Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach.

Program:

 • 1.        Otvorenie a procedurálne veci
 • 2.        Informácia o účasti poslancov na zasadnutí
 • 3.        Schválenie návrhovej komisie
 • 4.        Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
 • 5.        Určenie zapisovateľky a skrutátora
 • 6.        Určenie overovateľov zápisnice
 • 7.        Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
 • 8.        Kontrola plnenia uznesení (mat. č. 1-12MZ-2020)
 • 9.        Odpovede na interpelácie poslancov
 • 10.      Vystúpenie obyvateľov mesta
 • 11.      Návrh na  schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č. ……/2020 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce (mat. č. 2-12MZ-2020)
 • 12.      Návrh Záverečného účtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2019 (mat. č. 3-12MZ-2020)
 • 13.      Návrh na zmenu Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 11/2020 (mat. č. 4-12MZ-2020)
 • 14.      Návrh na použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta na krytie bežných výdavkov a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 10/2020 (mat. č. 5-12MZ-2020)
 • 15.      Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zlaté Moravce č …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce na rok 2020 v znení neskorších zmien a doplnkov (mat. č. 6-12MZ-2020)
 • 16.      Návrh na zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 12/2020 (mat. č. 7-12MZ-2020)
 • 17.      Návrh na prevzatie investičného úveru na financovanie investičných akcií mesta schválených mestským zastupiteľstvom a na spolufinancovanie projektov z EÚ fondov a dotácií zo ŠR a návrh na zmenu Rozpočtu Mesta na rok 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 13/2020 (mat. č. 8-12MZ-2020)
 • 18.      Návrh na schválenie odkladu splátok vyplývajúcich z Dohody o zmene splatnosti záväzkov č. 1727/CC/16 zo dňa 19.12.2016 a Dohody o zmene splatnosti záväzkov č. 108/CC/17 zo dňa 19.02.2017 podľa nového splátkového kalendára (mat. č. 9-12MZ-2020)
 • 19.      Návrh na zmenu záväzných ukazovateľov v Rozpočte Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 vrátane programov a podprogramov a návrh na zmenu rozpočtov v rozpočtových organizáciách mesta na rok 2020 (mat. č. 10-12MZ-2020)
 • 20.      Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce za rok 2019 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 32/2019 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 11-12MZ-2020)
 • 21.      Informácia o zmene Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce v roku 2020 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3/2020 na základe účelovo určených finančných prostriedkov (mat. č. 12-12MZ-2020)
 • 22.      Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta „Rozšírenie verejného osvetlenia v Zlatých Moravciach“ zo správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce, Bernolákova 59, Zlaté Moravce (mat. č. 13-12MZ-2020)
 • 23.      Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta: Telocvičňa, s. č. 3134, postavená na pozemku parcely C-KN č. 3407/5,  zapísaná v  LV č. 4261 v k. ú. Zlaté Moravce  zo správy príspevkovej Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku č. 1, Zlaté Moravce (mat. č. 14-12MZ-2020)
 • 24.      NávrhVZN Mesta Zlaté Moravce č.    …/2020, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu mesta Zlaté Moravce podľa jeho zmien a doplnkov č.9 (mat. č. 15-12MZ-2020)
 • 25.      Návrh na  schválenie podmienok výberového konania na funkciu riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Zlaté Moravce (mat. č. 16-12MZ-2020)
 • 26.      Návrh na  schválenie  Zmluvy o dodávke a odbere tepla na ÚK, TÚV a studenej vody potrebnej na prípravu TÚV (mat. č. 17-12MZ-2020)
 • 27.      Návrh na  schválenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy so spol. VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. (mat. č. 18-12MZ-2020)
 • 28.      Návrh na predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v rámci Výzvy Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na projekt ,, Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ (mat. č. 19-12MZ-2020)
 • 29.      Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekt ,, Zlepšenie bývania v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 20-12MZ-2020)
 • 30.      Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s výzvou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na projekt: ,,Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 21-12MZ-2020)
 • 31.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Moderné technológie v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 22-12MZ-2020)
 • 32.      Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranú na zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy na projekt „Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 23-12MZ-2020)
 • 33.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Vodozádržné opatrenia III. v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 24-12MZ-2020)
 • 34.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Denný stacionár v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 25-12MZ-2020)
 • 35.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Dodanie elektrickej energie pre Mesto Zlaté Moravce“ (mat. č. 26-12MZ-2020)
 • 36.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Zavedenie opatrení podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, zavedenie opatrení podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a na poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti“ (mat. č. 27-12MZ-2020)
 • 37.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Audítorske služby pre mesto Zlaté Moravce a zriadené organizácie v rámci konsolidovaného celku“ (mat. č. 28-12MZ-2020)
 • 38.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 29-12MZ-2020)
 • 39.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Poskytovanie telekomunikačných služieb“ (mat. č. 30-12MZ-2020)
 • 40.      Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania „Poskytovanie poistných služieb“ (mat. č. 31-12MZ-2020)
 • 41.      Návrh o ukončenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.Z311071T283 výpoveďou na projekt: ,,Wifi v meste Zlaté Moravce“ (mat. č. 32-12MZ-2020)
 • 42.      Návrh na schválenie spôsobu prevodu mestského bytu č. 32 (E4)  na Tekovskej ulici č. 53 v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku  pre Juraja Komlošiho z dôvodu hodného osobitného zreteľa(mat. č. 33-12MZ-2020)
 • 43.      Návrh na schválenie prevodu mestského bytu č. 27 (E1)  na Tekovskej ulici č. 53 v Zlatých Moravciach, podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku  pre Máriu Hudecovú z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 34-12MZ-2020)
 • 44.      Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží   za   majerom v  Zlatých   Moravciach   pre   Jozefa Mientusa  v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 35-12MZ-2020)
 • 45.      Návrh na schválenie prevodu mestského pozemku v k. ú. Zlaté Moravce pod garážou na Nábreží   za   majerom v  Zlatých   Moravciach   pre   Emíliu Hudecovú  v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (mat. č. 36-12MZ-2020)
 • 46.      Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce – pozemku na Nábreží za majerom v Zlatých Moravciach pre manželov Štrbových z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 37-12MZ-2020)
 • 47.      Návrh Mesta Zlaté Moravce a spoločnosti SATAS spol. s r.o. o zrušenie spoluvlastníctva a  schválenie reálneho rozdelenia  nehnuteľností na Ulici Do Remanancií v Zlatých Moravciach (mat. č. 38-12MZ-2020)
 • 48.      Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku na Továrenskej ulici pre spoločnosť PEKNÝ DEŇ, s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 39-12MZ-2020)
 • 49.      Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 40-12MZ-2020)
 • 50.      Návrh na schválenie zmeny splatnosti nájomného pre Teplárne ZM s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa (mat. č. 41-12MZ-2020)
 • 51.      Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Zlaté Moravce  č. …/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zlaté Moravce  č. 3/2015 o miestnych  daniach  na  území  mesta  Zlaté Moravce (mat. č. 42-12MZ-2020)
 • 52.      Návrh na schválenie prevodu nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  (mat. č. 43-12MZ-2020)
 • 53.      Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020 (mat. č. 44-12MZ-2020)
 • 54.      Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 (mat. č. 45-12MZ-2020)
 • 55.      Rôzne
 • 56.      Diskusia
 • 57.      Interpelácie poslancov
 • 58.      Schválenie uznesenia
 • 59.      Záver

LIVE Prenosy

Neprehliadnite

Na oddeleniach Mestského úradu bude obmedzený kontakt s verejnosťou

Zasadnutie Krízového štábu COVID-19 v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 16. 9. 2020 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.