Neprehliadnite aktuálne články

Záznam z 11. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

Video záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutočnilo dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 15.00 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach

Program: 

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 5. Určenie zapisovateľky a skrutátora
 6. Určenie overovateľov zápisnice
 7. Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-11MZ-2020)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vystúpenie obyvateľov mesta
 11. Návrh Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Zlaté Moravce č. …….. /2020 o určení názvu ulíc v meste Zlaté Moravce (mat. č. 2-11MZ-2020)
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ….. /2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č. 3-11MZ-2020)
 13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ….. /2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Zlaté Moravce č. 5/2019 o výške príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zlaté Moravce (mat. č. 4 -11MZ- 2020)
 14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Zlaté Moravce č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Zlaté Moravce (mat. č. 5 -11MZ-2020)
 15. Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5/2020 (mat. č. 6 -11MZ-2020)
 16. Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 6/2020 (mat. č. 7 -11MZ-2020)
 17. Návrh na viazanie rozpočtových prostriedkov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 7/2020 (mat. č. 8 -11MZ-2020)
 18. Návrh na zvýšenie úverového rámca kontokorentného úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 8/2020 (mat. č. 9 -11MZ-2020)
 19. Návrh na financovanie investičných akcií mesta a spolufinancovanie projektov z fondov EÚ z prevzatého úveru a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce rozpočtovým opatrením č. 9/2020 (mat. č. 10 -11MZ-2020)
 20. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ Zlaté Moravce“ do správy rozpočtovej organizácie mesta Základná umelecká škola, Janka Kráľa č. 4, Zlaté Moravce (mat. č. 11 -11MZ-2020)
 21. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Verejné osvetlenie IBV Mlynský potok II. etapa“ do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č. 12 -11MZ-2020)
 22. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) na projekt : „Vodozádržné opatrenia v meste Zlaté Moravce II. – časť Nemocnica.“ (mat. č. 13 -11MZ-2020)
 23. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu na projekt „Moderné technológie v meste Zlaté Moravce„ (mat. č. 14 -11MZ-2020)
 24. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania a zabezpečenie procesu verejného obstarávania k predmetu zákazky : “Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 15 -11MZ-2020)
 25. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania a zabezpečenie procesu verejného obstarávania k predmetu zákazky : „Obnova a rekonštrukcia Kaštieľa Migazziovcov v Zlatých Moravciach“ (mat. č. 16 -11MZ-2020)
 26. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na „Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región“ a „Stravné a darčekové poukážky“ (mat. č. 17 -11MZ-2020)
 27. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania na výstavbu “Prílepy – Kanalizácia” (mat. č. 18 -11MZ-2020)
 28. Návrh na schválenie strategického dokumentu – Koncepcia rozvoja športu mesta Zlaté Moravce na roky 2020-2025 (mat. č. 19 -11MZ-2020)
 29. Návrh na schválenie zmluvy o dielo na predmet zákazky „Miestna komunikácia na Družstevnej ulici“ (mat. č. 20 -11MZ-2020)
 30. Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce a návrh na vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 21 -11MZ-2020)
 31. Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 44 (F5) na Tekovskej ulici č. 55 v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Mgr. Juraja Vargu z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 22 -11MZ-2020)
 32. Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 27 (E1) na Tekovskej ulici č. 53 v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku pre Máriu Hudecovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 23 -11MZ-2020)
 33. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Pavla Kolárika v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 24 -11MZ-2020)
 34. Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre Emila Solčianského v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 25 -11MZ-2020)
 35. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemkov na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach pre manželov Valkovičových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 26 -11MZ- 2020)
 36. Návrh na schválenie spôsobu prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Štrbových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 27 -11MZ-2020)
 37. Návrh Mesta Zlaté Moravce na schválenie odkúpenia nehnuteľností na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach vo vlastníctve pána Ladislava Fila (mat. č. 28 -11MZ-2020)
 38. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Mestom Zlaté Moravce a spoločnosťou DIAZ s.r.o. pre časť stavebných objektov SO 02 a SO 03 potrebných k stavebnému konaniu (mat. č. 29 -11MZ-2020)
 39. Návrh na schválenie zmeny nájomcu zo Stanislav Ivan na Motoklub ZUBOR, o.z. v nájomných zmluvách o užívaní časti fasády, o nájme pozemku a o nájme nebytových priestorov na Viničnej č.1 v Zlatých Moravciach, z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 30 -11MZ-2020)
 40. Návrh na schválenie predĺženia lehoty na zaplatenie dlžnej sumy spoločnosťou TERRA BONA SK, s.r.o. prevzatej po TERRA BONA, o.z (mat. č. 31 -11MZ-2020)
 41. Návrh na schválenie predĺženia prenájmu nebytových priestorov na Staničnej ulici pre Juraja Ďatka z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 32 -11MZ-2020)
 42. Návrh na schválenie prenájmu pozemku na Továrenskej ulici pre Ing. Ivana Rubaninského z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 33 -11MZ-2020)
 43. Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku na nádvorí Župného domu a nebytového priestoru v Župnom dome pre Mgr. Martina Kociana z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34 -11MZ-2020)
 44. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2019 (mat. č. 35 -11MZ-2020)
 45. Rôzne
 46. Diskusia
 47. Interpelácie poslancov
 48. Schválenie uznesenia
 49. Záver
 

Neprehliadnite

Okolo Slovenska 4. etapa – 19. septembra: Topoľčianky – Skalica

Záverečná etapa by už nemala priniesť prekvapujúce zvraty. Pôjde sa v nižšej nadmorskej výške v …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.