Aktuality

Zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 2. časť

poradna

Dňa 28. júna bolo prerokovaných 53 bodov programu, medzi ktorými nechýbali správy o plnení rozpočtu a hospodárení všetkých príspevkových organizácií a rovnako aj schválenie Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2011.

Podľa vypracovaného odborného stanoviska hlavného kontrolóra Ing. Michala Borkoviča, Mestský parlament schválil záverečný účet bez výhrad. Tento bol spracovaný v súlade so Zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. Zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z. n. p. , zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace právne normy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 tohto zákona, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti a finančné usporiadanie hospodárenia Mesta.

ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU

Finančné hospodárenie Mesta sa riadilo rozpočtom schváleným Mestským zastupiteľstvom dňa 24. marca 2011. V priebehu roka 2011 boli vykonané a schválené rozpočtové opatrenia spolu v troch úpravách rozpočtu.

Plnenie celkových príjmov Mesta za rok 2011 dosiahlo výšku 6 714 938 €  t.j. 85,92 % (o 1 100 163 € menej oproti schválenému rozpočtu).

Bežné príjmy boli nižšie o 243 663 € hlavne z dôvodu nenaplnenia daňových príjmov – daň z príjmov fyzických osôb /poukazovaná zo ŠR/ bola nižšia o 112 263 €. Výpadok príjmov však nastal aj z dôvodu nevyberania parkovného, neplatenia nájomného za bytové domy, ktoré zostalo v príjmoch m.p. Službyt a nižšieho výberu poplatkov za výherné automaty.

Kapitálové príjmy boli nižšie oproti rozpočtu o 496 135 € , plne z dôvodu nenaplnenia plánovaných príjmov z predaja budov, bytov a pozemkov.

Finančné operácie dosiahli objem 131 274 € a boli nižšie oproti rozpočtu o 360 365 € z dôvodu, že z RF Mesta bolo čerpaných menej finančných prostriedkov.

Čerpanie výdavkov celkom za rok 2011 dosiahlo výšku 6 666 273 €, t.j.85,30 % (o 1 148 828 € menej oproti schválenému rozpočtu).

Bežné výdavky boli čerpané o 405 681 € menej ako bol schválený rozpočet Mesta.

Kapitálové výdavky boli nižšie oproti rozpočtu o 741 530 €.

Nižšie naplnenie skutočných príjmov Mesta bolo v priebehu roka kompenzované nižším čerpaním výdavkov. Čerpanie výdavkov, či už bežných alebo kapitálových, nebolo prekročené v žiadnom zo 14-tich základných kapitol Programového rozpočtu Mesta.

Celkový prebytok rozpočtu Mesta v roku 2011 bol 142 199 €.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Celkový majetok Mesta k 31.12.2011 je 22 936 401 €.

Pohľadávky evidujeme vo výške 749 196 € a ich stav sa medziročne zvýšil o 3036 €.

Záväzky eviduje Mesto vo výške 2 372 271 € a ich stav sa medziročne znížil o 439 894 € (z toho – bankové úvery = 1 702 134 €, zábezpeka nájomníci Tekovská ul. = 287 252 €, Službyt m.p. 82 206 €). Záväzky Mesta sú v časovej postupnosti  realizované a zúčtované.

Poskytnuté dotácie:

V roku 2010 mesto  poskytlo zo svojho rozpočtu dotácie na kultúru a šport vo výške 57 183 €, z toho na šport 49 694 €, keď plán bol 120 000 €. Obec má obmedziť alebo zrušiť poskytovanie dotácií pri schodkovom finančnom hospodárení resp. pri nedostatku finančných zdrojov a podľa §7, ods.6 zákona č.583/2004 Z.z., poskytnutím dotácie nemožno zvýšiť celkový dlh obce. Mesto Zlaté Moravce v roku 2011 znížilo aj poskytovanie dotácií z rozpočtu oproti roku 2010 o 20 063 €.

PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Mesto Zlaté Moravce k 31.12.2011 má nesplatené bankové úvery v objeme 1 702 134,38  € (26,42 %) zo skutočných bežných príjmov za r.2010. Splátky úverov v r. 2011 boli vo výške 222 844 € (3,46 %). Tým je splnená podmienka §17 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy – max. 60 % -ný podiel úverového zaťaženia a 25%-ný podiel splátok, zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roku.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH  ORGANIZÁCIÍ

V pôsobnosti mesta je zriadených 6 príspevkových organizácií, ktorým bolo poskytnutých z rozpočtu mesta 1 378 348 € (o 1 433 852 € menej ako v roku 2010).

Mesto Zlaté Moravce má schválený Mestský rozpočet – základný impulz na riadne a efektívne hospodárenie

Programový rozpočet Mesta bol v tomto roku spracovaný prvý krát. Jeho spracovatelia na finančnom oddelení o ostatných odborných útvaroch MsÚ pristupovali k vyhotoveniu zodpovedne a s dostatočne odbornými znalosťami. Výsledný efekt a prínosy bude nutné a potrebné hodnotiť v priebehu celého roka, ako aj pri príprave návrhu rozpočtu na rok 2012. Rozpočet je spracovaný ako vyrovnaný, v súlade s už vyššie uvádzanými zákonnými opatreniami a Všeobecne záväznými nariadeniami Mesta a internými opatreniami. Bol pripravovaný trochu aj v časovom strese po voľbách do miestnej samosprávy, po dvojročnom rozpočtovom provizóriu.

No aj napriek tomu mala schvaľovaniu návrhu rozpočtu predchádzať širšia odborná diskusia. Absentovalo aj dôsledné prekonzultovanie rozpočtov mestských príspevkových organizácií, keď Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zníženie príspevkov Mesta bez analyzovania dopadov tohto kroku na ekonomiku a zabezpečovanie základnej činnosti podnikov a bez požiadavky na uskutočnenie aspoň následnej analýzy pri rozpracovaní ich rozpočtov. Pozitívne je, že Mesto Zlaté Moravce má schválený rozpočet. Jeho prijatím na zasadnutí MsZ dňa 24. marca 2011 bol daný základný impulz na riadne a efektívne hospodárenie.

(hlavný kontorlór Ing. Michal Borkovič)

Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce č. 5/2012 o rozpočtových pravidlách mesta, zmenu rozpočtu mesta na rok 2012, žiadosť o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektu ZŠ Pribinova z rozpočtu mesta. návrh na pridelenie dotácií na kultúru a šport pre občianske združenia, športové kluby a zväzy z rozpočtu mesta, návrh dodatku č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2011, o poskytovaní sociálnych služieb , o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, návrh zmluvy o budúcej nájomnej zmluve – ENERGOSTROJ Mochovce, s.r.o. a predloženie zmluvy o spolupráci pri výkone úloh Mestskej polície č. MsP/58/2012.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button