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2022 v znení neskorších zmien a doplnkov Všeobecne záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č. 6/2022 a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Zlaté Moravce č. 7/2022 (mat. č.3-27MZ-2022)
 13. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 1/2022 o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č.4-27MZ-2022)
 14. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Mesta Zlaté Moravce a Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.06.2022 (mat. č.5-27MZ-2022)
 15. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p.o. k 30.06.2022 (mat. č.6-27MZ-2022)
 16. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Službyt Zlaté Moravce mestský podnik k 30.06.2022 (mat. č.7-27MZ-2022)
 17. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Technické služby mesta k 30.06.2022 (mat. č.8-27MZ-2022)
 18. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Mojmírova 2 k 30.06.2022 (mat. č.9-27MZ-2022)
 19. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Pribinova 1 k 30.06.2022 (mat. č.10-27MZ-2022)
 20. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná škola, Robotnícka 25 k 30.06.2022 (mat. č.11-27MZ-2022)
 21. Správa o plnení programového rozpočtu a hospodárení organizácie Základná umelecká škola k 30.06.2022 (mat. č.12-27MZ-2022)
 22. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 27/2022 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.13-27MZ-2022)
 23. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 29/2022 na finančné krytie finančných príspevkov pre neštátnych zriaďovateľov školských zariadení z bežných výdavkov mesta (mat. č.14-27MZ-2022)
 24. Návrh na schválenie a financovanie investičných akcií mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 30/2022 (mat. č.15-27MZ-2022)
 25. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 31/2022 na finančné krytie bežných výdavkov (mat. č.16-27MZ-2022)
 26. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 32/2022 na finančné krytie navýšenia príspevkov pre príspevkové organizácie mesta (mat. č.17-27MZ-2022)
 27. Návrh na použite prostriedkov Rezervného fondu mesta na krytie bežných výdavok v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2022 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 33/2022 (mat. č.18-27MZ- 2022)
 28. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Dom smútku Prílepy – stavebné úpravy“ do správy príspevkovej organizácie mesta Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.19-27MZ-2022)
 29. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Multifunkčné ihrisko 40×20 v areáli ZŠ Mojmírova“ do správy príspevkovej organizácie mesta Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č.1, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.20-27MZ-2022)
 30. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Bežecká dráha ZŠ Pribinova“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná škola, Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce (mat. č.21-27MZ-2022)
 31. Návrh na schválenie Zmluvy o dielo na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok výťahov a iných zdvíhacích zariadení medzi Milan Barborík – VÝŤAHY a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.22-27MZ-2022)
 32. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Cirkevnú základnú školu sv. Don Bosca (mat. č.23-27MZ-2022)
 33. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Cirkevnú materskú školu sv. Alžbety (mat. č.24-27MZ-2022)
 34. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu Štúrova (mat. č.25-27MZ-2022)
 35. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu Moja škôlka (mat. č.26-27MZ-2022)
 36. Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2022 pre Súkromnú materskú školu Viktorka (mat. č.27-27MZ-2022)
 37. Návrh na schválenie rámcovej zmluvy na dodávku tovaru medzi Tibor Varga TSV PAPIER a Mestom Zlaté Moravce (mat. č.28-27MZ-2022)
 38. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Technických služieb mesta na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach” (mat. č.29-27MZ-2022)
 39. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „ Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce” (mat. č.30-27MZ-2022)
 40. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Telekomunikačné mobilné služby pre mesto Zlaté Moravce” (mat. č.31-27MZ-2022)
 41. Návrh na schválenie opravy Uznesenia MsZ č. 844/2022 k spôsobu prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Šprochových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.32-27MZ-2022)
 42. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Šprochových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-27MZ-2022)
 43. Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku v areáli kúpaliska pod časťou plážového volejbalového ihriska v Zlatých Moravciach pre Romana Kubalu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-27MZ-2022)
 44. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov na Žitavskom nábreží v Zlatých Moravciach pre Štefana Rafaela z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.35-27MZ-2022)
 45. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Františka Rybára (mat. č.36-27MZ-2022)
 46. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – prevod mestských budov a pozemkov v areáli Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, a.s. pre Senior centrum svätej Kataríny z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-27MZ-2022)
 47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského pozemku na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Dvončových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.38-27MZ-2022)
 48. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestských pozemkov pod budúcou trafostanicou na ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-27MZ-2022)
 49. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku medzi Mestom Zlaté Moravce , Západoslovenskou distribučnou, a.s. a MLO s.r.o. pre časť stavby „NA_Zlaté Moravce, 1. mája, TS, VNK, NNK – Novostavba bytového domu – 40BJ“ potrebných k stavebnému konaniu a zápisu vecných bremien do katastra nehnuteľností (mat. č.40-27MZ-2022)
 50. Návrh na schválenie budúcich vecných bremien na mestských pozemkoch Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien pre SPP – distribúcia, a.s. na stavbu „Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Hviezdoslavova, ÚO 01791“ (mat. č.41- 27MZ-2022)
 51. Návrh na schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.42-27MZ-2022)
 52. Návrh na schválenie predĺženie prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre AGRO Hosťovce, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.43-27MZ-2022)
 53. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre AGROK, spol. s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.44-27MZ-2022)
 54. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov v Dome služieb pre Kamenárstvo Blaško, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.45-27MZ- 2022)
 55. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov pre JABA – tréningové centrum, o.z. v Centre Žitava z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.46-27MZ-2022)
 56. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce pre Ing. Mareka Hoppana na Tekovskej ulici z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.47-27MZ-2022)
 57. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov na Chyzeroveckej a Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach na základe Obchodnej verejnej súťaži č.2 a schválenie podmienok Obchodnej verejnej súťaži č.2 (mat. č.48-27MZ-2022)
 58. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre Štefana Rafaela na Žitavskom nábreží z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.49-27MZ-2022)
 59. Návrh na schválenie prevodu pozemku pod garážou na ulici 1. mája v Zlatých Moravciach pre podielových spoluvlastníkov Martu Čulákovú, Milana Murka, Martinu Zemanovú a Danu Konečnú (mat. č.50-27MZ-2022)
 60. Návrh na schválenie prevodu pozemkov pod radovými garážami na Tekovskej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Sýkorových a spol. (mat. č.51-27MZ-2022)
 61. Rôzne
 62. Diskusia
 63. Interpelácie poslancov
 64. Schválenie uznesenia
 65. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button