AktualityKomerčné článkyVoľby 2016

Čo sa za môjho pôsobenia urobilo a na čo som hrdý

obed
poradna

Na moje plecia sa zosypalo množstvo neriešených vecí za niekoľko rokov, dlho pretrvávajúcich problémov a havarijných stavov. Až s mojim príchodom sa obnovili zasadnutia Mestských zastupiteľstiev, až mojim nástupom sa začali čerpať eurofondy a až s mojim príchodom sa otvorili brány komunikácie s verejnosťou. Chátrajúce budovy sa postupne začali opravovať a mesto ožilo novými kultúrnymi podujatiami. Tu je zopár dobrých vecí, ktoré sa urobili počas môjho pôsobenia:

 • Otvorenie brán komunikácie s médiami, vznik webového portálu zlatemoravce.info, sfunkčnenie oficiálnej stránky zlatemoravce.eu, nový dizajn Tekovských novín
 • Vytvorenie spevnených plôch na parkovanie
 • Vytvorenie prírodnej telocvične vo veľkom parku a likvidácia jeho oplotenia
 • Sprístupnenie a revitalizácia detského dopravného ihriska, výučba dopravných pravidiel cestnej premávky, nové bicykle
 • Nové odrážadlá, množstvo hračiek po niekoľkých rokoch do materských škôl
 • Zakúpenie nových zberných nádob, smetiarskeho auta, multifunkčného nakladača
 • Skrášlenie prostredia kvetinovou výzdobou v stĺpových kvetináčoch v centre mesta a výsadba kríčkových ruží
 • Osadenie spomaľovacích prahov na cesty, červených priechodov pre chodcov a množstvo vodorovných, ako aj zvislých dopravných značení
 • Vybudovanie hokejbalového ihriska
 • Osvetlenie Materskej škôlky na Kalinčiakovej ulici solárnymi panelmi
 • Obnovenie Turistického chodníka
 • Bezplatné pripojenie na internet v centre mesta, dnes už nefunkčné
 • Pravidelné bezpečnostné prednášky pre všetky vekové kategórie, prevažne pre seniorov
 • Zakúpenie „papúč“ za zlé parkovanie
 • Vznik telefónnej linky Mestskej polície 159
 • Uzavretie dohody o výstavbe nákupného centra Kaufland
 • Rozšírenie + obsluha bezpečnostného kamerového systému – projekt chránenej dielne
 • Nové zbrane, vysielačky, pracovné uniformy a auto Mestskej polície
 • Zakúpenie 4 meračov rýchlosti na vstupe do mesta
 • Zabezpečenie zákazu prejazdu nákladných motorových vozidiel cez mestskú časť Chyzerovce
 • Projekt EÚ – Certifikované vzdelávanie seniorov
 • Projekt Komunitnej a Terénnej sociálnej práce
 • Náramky prvej pomoci – monitorovací systém na privolanie pomoci pre starších občanov
 • Odplotenie bytového domu na Ul. 1. mája, ktorým sa zabránilo niekoľkoročnému konfliktu so susednou neprispôsobivou komunitou
 • Úprava vonkajšieho priestranstva za kultúrnym domom v Chyzerovciach
 • Kultúrne podujatia: Primátorské zabíjačky, Trojkráľový punč, Slávnosti pri príležitosti odovzdávania rôznych ocenení – najlepší učitelia, žiaci, športovci, On line prenosy z hokejových zápasov na amfiteátri a Námestí A. Hlinku, Oslavy Medzinárodného dňa žien, matiek, detí, Veľké rockové festivaly na amfiteátri, Príchod kamiónu Coca cola do nášho mesta, Ironbull Cup 2013, Zlatomoravecké jarmoky, Veľké oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste, Slávnostná akadémia pri príležitosti 900: výročia spojená s odovzdávaním ocenení významným osobnostiam mesta, Významný pamätný deň pre židovských spoluobčanov + odhalenie pamätnej tabule za zásluhy, Pietne spomienky pri pamätníku padlých hrdinov, Sprostredkovanie stretnutí s profesorom Hričovským + krst jeho knihy (stal som sa jej krstným otcom), Farmárske trhy na námestí, Čaje o piatej, Pivný festival, Spoluúčasť na volejbalových, futsalových, futbalových, hokejbalových a tenisových turnajoch o Pohár primátora, Okresné súťaže mladých zdravotníkov, Primátorské kvapky krvi, Aktívna účasť pri verejných zbierkach Unicef, Krst knihy „V tieni Kierkergaarda“ s účasťou významných svetových osobností, Medzinárodná konferencia o bezpečnosti IBSSA, Udržiavanie družobných stretnutí s mestom Bučovice, Participácia na projekte EÚ družobného mesta Sierpc – Poľsko a množstvo iných aktivít a podujatí so spoluúčasťou a podporou Mesta Zlaté Moravce.

