AktualitySamospráva

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019

trojkoncert
poradna

Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. januára 2019 bol schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet v celkovej výške 12.084.360 eur a vo výdavkovej časti tiež v celkovej výške 12.084.360 eur.

Príjmovú časť rozpočtu tvoria bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie. Bežné príjmy vo výške 9.285.668 eur sú rozdelené na daňové príjmy, nedaňové príjmy a príjmy z darov a transferov. Daňové príjmy predstavujú 63,71 % z príjmov bežného rozpočtu, ktoré vychádzajú najmä z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré mesto získava prostredníctvom štátu. Ďalej medzi hlavné vlastné príjmy patrí daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Nedaňové príjmy predstavujú 14,37% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré tvoria príjmy z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov, príjmy zo správnych poplatkov, pokút, poplatkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka v školskom zariadení, za sociálne služby a ostatné príjmy. Príjmy z transferov predstavujú 21,91% z príjmov bežného rozpočtu, ktoré sa rozpočtujú vo výške predpokladaných dotácií zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, úseku matriky, bývania, stavebného poriadku a dopravy, starostlivosti o životné prostredie, hlásenia pobytu občanov a registra adries.

Kapitálové príjmy vo výške 96.155 eur sú rozpočtované na základe schválenej dotácie z Úradu vlády SR na financovanie projektu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ a kapitálového príjmu z predaja hnuteľného majetku a z predaja pozemkov.

Príjmové finančné operácie vo výške 2.702.537 eur sú rozpočtované z použitia fondov mesta, z prijatých a plánovaných úverov, ako aj zo zostatku prostriedkov z predchádzajúceho roka.

Výdavkovú časť rozpočtu tvoria bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 8.927.280 eur na zabezpečenie samosprávnych činností mesta, vrátane príspevkov pre príspevkové organizácie, dotácie pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, výdavky na školské zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri MŠ) transfer cirkvi pre školský klub detí a školskú jedáleň pri ZŠ Don Bosca, transfer cirkevnej a súkromným materským školám, dotácie pre občianske združenia, výdavky na sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej starostlivosti, Opatrovateľskej služby a na prevádzku Denného centra.

Kapitálové výdavky sú rozpočtové vo výške 2.601.375 eur na financovanie týchto investícií: rekonštrukcie a stavebných úprav miestnych komunikácií, projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova, Zlaté Moravce“, projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce“ projektu „Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce“, projektu „Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“, projektu „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“, projektu„Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce“, uzatvorenie skládky odpadov prvej etapy a uzatvorenie starej skládky, rekonštrukcie a modernizácie tržnice na Ul. Sama Chalúpku,ako aj iných investícií menšieho rozsahu.

Výdavkové finančné operácie vo výške 555.705 eur sú  rozpočtované najmä na splácanie istín z bankových úverov a návratných finančných výpomocí.

Ekonomické oddelenie
Mestského úradu Zlaté Moravce

zdroj: zm.eu


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button