AktualityPoslanci

Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

trojkoncert
poradna

 

Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2017 o 16:00 hod. v kultúrnom dome v Prílepoch.

Program:

 • 1. Otvorenie a procedurálne veci
 • 2. Určenie zapisovateťky
 • 3. Určenie overovateľov zápisnice
 • 4. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 5. Schválenie návrhovej komisie
 • 6. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č.l-28MZ-2017)
 • 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10. Vystúpenia občanov
 • 11. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č../2017 o prenájme bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce nadobudnutých s podporou štátu (mat. č.2-28MZ-2017) 
 • 12. Návrh VZN Mesta Zlaté Moravce č. . ./2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Zlaté Moravce (mat. č.3-28MZ-20I 7)
 • 13. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k VZN Mesta Zlaté Moravce č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp zo dňa 25.04.2013 (mat. č.4-28MZ-2017)
 • 14. Návrh na schválenie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy medzi Mestom Zlaté Moravce a NSK (mat. č.5-28MZ-2017)
 • 15. Návrh na schválenie Investičného zámeru „ Výstavba parkoviska pri dome služieb na ul. SNP” (mat. č.6-28MZ-2017)
 • 16. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 16/2017 (mat. č.7-28MZ-2017)
 • 17. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské stredisko kultúry a športu p. o. Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (mat. č.8-28MZ- 2017)
 • 18. Návrh na zvýšenie príspevku z rozpočtu zriaďovateľa pre príspevkovú organizáciu Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 17/2017 (mat. č.9-28MZ-2017)  
 • 19. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (mat. č.10-28MZ-2017)
 • 20. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Službyt Zlaté Moravce, mestský podnik na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 2/20 I7 (mat. č.ll-28MZ-2017)
 • 21. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkovej organizácie Technických služieb mesta Zlaté Moravce na rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 1/2017 (mat. č.12-28MZ-2017)
 • 22. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 7 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2017 (mat. č.l 3-28MZ-2017)
 • 23. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 20I7 vrátane programov apodprogramov rozpočtovým opatrením č. 14/2017 (mat. č.14-28MZ-2017)
 • 24. Návrh na financovanie investičnej akcie “Skládka KO Zlaté Moravce – I. etapa, uzatvorenie a rekultivácia” a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 18/2017 (mat. č.15-28MZ-2017)
 • 25. Návrh na spolufinancovanie projektov “Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce” a “Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce” a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 19/2017 (mat. č.16-28MZ-2017)
 • 26. Návrh na predloženie žiadosti o dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republíky v Programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 na projekt ,,Podpora športu v meste Zlaté Moravce” v rámci podprogramov: 1-Výstavba multifunkčných ihrísk, 2-Výstavba detských ihrísk, 4-Nákup športovej výbavy (mat.č.17-28MZ-2017)
 • 27. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt „Obstaranie záhradných kompostérov pre domácnosti v meste Zlaté Moravce (mat. č.18-28MZ-2017)
 • 28. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Miestna občianska poriadková služba v meste Zlaté Moravce·’ (mat. č.l9-28MZ-2017)
 • 29. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje na projekt „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce (mat. č.20-28MZ-2017)
 • 30. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2017 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 15/2017 (mat. č.21-28MZ-2017)
 • 31. Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 201 7 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2017 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č.22-28MZ-2017)
 • 32. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Technických služieb mesta Zlaté Moravce (mat. č.23-28MZ-2017)
 • 33. Návrh na vyradenie majetku mesta v obstarávaní z dôvodu zmarených investícií (mat. č.24 -28MZ-2017)
 • 34. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve na odpredaj hnuteľného majetku Nemocnici Zlaté Moravce, a. s. (mat. č.25-28MZ-2017)
 • 35. Návrh na opravu Uznesenia č. 604/2017 zo dňa 27.04.2017 k Individuálnej výročnej správe Mesta Zlaté Moravce za rok 2016 (mat. č.26-28MZ-2017)
 • 36. Návrh na poskytovanie členského príspevku pre Požitavskú futbalovú akadémiu FC ViOn, združenie, ul. Továrenská 64, Zlaté Moravce (mat. č.27-28MZ-2017)
 • 37. Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3317/17846/2016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.28-28MZ- 2017)
 • 38. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.11.2011 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.29-28MZ-2017)
 • 39. Návrh doplnku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Zlaté Moravce (mat. č.30-28MZ-2017)
 • 40. Návrh na schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce -časť pozemku v k.ú. Kopanice v obci Hodruša-Hámre pre pána Jozefa Víglašského – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.31-28MZ-2017)
 • 41. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov zámennou zmluvou medzi Mestom Zlaté Moravce a spoluvlastníkmi Zuzana Mauer, MUDr. Juraj Šváč a Ing. Martin Šváč z dôvodu hodného osobitného zreteľa, potrebných pre výstavbu rozšírenia cintorína (mat. č.32-28MZ-2017)
 • 42. Návrh na schválenie spôsobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlaté Moravce a Veronikou Sekretárovou-RONNY zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.33-28MZ-2017)
 • 43. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – častí pozemkov na Družstevnej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Mgr. Ladislava Šinku a Mgr. Janu Šinkovú – z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.34-28MZ-2017)
 • 44. Návrh spoločnosti STARS, s.r.o. na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie pozemkov Mestom Zlaté Moravce pod budúcou komunikáciou a osvetlením projektu „ IBV – Mlynský potok – Zlaté Moravce II. etapa” (mat. č.35-28MZ-2017)
 • 45. Návrh spoločnosti STARS, s.r.o. na uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie stavieb S0-02 Miestne komunikácie a S0-08 Verejné osvetlenie Mestom Zlaté Moravce podľa projektu „ IBV – Mlynský potok – Zlaté Moravce II. etapa” (mat. č.36-28MZ-2017)
 • 46. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 30 na Tekovskej ulici č. 53, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku manželom Fejfárovým z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.37-28MZ-2017)
 • 47. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Mesta Zlaté Moravce na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – pozemky a stavby v súčasnosti využívané na podnikateľské účely na Viničnej ulici č. 1 v Zlatých Moravciach – v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č.38- 28MZ-2017)
 • 48. Návrh na schválenie prenájmu nebytového priestoru v k. ú. Prílepy pre spoločnosť SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.39-28MZ- 20I7)
 • 49. Návrh na schválenie prenájmu pozemku pre SVB 1. mája 37 a 39 v Zlatých Moravciach z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č.40-28MZ-2017)
 • 50. Návrh na schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na preložku verejnej kanalizácie na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach (mat. č.41-28MZ-20I7)
 • 51. Návrh na schválenie zloženia VMČ Chyzerovce (mat. č.42-28MZ-2017)
 • 52. Informácia o verejnom zhromaždení obyvateľov Mesta Zlaté Moravce (mat. č.43- 28MZ-20 l 7)
 • 53. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za l.polrok 2017 (mat. č.44-28MZ-2017)
 • 54. Rôzne
 • 55. Diskusia
 • 56. Interpelácie poslancov
 • 57. Schválenie uznesenia
 • 58. Záver

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button