AktualitySamospráva

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019

Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. januára 2019 bol schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet v celkovej výške 12.084.360 eur a vo výdavkovej časti tiež v celkovej výške 12.084.360 eur.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy vo výške 9.285.668 eur sú rozdelené na daňové príjmy, nedaňové príjmy a príjmy z darov a transferov. Daňové príjmy predstavujú 63,71 % z príjmov bežného rozpočtu, ktoré vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Ďalej medzi hlavné vlastné príjmy patrí daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 14,37% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, príjmy zo správnych poplatkov, pokút, poplatkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka v školskom zariadení, za sociálne služby a ostatné príjmy. Príjmy z transferov predstavujú 21,91% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré sa rozpočtujú vo výške predpokladaných dotácií zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, úseku matriky, bývania, stavebného poriadku a dopravy, starostlivosti o životné prostredie, hlásenia pobytu občanov a registra adries.

Kapitálové príjmy vo výške 96.155 eur sú rozpočtované na základe schválenej dotácie z Úradu vlády SR na financovanie projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a kapitálového príjmu z predaja hnuteľného majetku a z predaja pozemkov.

Príjmové finančné operácie vo výške 2.702.537 eur sú rozpočtované z použitia fondov mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8.927.280 eur na zabezpečenie samosprávnych činností mesta, vrátane príspevkov pre príspevkové organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky na školské zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri MŠ) transfer cirkvi pre školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca, transfer cirkevnej a súkromným materským školám, dotácie pre občianske združenia, výdavky na sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, Opatrovateľskej služby a na prevádzku Denného centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtové vo výške 2.601.375 eur na financovanie týchto investícií: rekonštrukcie a stavebných úprav miestnych komunikácií, projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ projektu „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“, projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“, projektu „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“, projektu„Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“, uzatvorenie skládky odpadov prvej etapy a uzatvorenie starej skládky, rekonštrukcie a modernizácie tržnice na Ul. Sama Chalúpku,ako aj iných investícií menšieho rozsahu.

Výdavkové finančné operácie vo výške 555.705 eur sú  rozpočtované najmä na splácanie istín z bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

Ekonomické oddelenie
Mestského úradu Zlaté Moravce

zdroj: zm.eu


Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button