AktualitySamosprávaTýždeň v samospráve

Týždeň v samospráve 17-2023

obed
poradna

Rokovanie poslancov na 4. zasadnutí Mestského zastupiteľstva

Dňa 27. apríla 2023 sa konalo 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, na ktorom boli pre občanov Mesta Zlaté Moravce schválené nasledovné dôležité skutočnosti:

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2023:

  • Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 13 399 556 eur, z toho príjmy mesta vo výške 13 089 634 eur a príjmy rozpočtových organizácií vo výške 309 922 eur. Bežné výdavky sú navrhnuté vo výške 13 375 778 eur, z toho výdavky mesta vo výške 9 310 950 eur a výdavky rozpočtových organizácií vo výške 4 064 828 eur. Prebytok bežného rozpočtu mesta vo výške 23 778 eur je na krytie splácania istiny z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a na krytie splácania istiny z prijatia úveru z Environmentálneho fondu.
  • Kapitálové príjmy sú navrhnuté vo výške 414 150 eur, kapitálové výdavky sú navrhnuté vo výške 7 636 163 eur. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške mínus 7 222 013 eur je krytý príjmovými finančnými operáciami v celkovej výške 7 222 013 eur, z toho zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka na kapitálové výdavky vo výške 45 000 eur a z bankových úverov vo výške 6 524 606 eur. Ďalej z Environmentálneho fondu formou úveru vo výške 527 407 eur, z Fondu rozvoja bývania vo výške 125 000 eur.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce.

S účinnosťou od 1. mája 2023 v zmysle § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce a sociálnych vecí dochádza k zmenám pri poskytovaní dotácií na stravu. Zmeny v poskytovaní dotácií reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi, ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v zariadeniach školského stravovania, a to zvýšením súm dotácie na stravu a rozšírením oprávnených skupín detí, ktorým je možné od 1.mája 2023 dotáciu na stravu poskytnúť.

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce na rok 2023.

V predloženom návrhu VZN je financovanie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených mestom Zlaté Moravce vypočítané v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka, t. j. vo výške 100% z prognózy podielových daní na školstvo na rok 2023.

Všeobecne záväzné nariadenie o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území Mesta Zlaté Moravce.

Na základe požiadavky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, ktoré vykonávajú správu cintorína, je navrhovaná úprava niektorých článkov tohto VZN a jeho prílohy, ktorou sa menia cintorínske poplatky.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie mimoriadnej finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2023 pre Útulok Zlaté Moravce, o.z. s účelovým určením na prevádzku útulku vo výške 20 000 eur

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Zlaté Moravce pre:

1. Občianske združenie Zlatomoravčianka na projekt – Spievaj, že si spievaj

vo výške 400 €,

2. Občianske združenie INOVEC na projekt – Tancuj, tancuj, vykrúcaj vo

výške 1 300 €,

3. SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Tanečná show

pre mesto Zlaté Moravce a región vo výške 1 100 €,

4. MUSICA CORDIS na projekt – 4.Hudobná jar v Zlatých Moravciach vo

výške 700 €,

5. Okresnú organizáciu Jednoty dôchodcov Zlaté Moravce na projekt –

Krajská súťaž „Spevy domova“ vo výške 650 €,

6. Mariána Tomajku na projekt – Monografia mesta Zlaté Moravce vo výške 2 205 €,

7. Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce na projekt

– Detské rybárske preteky 2023 vo výške 500 €,

8. Horolezecký klub Zlaté Moravce na projekt – Zlatomoravecká lezecká

liga 2023 vo výške 800 €,

9. SRRZ – RZ pri Centre voľného času Spektrum na projekt – Rozšírenie

stolného tenisu v meste Zlaté Moravce vo výške 850 €,

10. Tenisový klub Zlaté Moravce na projekt – Rekonštrukcia, zveľadenie

areálu tenisových dvorcov TK Zlaté Moravce vo výške 300 €,

11. C&P Stars Academy – ZM na projekt – Žijeme futbalom celý rok vo

výške 1 800 €.

 

Schválenie Zmluvy o dielo medzi Pramos Centrum s.r.o. a Mestom Zlaté Moravce na Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie.

Na uvedenú investičnú akciu Mesto Zlaté Moravce požiadalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky o nenávratný finančný príspevok, ktorý bol Mestu Zlaté Moravce poskytnutý maximálne do výšky 389 975,00 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 410 500,00 EUR. Rozdielna suma bude hradená z rozpočtu mesta. Na základe Usmernenia Riadiaceho orgánu pre IROP č.15 prostredníctvom využitia mechanizmu dodatočného príspevku môže Mesto Zlaté Moravce žiadať tento príspevok do výšky maximálne 82 000,00 EUR.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ku Dňu Zeme

V utorok 25. apríla 2023 sa v priestoroch MSKŠ uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže zameranej na Deň Zeme. Ide o podujatie, ktoré sa v Zlatých Moravciach konáva pravidelne ako sprievodná akcia tohto sviatku.

Do súťaže sa mohli zapojiť deti z materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce. „Práce detí boli naozaj nádherné. Mnohé boli veľmi originálne a nápadité. Odborná porota vybrala z každej školy troch najlepších a tí dostali od mesta malú pozornosť ako odmenu,“ povedala Dagmara Chrenková, vedúca Oddelenia školstva a sociálnych vecí na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.

