AktualitySamosprávaVideo

12. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach – Video prenos

obed
poradna

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 25. apríla 2024 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program:

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.1-12MZ-2024)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Voľba Hlavného kontrolóra Mesta Zlaté Moravce (mat. č.2-12MZ-2024)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári Zlaté Moravce (mat. č.3-12MZ- 2024)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2024 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č.4-12MZ-2024)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zlaté Moravce č. .. /2024 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zlaté Moravce (mat. č.5-12MZ-2024)
 15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …../2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 3/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.6-12MZ-2024)
 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2024 , ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 6/2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a o ochrane drevín na území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.7-12MZ- 2024)
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …./2024, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. 17/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Mesta Zlaté Moravce (mat. č.8-12MZ-2024)
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……2024 o sociálnej pomoci občanom Mesta Zlaté Moravce (mat. č.9-12MZ-2024)
 4. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4/2024 na finančné krytie bežných výdavkov (mat. č.10-12MZ-2024)
 5. Návrh na zmenu kapitálového Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2024 (mat. č.11-12MZ- 2024)
 6. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Mojmírova 2, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.12-12MZ-2024)
 7. Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov pre rozpočtovú organizáciu Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2024 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná škola Robotnícka 25, Zlaté Moravce na rok 2024 (mat. č.13-12MZ-2024)
 8. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2023 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 24/2023 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.14-12MZ-2024)
 9. Návrh na schválenie splátok Mesta Zlaté Moravce Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. (mat. č.15-12MZ-2024)
 10. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva životného prostredia SR na projekt „Zlaté Moravce – Vodozádržné opatrenia v areáli ZŠ Robotnícka“ (mat. č.16-12MZ-2024)
 11. Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt „Kybernetická a informačná bezpečnosť v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.17-12MZ- 2024)
 12. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „zabezpečenie odchytu, umiestnenie a starostlivosť o túlavých psov“ (mat. č.18-12MZ-2024)
 13. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na predmet zákazky „zabezpečenie zberu a likvidácie kuchynského biologického odpadu v meste Zlaté Moravce“ (mat. č.19-12MZ-2024)
 14. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemkov – GRYF media s.r.o (mat. č.20- 12MZ-2024)
 1. Žiadosť o predĺženie Zmluvy o nájme pozemku – ISPA s.r.o. (mat. č.21-12MZ-2024)
 2. Žiadosť o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy – Akzent BigBoard, a.s. (mat. č.22- 12MZ-2024)
 3. Návrh na úpravu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce Dodatkom č. 1 (mat. č.23-12MZ-2024)
 4. Návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na základe OVS – pôvodne užívaný areál Záhradníckymi službami (skleníky Robotnícka ulica) (mat. č.24-12MZ-2024)
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na Chyzeroveckej ul. – Miloš Šedík (mat. č.25-12MZ-2024)
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na Hviezdoslavovej ulici – ANIMA A.B. (mat. č.26-12MZ-2024)
 7. Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce, pod garážou na Hviezdoslavovej ulici – Ing. Milan Skyva, František Skyva (mat. č.27-12MZ-2024)
 8. Žiadosť o odkúpenie pozemku na Žitavskom nábreží– Štefan Rafael (mat. č.28- 12MZ-2024)
 9. Schválenie investičného zámeru vybudovania odstavných a spevnených plôch – TONEX stavby s.r.o. (mat. č.29-12MZ-2024)
 10. Žiadosť o odkúpenie budovy vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce (nádvorie Župný dom) – MVDr. Dušan Nociar (mat. č.30-12MZ-2024)
 11. Žiadosť o odkúpenie pozemku so stavbou na ul. J. Kráľa vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – Jozef Petrovič (mat. č.31-12MZ-2024)
 12. Žiadosť Mgr. Martina Kociana o výpožičku priestorov vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce na skladovacie účely s časťou nádvoria – Župný dom. (mat. č.32-12MZ- 2024)
 13. Návrh Zmeny Rokovacieho poriadku komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Zlatých Moravciach Dodatkom č. 2 (mat. č.33-12MZ-2024)
 14. Návrh Zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach (mat. č.34-12MZ-2024)
 15. Správa o stave vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok Mesta Zlaté Moravce (mat. č.35-12MZ-2024)
 16. Informácia o organizačných zmenách (mat. č.36-12MZ-2024)
 17. Správa o činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2023 (mat. č.37- 12MZ-2024)
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Interpelácie poslancov
 21. Schválenie uznesenia
 22. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button