 

Môj dar – Detský kútik na Dopravné ihrisko

www.zlatemoravce.info

Investičné akcie Mesta za roky 2011 – 2014:

 • Riešenie havarijného stavu strechy a jej rekonštrukcia v Materskej škole na Slnečnej ulici
 • Úprava kanalizačných poklopov na Ul. 1. mája
 • Komplexná rekoštrukcia Murgašovej ulice
 • Obstarávanie nového Územného plánu Mesta Zlaté Moravce
 • Inžiniering a projektová dokumentácia pre výstavbu obytného komplexu „Štvorlístok“ na U. 1. mája
 • Vysporiadanie a zazmluvnenie odberov vody pre Mestskú časť Prílepy
 • Realizácia novej vodovodnej prípojky pre záhradkárov – lokalita Remanancie – Horné vinice
 • Amfiteáter – zemné práce pre identifikáciu kanalizácie
 • Spevnenie prístupovej cesty k Tekovskej bytovke
 • Rekonštrukcia strechy, šatní a technológie na zimnom štadióne
 • Rekonštrukcia mestského kúpaliska
 • Výmena podlahovej krytiny v Základnej škole na Robotníckej ulici
 • Výmena kotla ústredného kúrenia v Materskej škole na Slnečnej ulici
 • Odstránenie stavby a úprava priestorov vnútorného dvora Župného domu
 • Osadenie zábradlia pri Základnej škole na Mojmírovej ulici
 • Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov v rámci mesta
 • Oprava a údržba mestských komunikácii a chodníkov v meste
 • Výmena a doplnenie vodorovného a zvislého značenia na území mesta a jeho častí
 • Oprava podlahy budovy MsÚ
 • Dokončenie rekonštrukcie Námestia A. Hlinku + po ôsmych rokoch jeho kolaudácia
 • Rekonštrukcia vnútornej kanalizácie na Kalinčiakovej ul. č. 12
 • Rozšírenie plynofikácie – Strojnotechnologické vybavenie kotolne, Plynoištalácia – MŠ na Žitavskom nábreží
 • Vyhotovenie projektu „Regionálny Zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko – podpora separovaného zberu
 • Rekonštrukcia multifunkčného ihriska na nohejbal
 • Oprava strešnej krytiny na Dome smútku v Prílepoch
 • Rozšírenie vozovky na parkovanie – Ul. M. Benku + VO na Ul. S. Chalupku
 • Denné centrum – stavebné úpravy
 • Výmena plastových okien a dverí v MŠ na Kalinčiakovej ulici
 • Výmena plastových dverí a okien v MŠ na Žitavskom nábreží
 • Rekonštrukčné práce sociálnych zariadení na Daňovom úrade
 • Zmena organizácie dopravy na mestskej komunikácii Kalinčiakova, Brezová, Školská a Hviezdoslavova v súvislosti so zavedením jednosmernej premávky na uvedených komunikáciách s využitím plôch pre parkovanie motorových vozidiel
 • Oprava strechy na budove SOV (Kocka) na Duklianskej ulici + dodávka a montáž bleskozvodov + stavebné vysprávky
 • Oprava teplovodného potrubia  na budove SOV
 • Odstránenie zatekania strechy na budove Centrum Žitava
 • Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny pre bezbariérový prístup v ZŠ na Pribinovej ulici
 • Prečistenie vnútornej kanalizácie, výmena zdravotechniky, výmena dlažby a obkladov, nové nátery a výmena svietidiel
 • Rekonštrikcia zemného rigolu – Prílepy, Nová ul.
 • Oprava strechy (kuchyňa a kotolňa) v MŠ na Slnečnej ulici
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení na amfiteátri
 • Úprava križovatiek ciest II/511, III/1110 a Ul. 1. mája (pri MsÚ) – odovzdanie PD a doplnenie podkladov pre Úrad NSK pre budúcu výstavbu
 • Rekonštrukcia chodníka na Prílepskej ulici
 • Okamžité posúdenie a odstránenie zatekania strechy – stará budova kina Tekov
 • Rekonštrukcia komína a vnútornej kanalizácie v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici
 • Rekonštrukcia kotolne v budove Autoservisu na Viničnej ul.
 • Sanácia budovy v areáli Nemocnice
 • Chodník a jeho osvetlenie pre obyvateľov z UL. Potočná
 • Oplotenie ihriska pri Centre voľného času
 • Oplotenie malého parku na Ul. Spojovacia
 • Príprava projektovej dokumentácie na Ul. Dobšinského pre budúcu realizáciu chodníka
 • Výškopisné a polohopisné zameranie ulíc 1. mája, Sládkovičova, Prílepská pre určenie vecného bremena k realizácii okružnej križovatky pri Mestskom úrade
 • Spracovanie statického posúdenia + Rekonštrukcia komínov na Ul. 1. mája 54-56
 • Spracovanie projektovej dokumentácie + požiadavka na zabezpečenie investícii na zlepšenie tepelno-technických vlastností Základnej školy na Robotníckej ulici
 • Zabezpečenie zásobovanie pitnou vodou Martinský breh
 • Rekonštrukcia vstupnej a spojovacej chodby s výmenou okien v Materskej škole na Žitavskom nábreží
 • Stavebná úprava strechy Domu smútku na miestnom cintoríne v Chyzerovciach
 • Stavebná úprava strechy T18 – Telocvičňa – Továrenská ul.
 • Vytýčenie trasy budúceho obchvatu Zlatých Moraviec v novom Územnom pláne mesta
 • Vytýčenie a zabezpečenie zápisu vecného bremena do katastra – inžinierske siete + pozemky OK pri Mestskom úrade
 • Riešenie havarijného stavu vstupných prístreškov v Základnej škole na Mojmírovej ulici