Ocenenie získali nasledovní žiaci: MŠ Kalinčiakova – Emily Michníková, Tamara Bútorová, Eliška Forgáčová; MŠ Žitavské nábrežie – Alexandra Bíbel, Virginia Rajnohová, Filip Jančo; MŠ Štúrova – Hana Krpalová, Ema Blažová, Adriána Kéryová; MŠ Slnečná – Alexandra Števulová, Karin Števulová, Nela Štrbová; MŠ Prílepy – kolektívna práca; ZŠ Mojmírova – Matej Rajnoha, Marek Zaťko, Michal Haromšitz; ZŠ Pribinova -Emma Pesquerová, Hana Sládeková, Benita Beľová; ZŠ Robotnícka – Miroslava Magušinová, Anna Petrovičová, Margaréta Páleníková.

„Všetkým oceneným blahoželáme. Prajem si, aby sme si Deň Zeme nepripomínali len toho 22. apríla, ale aby sme sa správali tak, ako keby bol Deň Zeme každý deň,“ povedala na záver Chrenková.

Tradičné stavanie mája v Zlatých Moravciach a Prílepoch

Stavanie mája sa v našom meste uskutočnilo v piatok 28. apríla 2023. Stavalo sa za sprievodu ľudovej hudby a tanca na tradičnom mieste – na Námestí Andreja Hlinku. O jeho výzdobu sa postarali malí folkloristi. O deň neskôr sa máj vztýčil aj v mestskej časti Prílepy.

Tradičné stavanie mája sa v Zlatých Moravciach uskutočnilo v popoludňajších hodinách. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok Zlatomoravčanov. Tí si v úvode podujatia mohli pozrieť zaujímavý folklórny program.

Ako prví sa predstavili malí folkloristi z Detského folklórneho súboru Zlatňanka. Po nich vystúpili hudobníci a tanečníci z folklórneho súboru Inovec. Počas ich vystúpenia sa deti zo Zlatňanky pustili do vyzdobovania mája pestrými stužkami.

Keď boli s ozdobovaním hotoví, máj bol za pomoci pracovníkov Technických služieb mesta Zlaté Moravce vztýčený na svoje tradičné miesto, vedľa turistickej informačnej kancelárie.

Máj sa staval aj v mestskej časti Prílepy, konkrétne pred miestnym kultúrnym domom. Vztýčený bol v sobotu 29. apríla 2023 o 17.00 hodine. Ani tu nechýbala dobrá ľudová zábava, o ktorú sa postarali hudobníci zo Speváckeho súboru Kolovrátok. Pripravené bolo i chutné občerstvenie. Podával sa guláš.

Odd. investičnej výstavby

V rámci prieskumov sa uskutočnil dňa 21. apríla 2023 geofyzikálny výskum na Župnom dome vykonaný Doc. RNDr. Jánom Tirpákom, CSc.

Dňa 21. apríla 2023 sa taktiež uskutočnilo aj pracovné stretnutie s pracovníkmi z Krajského pamiatkového úradu týkajúce sa ďalších pamiatkových výskumov v prenajatých priestoroch Župného domu: H.K. Gastro s.r .o., Kvety Zuzana,

Hyza a. s..

Oddelenie investičnej výstavby a hospodárskej činnosti vydáva pre obyvateľov Zlatých Moraviec potvrdenia veku stavieb k plánu obnovy, do ktorej sa aktívne zapája množstvo obyvateľov Zlatých Moraviec.

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu desaťtisíce starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

Dane a poplatky       

Oddelenie miestnych daní postupne doručuje listinné rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálne odpady do vlastných rúk občanom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie.

Do elektronických schránok už boli zaslané všetky rozhodnutia pre obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v bytových domoch. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali. Ak v úložnej lehote adresát nepotvrdí notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím 15-dňovej úložnej lehoty aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia.

V týždni od 24. apríla 2023 do 28. apríla 2023 boli prostredníctvom doručovateľky mesta doručené rozhodnutia na dane a poplatky obyvateľom s trvalým pobytom na ulici:

  • Hviezdoslavova (komplet)
  • Tekovská

Neprevzaté rozhodnutia na daň a poplatok pre uvedené ulice si daňovníci môžu vyzdvihnúť v podateľni mestského úradu do 12. mája 2023 v úradných hodinách. Po tomto termíne budú rozhodnutia odovzdané na doručenie cez Slovenskú poštu.

Technické služby mesta informujú

Zber komunálneho odpadu, ktorý sa pravidelne vyváža v pondelok, sa presúva zo dňa 8. mája 2023 (štátny sviatok) na utorok 9. mája 2023.

Jedná sa o ulice: Čajkovského, Dobšinského, Hečkova, Hollého, Hoňovecká, Inovecká, Krátka, Krížna, Murgašova, Odbojárov, Potočná, Rázusova, Slov.armády, Stanica – závody, Šoltésovej, Tichá, Továrenská, Vionská, Zelená

Oddelenie strategických činností

Mesto Zlaté Moravce sa aj tento rok zapojilo už do 10. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej, dopravy v mestách. Registráciou samosprávy v tejto súťaži je možné začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré tvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií.

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií uvedených v štatúte súťaže, majú organizátori kampane v spolupráci s partnermi pripravené pre ročník 2023 aj bonusy navyše.

Viac podrobností o súťaži Do práce na bicykli 2023, ako aj o podmienkach a možnostiach zapojiť sa do súťaže o bonusové ceny, nájdete na stránke : https://www.dopracenabicykli.eu/

do práce na bicykli


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button