Školy

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

obed
poradna

Škola trochu inak 2013 na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Možno zatiaľ neprebádané jazyky, hory, krajiny, chemické prvky, životné problémy…

Ciele modernej školy sú formulované aj v Školskom vzdelávacom programe našej školy. Je to obsažný dokument, ktorý vychádza z troch hlavných princípov: vychovať vzdelaného človeka, ktorý bude schopný pracovať v tíme ľudí a zároveň bude pracovať na rozvoji svojej osobnosti. To sú tie tri základné kompetencie: kognitívne, intrapersonálne a interpersonálne.

Ale akékoľvek ciele zostanú len prázdnymi slovami, keď sa nenaplnia každodennou pedagogickou praxou na vyučovacích hodinách, v mimovyučovacích aktivitách žiakov, v spolupráci s rodičmi a ďalšími výchovnými a vzdelávacími inštitúciami.

Školský vzdelávací program Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach formuluje poslanie výchovy a vzdelávania takto: „Poslaním gymnázia je poskytnúť žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie – vyššie sekundárne.

www.zlatemoravce.infoVýchovná a vzdelávacia činnosť v našej škole je založená na dôvere v sily a schopnosti žiaka, na úcte k jeho osobnosti, na uznaní jeho hodnoty človeka, pri tom sa zdôrazňuje vlastná aktivita, sebahodnotenie, sebarealizácia žiaka. Učiteľ cieľavedome usmerňuje výučbu, uľahčuje a podporuje učenie sa žiakov. Poslaním našej školy je viesť študentov k tvorivému analyticko – kritickému mysleniu, slobodne vyjadrovať vlastný názor, naučiť ich pracovať v tímoch, zároveň rozvíjať ich schopnosti, vedomosti a zručnosti. Je dôležité, aby sa študenti naučili efektívne komunikovať medzi sebou a s pedagógmi, aby dokázali vytvárať medzi sebou priaznivé a tvorivé medziľudské vzťahy, aby sa naučili akceptovať druhých ľudí, vážiť si demokratické hodnoty, odsudzovať akékoľvek prejavy rasovej diskriminácie, intolerancie a antisemitizmu, aby chránili svoje zdravie a zdravie ostatných ľudí. Počas štúdia dochádza k formovaniu environmentálneho povedomia a zodpovednosti za živú a neživú prírodu, ktorá nás obklopuje. Dôležitou zložkou pedagogického princípu je výchova nášho študenta k zodpovednosti za svoju prácu, konanie, výchova k samostatnosti, k sebadôvere, aby absolvent nášho gymnázia bol pripravený pre univerzitné, vysokoškolské štúdium a pre rodinný, pracovný a mimopracovný aktívny život v spoločnosti, nielen v našej vlasti, ale aj v dnešnom globálnom svete.

Dennou pedagogickou aktivitou a vhodnou pozitívnou motiváciou, zavádzaním inovačných moderných vyučovacích metód, individuálnym prístupom vedieme žiakov v škole, aby každý dosiahol svoj malý, či veľký úspech, aby získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre vysokoškolské štúdium, aby bol pripravený vzdelávať sa celý život, aby sa dokázal v živote úspešne vyrovnať s rýchlymi zmenami v práci, v osobnom i spoločenskom živote.“

Akcie, ktoré pripravujú pedagógovia Gymnázia v Zlatých Moravciach v rámci Týždňa vedy a techniky, sa už stali súčasťou života našej školy. Práve modernizácia výučby, projektové, zážitkové vyučovanie, besedy s odborníkmi, exkurzie sme realizovali ako Školu trochu inak 12.11.2013.

www.zlatemoravce.info

Na prednáške „Neprebádané jazyky, národy, kultúry“ nám L. Timková a J. Tomašovský z organizácie Wycliffe Slovakia porozprávali o práci s jazykovými skupinami, ktoré nemajú písomnú formu jazyka. Žiaci sa dozvedeli, že zo 6877 súčasných jazykov je bez písma 1967. Obaja lektori absolvovali pobyty v Keni, Ghane a Nigérii, a preto ich rozprávanie o rozličných kultúrnych rozdieloch zaujalo všetkých poslucháčov, ktorí sa dozvedeli napríklad aj také zaujímavosti, prečo pozdrav trvá až štvrťhodinu, prečo je ľavá ruka nečistá alebo prečo muž kráča 3 metre pred rodinou. Duchovné posolstvo ich prednášky vnímali naši žiaci veľmi správne: žiadna kultúra nie je nadradená alebo podradná, je len iná a treba ju poznať a porozumieť jej.

Hovorí sa, že vidieť Neapol a zomrieť. A čo takto vidieť Paríž, Francúzsko? Aj keď zatiaľ iba prostredníctvom fotografií PaedDr. I. Meňharta, ktorý sa so svojimi zážitkami podelil s našimi žiakmi. Najskôr predstavil dominanty Paríža – Notre Dame, Panteón, Louvre, Saint Chapelle, Mont Martre, Musee d´Orsay, Rodinovo múzeum. Druhá časť bola venovaná gotickým katedrálam v Remeši, Amiens, Beauvais, Rouen, Chartres a kláštornému komplexu Mon Saint Michel. V poslednej časti sme žasli nad architektúrou zámkov na Seine – Chambord, Chenonceaux, Blois, Ambois a  záverečná časť bola venovaná krásam Bretónska. Tak snáď tieto skvosty kultúry uvidia aj naše oči a poznajú naše duše.

