AktualityOznamy

Dlžníci môžu prísť za daňové nedoplatky o vodičský preukaz

poradna

Novela daňového poriadku priniesla správcom dane nový nástroj v oblasti vymáhania nedoplatkov. Dlžníkom môže za daňové nedoplatky zadržať vodičský preukaz. Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a Mesto Zlaté Moravce ju bude uplatňovať v prípadoch, kde iné formy exekúcie neboli úspešné.

Novela daňového poriadku platí od roku 2020, pričom v období pandémie boli na prechodné obdobie pozastavené všetky exekučné konania. Za toto obdobie sa v Meste Zlaté Moravce výrazne  zvýšili nedoplatky najmä na poplatku za komunálny odpad. Zároveň vstúpil do platnosti zákon, ktorým  sa ukončili niektoré staré exekúcie trvajúce viac ako päť rokov, ak v posledných 18-tich mesiacoch nebol dosiahnutý výťažok spolu aspoň vo výške 15 eur. Podľa tohto zákona bolo v Zlatých Moravciach ukončených 186 exekúcií, kde ani exekútori od dlžníkov nevymohli zostávajúcu dlžnú sumu 117 066,63 eur. Mesto Zlaté Moravce bolo povinné zaplatiť exekútorom paušálne trovy exekúcie vo výške takmer 10 tis. eur. Vďaka novele daňového poriadku sa správcom dane rozšírili možnosti pri vymáhaní daňových nedoplatkov najmä z týchto neúspešných exekúcií. Mesto môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Tento spôsob exekúcie bude vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje alebo nie. 

Mesto aktuálne vedie 80 exekučných konaní na vymoženie dlžnej sumy vo výške 29 662,47 eur.

Ako to prebieha

Pred začatím daňovej exekúcie správca dane preverí, či je dlžník držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade nezaplatenia vymáhaného nedoplatku,  vydá daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Ak nebude nedoplatok zaplatený v stanovenej lehote, príkaz sa zasiela polícii, ktorá vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme a zadrží vodičák. Odblokovanie urobí polícia až po zaplatení nedoplatku.

Komu je možné zadržať vodičák?

Výkon tejto exekúcie prichádza do úvahy u každej fyzickej osoby – dlžníka na dani, ktorý je držiteľom vodičského preukazu, oprávňujúceho  viesť ktorúkoľvek skupinu motorových vozidiel. Ak ide o dlžníka, ktorý využíva motorové vozidlo ako dopravný prostriedok do práce, u takého sa môže tento spôsob daňovej exekúcie vykonať, pretože motorové vozidlo nie je podmienkou na výkon jeho povolania. Exekúcia na vodičák je vylúčená u daňového dlžníka, ktorého príjmy sú priamo  podmienené držbou vodičského preukazu (napr. vodič autobusu, taxikár, vodič kamiónovej dopravy).

Skutočnosť, že príjmy daňového dlžníka sú podmienené držbou vodičského preukazu, nie je správca dane povinný preverovať pred začatím daňového exekučného konania, dlžník musí túto skutočnosť preukázať v odvolaní voči daňovej exekučnej výzve.

Zoznam daňových dlžníkov 

Mesto Zlaté Moravce zverejnilo zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru 2022, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad  presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby sumu 1 600 eur. V zoznamoch sa uvádza meno a priezvisko fyzickej osoby a jej trvalý pobyt, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo a suma daňových nedoplatkov do roku 2022.

Netýka sa to vyrubenej dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad za rok 2023, ktoré sú ešte v lehote splatnosti.

Mesto Zlaté Moravce upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky nedoplatky, to znamená aj tie, ktorých výška nedosahuje 160 eur, resp. 1 600 eur.

Exekúcia aj na neprevzaté rozhodnutia na dane a poplatok za odpad

Mesto Zlaté Moravce vydalo v roku 2022 takmer 18 tis. rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Z toho značné množstvo rozhodnutí do vlastných rúk, ako aj výzvy na zaplatenie nedoplatku, si dlžníci na pošte fyzicky  neprebrali. Po uplynutí 15-dňovej úložnej lehoty sa všetky dokumenty  považujú za doručené aj v prípade, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ide o fikciu doručenia. Týka sa to aj dokumentov zaslaných do elektronickej schránky prostredníctvom portálu Slovensko.sk. Upozorňujeme daňovníkov, aby si obsah elektronickej schránky priebežne kontrolovali (nie email). Ak v úložnej 15-dňovej lehote  adresát  nepotvrdí  notifikáciu o doručení, rozhodnutie sa bude považovať za doručené uplynutím tejto úložnej lehoty. 

Z toho vyplýva, že na exekúciu môžu byť postúpené aj vyrubené dane a poplatok za odpad, ktoré boli dlžníkovi doručené na fikciu doručenia a dlžník sa o nich nedozvedel.

Mesto Zlaté Moravce bude aj naďalej uplatňovať všetky spôsoby výkonu daňovej exekúcie, prostredníctvom súdneho exekútora, zrážkami zo mzdy a z iných príjmov, prikázaním pohľadávky z bankového účtu a pod..

Vyzývame dlžníkov, aby si preverovali existenciu a výšku nedoplatkov, aby aktívne komunikovali so správcom dane v snahe, hľadať iné alternatívy riešenia, napríklad formou splátkových kalendárov. Náklady na exekučné konanie, ktoré si exekútor uplatní, totiž výrazne navýšia výšku nedoplatku a  Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené trovy exekúcie daňovým dlžníkom odpustiť.


Ing. Renáta Kordošová,
vedúca oddelenia miestnych daní a vymáhania pohľadávok MsÚ Zlaté Moravce 


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button