Investičné akcie Mesta bez použitia finančných prostriedkov:

 • Zabezpečenie kompletnej dezinfekcie mesta a mestských častí po celé 4 roky
 • Organizovanie petície na ďalšie zazmluvnenie zdravotníckych výkonov so VšZP v nemocnici
 • Úspešné aktivity pre zachovanie jestvujúceho stavu na križovatke pri reštaurácii Faro na Beňadickej ceste
 • Výstavba a odovzdanie do užívania stavby Hypermarket Tesco
 • Spevnenie prístupovej komunikácie – lokalita Horný majer
 • Výmena a obnova dopravného značenia na nechránených železničných priecestiach v rámci k. ú. ZM
 • Vyčistenie toku v Mestskej časti Prílepy (Širočina)
 • Prístavba stolnotenisovej haly + inžiniering po stavebné povolenie
 • Vyčistenie Hostianskeho potoka na Priemyselnej ulici
 • Spolupráca na realizácii obojsmernej cestnej komunikácie pri nákupnom centre Coop Jednota
 • Vybudovanie vodovodnej prípojky do vrátnice + vybudovanie odbočky prípojky na Skládke TKO
 • Dobudovanie kanalizácie na Vajanského ulici
 • Odstránenie komína bytového domu Hviezdoslavova ul.
 • Zvýšenie ľavej strany ramena Hostianskeho potoka pre zabránenie záplav Ul. Priemyselná a jej prevádzok
 • Spolupráca pri realizácii okružnej križovatky so spoločnosťou Ardis
 • Spolupráca pri realizácii železničného priecestia na Ul. Hviezdoslavova – Martinský breh
 • Príprava PD + stavebného povolenia na realizáciu kruhového objazdu na Ul. 1. mája – Duklianska ul. (zabezpečovanie vecných bremien)
 • Zabezpečenie rozšírenia miestnej komunikácie na Ul. Robotnícka + Vybudovanie chodníka (zhotoví vlastník susedného pozemku)

Moje plány do budúcna:

 • Pokračovať v programoch zvyšujúcich bezpečnosť občanov
 • Po zrealizovaní novej kruhovej križovatky pokračovať v prípravách a výstavbe dvoch ďalších kruhových križovatiek (pri MsÚ a hasičoch), ktorých projekty už k dispozícií sú a ktoré uzavrú systém plynulej a bezpečnej dopravy v meste
 • Ďalej rozširovať aktívny kamerový systém do celého mesta a jeho prímestských častí
 • Začať s prípravou výstavby bytových domov
 • Naďalej organizovať kultúrne podujatia pre ľudí všetkých vekových kategórií
 • Naši aktívni seniori si zaslúžia dôstojnejšie priestory
 • Viac detských ihrísk a oddychových zón
 • Byť aj naďalej nápomocný pri dobudovaní hokejbalového ihriska a vyčleniť priestory pre iné športové aktivity
 • Sfunkčniť projektové oddelenie a dať mu svoju vážnosť pre plnenie zodpovedných úloh
 • Pokračovať v rozpracovaných projektoch, sledovať výzvy a zapájať sa do nových projektov
 • Postupne pokračovať v opravách mestského majetku – budov, cestných komunikácii a chodníkov
 • Tekovské noviny do všetkých domácností bez navýšenia rozpočtu a naspäť ich pracovníkov
 • Prikúpiť nové zberné nádoby a koše na kolieskach pre lepšiu manipuláciu a riešiť odpadové koše pre našich štvornohých priateľov
 • V Chyzerovciach dobudovať priestranstvo za kultúrnym domom s doplnením detského ihriska a zastrešením vonkajšieho pódia
 • V Prílepoch skultúrniť priestor v parku s preliezačkami
 • Naďalej citlivo a ľudsky spolupracovať s občanmi a čerpať z ich nápadov a potrieb

Ing. Peter Lednár, CSc.


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button