Fotografia priniesla divákom nezvyčajné dojmy, zážitky. Ale fotografia, to je aj učivo optiky, fyziky. Naši vyučujúci, Mgr. Ľ. Debnár a Mgr. P. Černo vysvetlili žiakom fyzikálny princíp vzniku obrazu, od najjednoduchšieho zariadenia camera obscura až po súčasné digitálne fotografické prístroje. Súčasťou ich prednášky bola aj výstavka historických fotoaparátov z rôznych období a ukážky fotografií od Niepcea až po Kállaya, ako autorov prvých až súčasných fotografií.

Pozvanie na besedu prijal aj poslanec NR SR, náš absolvent, Mgr. Marián Kéry. Besedovali s ním žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Aktuálnosť volieb do vyšších územných celkov priniesla aj niektoré otázky z publika. Žiaci videli, že učiť sa o legislatívnom procese z učebnice je iné, ako keď o týchto otázkach rozpráva poslanec NR SR.

Jednou z úloh našej školy je pripraviť žiakov aj na zvládanie problémových životných situácií. Preto sa cieľovou skupinou tejto aktivity stali naši najmladší žiaci: sekundani a kvartani. Zážitkovou formou si mohli vyskúšať, ako sa správať v týchto situáciách, na koho sa obrátiť, kde hľadať pomoc. Aktivity viedol PaedDr. Maczko zo zariadenia pre týrané deti „Slniečko“.

Mladším žiakom hrozí nebezpečenstvo šikanovania, týrania, ale starší, ktorí majú vodičské preukazy a možno niekedy viac odvahy ako rozvahy, by mali dbať o svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných v cestnej premávke. PhDr. Robert Kišš, hovorca spoločnosti Granvia Operation, a.s., hovoril so žiakmi III.A a III.B triedy o rýchlostnej ceste PR1BINA. Poukázal na jej prínos pre náš región z pohľadu zníženej dopravnej nehodovosti a zvýšenia jazdného komfortu. Filmová prezentácia zachytila výstavbu a dôležité úseky cesty. Nakoniec si žiaci odniesli aj bonus: informačné bulletiny, ktoré sa zaoberali najčastejšími príčinami nehôd na cestách.

www.zlatemoravce.infoRozprávanie o organizovaní a realizácii horolezeckých výprav bolo v našich geografických podmienkach zvláštnosťou. Lektor horolezectva, milovník hôr, prírody a organizátor skautských podujatí, Peter Kvaššay, hovoril nielen o prípravnej fáze výpravy, ale zdôraznil význam ľudských hodnôt, vlastností a osobnostných kvalít, ktoré potrebuje horolezec, ale aj každý človek, aby prekonával prekážky. Nezvyčajné rozprávanie bolo umocnené premietaním filmu z jeho výstupu na Mont Blanc a ďalším fotografickým materiálom.

Samozrejme, v našich aktivitách nemohli chýbať ani exaktné vedecké disciplíny. Naši vyučujúci informatiky uskutočnili školské kolo celoslovenskej súťaže iBobor, ktorej sa v našej škole zúčastnilo 72 študentov v kategóriách Senior (25), Junior (30), Kadet (8) a Benjamín (9). V tomto dni súťažili juniori, žiaci 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia a kvinty a sexty osemročného gymnázia. Zaujímavé úlohy z informatiky a logiky preverili hlavičky všetkých súťažiacich.

Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť…táto životná múdrosť platí aj pri chemických pokusoch. Doktorandi z Katedry didaktiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave – Mgr. Vladimír Gašparík a Mgr. Janka Cibulková ukázali našim žiakom zaujímavé a efektné pokusy, pri ktorých sa neraz na tvári zjavil údiv a v očiach iskierka radosti a nadšenia, hlavne keď mohli byť priamymi aktérmi pokusu. Veď aj láska je chémia.

Súčasťou tohto projektu sú aj exkurzie. Blízke Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch so svojím parkom je najlepším učiteľom environmentálnej výchovy. Naši žiaci navštívili tento krásny kúsok nášho okresu, aby sa dozvedeli o histórii tohto objektu, získali nové vedomosti o inváznych rastlinách a inváznych živočíchoch. Ak u niektorých žiakov uvidíte v najbližších dňoch perá s logom arboréta, tak budete vedieť, že práve oni sa zúčastnili tejto zaujímavej exkurzie.

Vzdelaný človek by si mal bez väčších problémov vedieť peniaze zarobiť, ale hlavne mal by vedieť s nimi racionálne pracovať. A to s tými reálnymi, aj s tými požičanými. Preto výchova finančnej gramotnosti je jednou z dôležitých výchovných úloh školy. O týchto otázkach besedoval so žiakmi náš bývalý študent, dnes už absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave, odbor manažérska matematika, Mgr. Tomáš Kováč, ktorý sa  pokúsil veku primeranou formou objasniť študentom pojem finančná gramotnosť, finančné zabezpečenie seba a svojej rodiny, aktívne vystupovanie na trhu finančných produktov a služieb, riziká na finančnom trhu, sporenie a investovanie, poistenie, plánovanie toku peňazí a hospodárenie s nimi v každodenných životných situáciách. Aj keď mnohým sa pravdepodobne riešenie týchto finančných otázok zdalo predčasné, pri poslednej vete: „Čím skôr vyštartujem, tým skôr som v cieli,“ možno aj zneisteli a to by mohol byť správny krok k správnym začiatkom. V jeden deň sa v našej škole stretlo množstvo významných osobností. Ich rozprávania boli určite pre našich žiakov neobyčajnými, ukázali svoje cesty života, svoje sny a spôsoby ich naplnenia. Tento deň nebol virtuálnou realitou, ktorú by sme mohli lajkovať, ale to bolo stretnutie životných skúseností, vedomostí, zrelosti s mladšími kolegami, budúcimi partnermi.

PaedDr. Anna Rosenbergová


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button